Recent Submissions

 • Örtük büyüme ve örtük sınıf modelleri: Bireysel iyi oluş durumu üzerine prospektif bir alan uygulaması 

  Sözer, Esra (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-26)
  Bu çalışmada, birey-içi ve bireyler-arası değişim eğrilerini tanımlama, bu eğrileri açıklamada kullanılabilecek yordayıcı değişkenleri belirleme ve bu eğrilerde kategorik farklılıklar var ise bu farklılıkların örtük gelişim ...
 • Kategorik bireysel farklılıkların izlendiği ölçme modelleri için örtük sınıf ve geçiş modelleri: Psikolojik dayanıklılık üzerine boylamsal bir uygulama 

  Akbaş, Derya (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-26)
  Boylamsal çalışmaların, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler gibi, merkezinde `değişim` kavramının olduğu alanlarda popülerliği gittikçe artmaktadır. Değişim kavramı, niteliksel veya niceliksel olarak ele alınabilmektedir: ...
 • Sanat ve siyaset ilişkisinde eleştirel tavır 

  Baltaci, Ramazan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Toplumun yönetimde söz almaya başlamasıyla süre gelen ve günümüzde de farklı boyutlarda sanat ve siyaset bağlamında toplumda bireylerin siyasi tahakkümlerinin zorluklarına yönelik mücadelesi ile diğer güç ve sınıflara karşı ...
 • 1950-1970 yılları arasındaki klasik Amerikan otomobillerinde plastik değerler 

  Tüfekci, Nalan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Teknolojinin hızlı değişim ortamında günümüze kadar çeşitli otomobiller gelip geçmiş, sahipleri tarafından miadı dolduğuna inanılan araçlar kaderine terk edilmiştir. Ancak otomobile karşı sıradan bir ilgiden öte bir vefa ...
 • Günümüz sanatında portre ve uygulamalar 

  Öney Arslanhan, Sinem (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu tez çalışmasında Mağara döneminden başlayarak günümüz sanatına kadar olan süreçte portre konusu araştırılmıştır. Araştırma yirminci yüzyıl öncesi, yirminci yüzyıl sonrası ve yirmibirinci yüzyıl olarak üç ana başlığa ...
 • Patolojik beden üzerine görsel yorumlar 

  Çiçek, Zeynep Merve (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  ?Patolojik Beden Üzerine Görsel Yorumlar? adlı tezin amacı hastalığın beden üzerindeki etkisine dikkat çekerek hasta beden ve sanat ilişkisini kurmaktı. Bu amaç doğrultusunda hastalık bilimsel ve felsefi tanımlamalarla ...
 • Günümüzde fotoğraf-resim ilişkisine düşünsel yaklaşımlar ve görsel çözümlemeler 

  Şahin, Derya (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Resim sanatının fotoğrafla ilişkisi, ilkel görüntü elde etme aracı olarak bilinen camera obscura'nın bulunuşuyla başlamıştır. İlk fotoğraf makinesinin 1839'da icat edilmiş ve ilk yıllarda uzun süreli pozlar ...
 • Çağdaş sanatta fetişizm ve görsel çözümlemeler 

  Tontu, Gülşah (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Fetişizm ilkel insandan bu yana farklı şekillerde toplum hayatında yer almış bir kavramdır. Farklı alanlarda farklı anlamları olan fetişizm sözcüğünün kökeni aynı kelimeye dayanmaktadır: ?Büyülü nesne?. Konu psikolojide, ...
 • Sanatsal ifade aracı olarak holografi 

  Işik, Vildan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Holografi, ışık ve sesin kaydedilmesini, depolanmasını ve istenilen bir zaman ve mekanda yeniden oluşturulmasını sağlayan özel bir tekniktir. Dalgaların girişim özelliğinden faydalanılan bu teknikte ışık veya sesin tüm ...
 • Beyaz kavramı üzerine görsel çözümlemeler 

  Yavuz, Nuray (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Üç bölümde incelenen bu çalışmada ilk bölümde renk algısı ve beyaz kavramı ele alınmış; toplumsal boyutta renk ve kavram ilişkisi incelenmiştir. Bilinçaltındaki renk algısı kültürel boyutta ele alınırken renklere verilen ...
 • Resim-sinema ilişkisi üzerine deneysel bir çalışma; Lacan`ın Aynasında Ben 

  İnanan Kayir, Şenay (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Yüzyıllar boyunca insanın kendi ve yansıması arasındaki varlıksal bağda ayna en önemli nesne olmuştur. Yansıma ve bakış arasındaki bağ, kimliğin dışardan içeriye doğru oluştuğu varsayımından yola çıkılırsa, kişinin özne ...
 • Tomografik portreler 

  Karakuş, Gülay (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Tomografik Portreler adlı bu tez, temelde sistemin kimlik politikaları üzerinden sorgulamalarla bireyin maruz kaldığı travmalara dair görsel ve düşünsel açıklamaları içermektedir. Yaşamda bireyi kuşatan değerlerin sistem ...
 • Güncel sanat bağlamında öznel kimlik süreçleri 

  Gürler, Zeynep (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu tezin konusu; güncel sanat ortamında sanatçı kimdir sorusuna cevap aramak, güncel sanatın ve sanatçısının tanımlamasını yapmaya çalışmak, günümüz sanatçısını eser üretmeye iten, yaratma dürtüsünü tetikleyen, günümüz ...
 • Video sanatında hava perspektifi kuşbakışı Türkiye 

  Özgen, Kurtuluş (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Hareketli görüntünün yaygınlaşmasıyla birlikte, video sanatı çağdaş sanat evreninin merkezine konumlanır. Özellikle modern sonrası olarak anılan 1960'ların ikinci yarısıyla beraber, küreselliğin ekonomik, politik ve ...
 • 1980 sonrası sanat ortamının yeni yönelimleri: Kent ve mekan üzerine plastik çözümlemeler 

  Duymaz, Mustafa (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Kent, tarihsel süreçte Gotik, Rönesans, Barok dönemler, Romantizm ve sonrasında modern sanatta İzlenimcilik, Dışavurumculuk gibi akımlarla resimde imgeye dönüşmüştür. Oysaki günümüzde insan elinden çıkma bir nesne haline ...
 • Kamusal alanda reklam aparatlarının sanatsal sunum için kullanımı 

  Çalgüner, Ceyda (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Yirminci yüzyıl sonu sanat pratigini `beyaz kutu'nun dışına çıkış ve `izleyici'nin keşfiyle tanimlamak mümkündür. Sanat, iletişim ve geçerlilik gibi terimlerinin değiştiği, çok katmanlı toplumsal bir dünya ...
 • Çağdaş sanatta doğa 

  Oğuz, Damla (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışmada, doğanın çağdaş sanatçılarca algılanış ve yorumlanış sürecinive bu süreçte kendilerinden önceki dönemlerden hangi anlamlarda farklılaştıklarını eleştirel bir bütün kurarak belgelemeye çalıştım. Çalışma ...
 • Yapıt - isim - algı ilişkisi üzerine görsel çözümlemeler 

  Demir, Erdal (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Sanatsal düşünme toplumsal uzlaşılardan bağımsız, tamamlanmış sözcüklerle kendisini ifade eden mekanik dili dışlayarak, ereği kendinde olan (aoto-telos) düşünmedir; bir sonucu değil tasarımı barındırır. Bu bağlamda içinde ...
 • Güncel sanatta imge dönüşümleri 

  Çağlar, Ceren (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Güncel Sanatta İmge Dönüşümleri adlı bu çalışmada, imajlar ile çevrelenmiş yaşantımızda, sanatçı dünyasındaki imge yaratımının nasıl yapıt haline dönüştüğü sorgulanmıştır. Birinci bölümde, imgenin terimine yönelik terminoloji ...
 • Sanatta yeniden anlamlandırma 

  Ersu, Belma (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışma Gazi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı?nda (GGSER) yapılmıştır. Sanat tarihinde ve özellikle 1980 sonrası dönemde alıntı, kopya, kendine maletme ve yeniden üretim üzerine özgün sanat eseri sorunları ...

View more