Show simple item record

dc.contributor.advisorArı, Ramazan
dc.contributor.authorÇoban, Çetin
dc.date.accessioned2023-09-22T12:41:28Z
dc.date.available2023-09-22T12:41:28Z
dc.date.submitted2021-11-17
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/742640
dc.description.abstractBu araştırma, Kohlberg'in ahlâki gelişim kuramına göre 10-13 yaş arası çocukların ahlâki kural algılarının zekâ, cinsiyet, yaş ve sosyokültürel değişkenler açısından incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya Uşak İl Merkezinde bulunan bir ortaokulda okumakta olan 431 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak `Ahlâki Kural Algıları Ölçeği` ve `Catell Zekâ Testi` uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilerde zekâ, cinsiyet, yaş, yaşadığı yerleşim yeri, anne eğitim ve baba eğitim düzeyi ve kardeş sayısı değişkenlerinde One-Way Anova, analiz sonuçlarında anlamlı fark bulunan zekâ, yaş, baba eğitim düzeyi ve kardeş sayısı değişkenleri için LSD analiz yapılmıştır. Cinsiyet değişkeni için t-testi uygulanmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Öykülere verilen cevapların analizinde ise ki-kare testi uygulanmıştır. Zekâ, cinsiyet, yaş, yaşadığı yerleşim yeri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve kardeş sayısı değişkenlerinin ahlâki kural algılarını yordama düzeylerini belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.`Ahlâki Kural Algıları Ölçeği`ndeki dört öyküden oluşan ahlâki ikilemlere verilen cevaplar değerlendirilmiştir. Yapılan ki-kare analizleri sonucunda; 1. öykü'de zekâ, cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı değişkenleri açısından, 2. öykü'de zekâ, yaş, anne eğitim düzeyi ve kardeş sayısı değişkenleri açısından 3. öykü'de yaş, yerleşim yeri, baba eğitim düzeyi ve kardeş sayısı değişkeni açısından ve 4. öykü'de ise yaş değişkeni açısından istatiksel anlamda fark olduğu görülmüştür. Anlamlı farkın kaynağını belirlemek için ki-kare post hoc analizi yapılmıştır.
dc.description.abstractThe aim of this research was to examine moral rules conceptions of children aged between 10-13 in terms of intelligence, gender, age and sociocultural variables according to Kohlberg's theory of moral development. 431 students at Secondary School in Uşak city centre participated in the study. `Moral Rule Conceptions Scale` and `Catell Intelligence Test` were used as data collection tools. For intelligence, gender, age, place of living, education levels of mother and father variables in the data collected at the end of the study One-Way Anova, for the variables of intelligence, age, education level of mother and father and number of sibling among which there is no significant difference, LSD analysis was used. For gender variable, T- test was applied and there was no significant difference. For the replies given to the stories, Chi-Square Test was used. In order to define level of moral rule conception of intelligence, gender, age, place of living, education level of mother and father and number of sibling variables, multilinear regression analysis was made. Replies given to the moral dilemmas of four simple stories in the `Moral Rule Conceptions Scale` were analysed. In the results of Chi-Square analysis, it is seen that there is statistically significant difference in terms of intelligence, gender, age, education level of mother and education level of father and number of sibling variables in the 1st story, intelligence, age, education level of mother and number of sibling variables in the 2nd story, age, place of living, education level of father and number of sibling variables in the 3rd story, and age variable in the 4th story. Chi-Square Post-Hoc analysis was made to determine the reason of significant difference.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectPsikolojitr_TR
dc.subjectPsychologyen_US
dc.title10-13 yaş çocukların ahlâki kural algıları zekâ, cinsiyet, yaş ve sosyokültürel değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi
dc.title.alternativeA comparative analysis of the moral rule perceptions of 10-13 years old children according to intelligence, gender, age and sociocultural variables
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2021-11-17
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Ana Bilim Dalı
dc.identifier.yokid10243652
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid693054
dc.description.pages183
dc.publisher.disciplineÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess