Show simple item record

dc.contributor.advisorTanrıtanır, Bülent Cercis
dc.contributor.authorHassan, Sirwan Hassan Khdhir
dc.date.accessioned2020-12-10T11:29:09Z
dc.date.available2020-12-10T11:29:09Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260832
dc.description.abstractParanoyanın kökenleri yaşamın en erken dönemlerine kadar uzasa da, M.S. 5. Yüzyıl'da Yunan medeniyetinde ifade edilene kadar bir terim olarak ortaya çıkmamıştır. Kelimenin çağrıştırdığı anlam ise zamandan zamana farklılık göstermekte ve zihinsel rahatsızlıklardan psikolojik sorunlara, sanrılı düşüncelerden hakiki tehditlere kadar değişen bir anlam yelpazesinde yer almaktadır. Kökenleri endüstri devrimine dayanan teknolojik gelişmeler ise beraberinde getirdikleri çeşitli karmaşıklıklar nedeniyle paranoya olgusunu daha da tartışmalı bir hale getirmiştir. Teknoloji (medya da dâhil olmak üzere) öncelikli olarak devlet görevlilerinin veya politikacıların egemenliği altında kaldığında, teknolojinin getirdiği imkânları kendi çıkarları için kullandıkları inkâr edilemez bir gerçektir ve bu durum nihayetinde korkuya, bilinmezliğe ve paranoyaya neden olmaktadır. Başka pek çok edebiyat yazarının yanı sıra George Orwell ve Thomas Pynchon da politikacıların gerçeği saklayıp korku ve propaganda yoluyla başkalarını yanlış yönlendirerek, teknolojiyi nasıl da kendi çıkarlarına kullanabildiklerini göstermek ve incelemek adına edebiyata büyük katkılarda bulunmuşlardır. İşte bu katkılar bu çalışmanın ana konularını oluşturmaktadır.Bu çalışma üç bölüme ayrılmış olup her bölüm de kendi içlerinde üçer kısma bölünmüştür. İlk bölümün ilk kısmı paranoya hakkında genel bir taslak oluşturmak adına tanımları, kelimenin kökenlerini ve taşıdığı anlamları açıklamaktadır. İkinci kısımda iseIIparanoyanın genel tarihi ve gelişimi, özellikle edebiyattaki yeri gözetilerek incelenmektedir. Paranoyanın edebiyattaki tasvirleri ise üçüncü kısımda tartışılmaktadır. İkinci bölüm George Orwell'in politik duruşuna dair olup, ilk kısmında yazarın edebiyata katkıları, biyografisi, tarzı ve büyük eserleri ile prensip haline getirdiği temaları açıklanmaktadır. Orwell'in dünya çapında bilinen iki eseri olan Hayvan Çiftliği ve Bindokuzyüzseksendört ise sırasıyla ikinci ve üçüncü kısımlarda politik bakış açılarıyla ele alınmakta ve analiz edilmektedir. Bu bölümün temelinde, totaliter bir rejimin teknolojiyi kötüye kullanarak toplumu nasıl ciddi şekilde istismar, dehşet ve paranoyaya açık hale getirilebildiğinin gösterilmesi vardır.Üçüncü bölümün odağında ise Thomas Pynchon'un yazınsal eserlerinin analitik olarak incelenmesi yer almaktadır. Bu bölümün ilk kısmı yazarın yaşamı, tarzı, öne çıkan eserleri ve temaları üzerine panoramik bir bakış sunmaktadır. Tezin son iki kısmı ise Pynchon'un en beğenilen iki eseri olan 49 Numaraları Parçanın Nidası ve Yerçekiminin Gökkuşağı'nı ele alarak, teknolojinin totaliter bir rejim altındaki modern topluma olan etkilerine yönelik yazarın kötümser bakışını vurgulamaktadır.Bu tezin temelinde Orwell ve Pynchon perspektifinde politik ve despot rejimlerin sayısız elleri ile idare edilen ileri seviyede gelişmiş hazır ve nazır teknolojiyle, tüm dünyanın nasıl da örümcek ağı benzeri bir güvensizlik, kırılganlık, denetlenme ve paranoya hissiyle sarmalandığına ışık tutulması vardır. Çalışma bu konulara dair bir sonuç bölümü ile son bulmaktadır.Anahtar Kelimeler: Paranoya, teknoloji, totaliter rejim, George Orwell, Thomas Pynchon
dc.description.abstractABSTRACGTWhile the roots of paranoia date back to the very early stages of life, paranoia as a term did not occur until in the Greek civilization about five centuries BC. The connotations of the term, however, have been expanding from time to time ranging from mental illnesses, psychological troubles, delusional thoughts and to factual threats. The progress in technology whose roots start from the Industrial Revolution made paranoia further controversial due to the complexities it has brought with itself. While technology (including the media) is primarily under the state figures or politicians' hegemony, it is undeniable that they are utilizing technology according to their own ends, which ultimately lead to fear, uncertainty and paranoia. Among many other literary authors, George Orwell and Thomas Pynchon are two great literary figures having made an incredible contribution to examine and uncover how politicians manipulate technology via misleading the others, hiding truth and spreading out fear and propaganda which is the prime objective of this study.The present study is divided into three chapters in which each chapter is sub-divided into three sections. The first chapter offers a panoramic sketch of paranoia in which definitions, origin of the term together with its connotations are depicted in the first section. The history and development of paranoia in general and particularly in literature is the main stance of the second section while characterizations of paranoia areIVstudied in the third section. Chapter two is dedicated to George Orwell's political outlook through which the author's contribution to literature, including his biography, style and major works as well as principal themes are studied in section one. Both of Orwell's world known works Animal Farm and Nineteen Eighty-Four are critically analyzed from a political perspective in section two and three successively. The core of this chapter is to observe how a society can be put into a severe state of exploitation, terror and paranoia under a totalitarian reign whose key means is the misusage of technology in doing so.An analytic study of Thomas Pynchon's literary canon is the focal objective of chapter three. Section one offers a panoramic attribute as to the life, style, prominent works and themes of the author. The last two sections of the thesis deal with two of Pynchon's most celebrated novels The Crying of Lot 49 and Gravity's Rainbow through which the author's pessimistic outlook regarding the impact of technology on the modern society under totalitarian system is highlighted. The core of the present thesis is to shed light on how the world has been entangled into a spider net-like state of insecurity, vulnerability, scrutiny and paranoia through the highly advanced omnipresent technology under the unlimited hands of political or despotic regimes from both Orwell and Pynchon's perspectives. The study ends, thus, with a conclusion.Key Words: Paranoia, technology, totalitarianism, George Orwell, Thomas Pynchoen_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectEnglish Linguistics and Literatureen_US
dc.titleTechno-political paranoia in George Orwell and Thomas Pynchon
dc.title.alternativeGeorge Orwell ve Thomas Pynchon eserlerinde tekno-politik paranoya
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-09-03
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
dc.subject.ytmPynchon, Thomas
dc.subject.ytmTechnology
dc.subject.ytmTechnology policies
dc.subject.ytmTechnological developments
dc.subject.ytmParanoia
dc.subject.ytmTotalitarian system
dc.subject.ytmOrwell, George
dc.identifier.yokid10216995
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid532676
dc.description.pages127
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess