Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraçor, Zeynep
dc.contributor.authorKubar, Yeşim
dc.date.accessioned2020-12-29T14:54:59Z
dc.date.available2020-12-29T14:54:59Z
dc.date.submitted2009
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/447536
dc.description.abstractGelir dağılımı eşitliği, Dünyada sağlanması en zor olan hedeflerden birisidir. Gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki en önemli farklardan birini milli gelirin dağılımındaki eşitsizlik oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı gelişmekte olan ülkelere nazaran daha adil bir durumdadır. Gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk sadece ekonomik değil, toplum huzurunu da yakından ilgilendiren sosyo-ekonomik bir kavramdır.Ülkemizde gelir dağılımı eşitsizliği Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemlerde önemli bir sorun olarak görülmemiş ve arka planda itilmiştir. Toplumsal kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki ilişki dikkate alınmamıştır. Bu dönemde üzerinde önemle durulan konular toplumsal gelişim, kalkınma sorunu ve üretim artışının sağlanması olmuştur. Gelir dağılımı eşitsizliğinin kalkınmanın önünde bir engel olduğu fark edilmemiştir. Literatürde ilk çalışma 1963 yılında yapılmış ve gelir dağılımı sorunu olarak, gelirin fonksiyonel bölüşümü algılanmıştır. Ancak Türkiye gibi sanayileşme sürecinde olan, toprakları geniş yeraltı ve üstü kaynak zenginliğine sahip, bölgesel kalkınma farkını ortadan kaldıramamış bir ülkede milli gelirin fonksiyonel dağılımım kadar kişisel ve bölgesel dağılımı da iktisadi açıdan analiz edilmesi gereken konular arasında yer almalıdır.Gelir dağılımı ve gelir dağılımının 1994- 2007 döneminde Türkiye'deki etkisinin ele alındığı bu çalışmada temel amaç, gelir dağılımı üzerine teorileri incelemek ve ülkemizde Gelir dağılımının nasıl bir gelişme izlediğini görebilmektir.Anahtar Kelimeler: Gelir, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Türkiye'de Gelir Dağılımı.
dc.description.abstractThe equality of income distribution is one of the targets which is the most difficult to achieve. One of the most significant differences between developing and developed countries is the inequality in the distribution of national revenues. The distribution of income is relatively fairer in developed countries compared with the situation in developing countries. The inequality of income and poverty are not only an economical but also a socio-economical concept which concerns the social peace closely.Inequality of income distribution in our country wasn?t considered an important problem during the period after the declaration of the Republic, and it was pushed behind other outstanding issues. The relationship between social development and income distribution wasn?t taken seriously. The issues that took precedence were social improvement, the problem of development and the attempt to increase productivity. It escaped from notice that the inequality of income distribution is a big obstacle on the way to development. The first study in literature of the problem of income distribution was conducted in 1963, and the functional division of income was perceived as the problem of income distribution. However, in a country like Turkey which is in the process of industrialization, which has rich resources both on and under the ground, and which has been unable to eliminate regional differences of development, the personal and regional distribution of national revenue must be included in the issues to be statistically analyzed as well as the functional distribution of national revenue.In this study, in which the distribution of income and its effect in Turkey between1994 and 2007 are dealt with, the basic aim is to examine the theories on income distribution and to see what kind of a progress the distribution of income followed.Key Words: Income, Revenue, the Equality of Income Distribution, the Distribution of Income in Turkeyen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.titleBir iktisat politikası amacı olarak gelir dağılımı: Türkiye örneği (1994- 2007) analizi
dc.title.alternativeAs the economic policy objectives of income distribution: Example of Turkey (1994-2007) analysis
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentİktisat Teorisi Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid346042
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid234995
dc.description.pages207
dc.publisher.disciplineİktisat Teorisi Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess