Show simple item record

dc.contributor.advisorAygün, Mehmet
dc.contributor.authorAslan, Yakup
dc.date.accessioned2020-12-10T11:29:01Z
dc.date.available2020-12-10T11:29:01Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-05-05
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/260779
dc.description.abstractFirmalar değişen müşteri beklentilerini takip etmekte güçlük çekmekte ve küreselleşmenin doğal çıktısı olan amansız rekabetle baş etmenin yollarını aramaktadırlar. Çevresel faktörlerin estirdiği değişim rüzgarları, Türk sermaye piyasasında faaliyet gösteren firmaları da doğrudan etkilemektedir. Firmaların hayatlarını sürdürebilmeleri, sürdürülebilir ve avantajlı rekabet üstünlüğünü sağlayarak firma performanslarını en üst seviyeye çıkaracak faaliyetlerin peşinde koşmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun içinde inovasyon faaliyetleri gibi enstrümanlara duyulan ihtiyacın her geçen gün artış trendinde olduğu ifade edilebilir.Bu çalışmanın temel amacı; ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon gibi inovasyon türlerinin inovasyon, üretim, pazarlama ve finansal performans gibi firma performansının farklı yönleri üzerindeki etkilerini Türk sermaye piyasası özelinde incelemektir. Borsa İstanbul'da İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 135 firma üzerine çalışma yapılmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS versiyon 25 paket programıyla betimsel istatistiklerin yanında açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. LİSREL 9.1 paket programıyla doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi ile kurulan yol analizinden yararlanılarak hipotezler test edilmiştir. Sonuçlar, inovasyon türlerinin firma performansına olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Teorik ve yönetsel uygulamaların yanı sıra gelecekteki araştırmalar için sınırlamalar da tartışılmıştır.
dc.description.abstractFirms are having difficulty keeping up with changing customer expectations and seeking ways to cope with the relentless competition of globalization. The changing winds exerted by environmental factors also directly affect firms operating in the Turkish capital market. It has become inevitable for companies to pursue activities that can lead their lives, maximize firm performance by providing sustainable and advantageous competitive advantage.The main purpose of this study is; product, process, marketing and organizational innovation in different aspects of the company's performance such as innovation, production, marketing and financial performance in the Turkish capital market. The stock exchange has been working on 135 companies operating in the manufacturing industry in Istanbul. Questionnaire method was used in the study. In the analysis of the data, explanatory factor analysis was utilized besides descriptive statistics with the SPSS version 25 package program. LISREL 9.1 has benefited from the path analysis established by confirmatory factor analysis and structural equation modeling with the package program.The results show that innovation types have positive effects on firm performance. As a result of the research, theoretical and practical outputs were discussed and suggestions for future researches were made.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleİnovasyonun firma performansı üzerine etkisi: Türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme
dc.title.alternativeThe effect of the innovation on firm performance: an investigation on Turkish capital market
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2020-05-05
dc.contributor.departmentİşletme Anabilim Dalı
dc.subject.ytmİnnovation
dc.subject.ytmPerformance
dc.subject.ytmFirm performance
dc.subject.ytmStructural Equation Model
dc.subject.ytmCapital market
dc.identifier.yokid10205527
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid528061
dc.description.pages214
dc.publisher.disciplineİşletme Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess