Show simple item record

dc.contributor.advisorEskici, Menekşe
dc.contributor.authorSaatcioğlu Tinkir, Nilüfer
dc.date.accessioned2021-05-08T06:43:18Z
dc.date.available2021-05-08T06:43:18Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/624680
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, obezite (tüp mide) ameliyatı olmaya karar veren bireylerin benlik saygılarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu, çocuk sahibi olma durumu, cinsel hayatından memnun olma durumu ve psikolojik destek alma durumu gibi değişkenler açısından incelenmesidir. Bu tarama modelli araştırmada nicel veriler ve kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcılarını, 1 Şubat 2018 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul'da bir obezite kliniğine başvuran 18-60 yaş arası tüp mide ameliyatı olmaya karar veren (106 kadın ve 26 erkek) birey oluşturmaktadır. Veriler Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçe'ye uyarlaması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmış olan ''Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği'' ve araştırmacı tarafından hazırlanan ''Kişisel Bilgi Formu'' ile toplanmıştır. Araştırmada ''Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği''nin 63 soru ve 12 alt ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS 17 programı kullanılmıştır. Betimsel istatistiklerin yanı sıra verilerin normal dağılmaması nedeniyle Mann Whitney U- testi ve Kruskall-Wallis H testi tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, obezite ameliyatı olmaya karar veren bireylerin benlik saygılarının yüksek ve kendilik kavramının sürekliliğinin fazla olduğu bulunmuştur. Katılımcıların insanlara orta düzeyde güven duydukları, eleştiriye fazla duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcılar az düzeyde depresif duygulanım (depresyon) yaşadıkları, az düzeyde hayal kurdukları, psikosomatik belirtileri (anksiyete) az düzeyde yaşadıkları, kişiler arası ilişkilerde fazla tehdit hissettikleri, tartışmalara az düzeyde katılabildikleri, anne-baba ilgilerinin fazla, babayla ilişkilerinin ise orta düzeyde olduğu ve psişik izolasyon yaşamadıkları bulunmuştur. Erkek bireylerin anne-baba ilgisi ve tartışmalara katılabilme derecelerinin kadın bireylerden daha fazla olduğu, 18-21 yaş aralığında olan bireylerin diğerlerine göre daha fazla hayalperest ve psikosomatik belirti gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak sonuçlara göre ilkokul mezunlarının eleştiriye duyarlılıkları daha fazladır, bekar bireylerin evli bireylere göre ve evli bireylerin boşanmış bireylere göre daha hayalperest ve psişik izolasyon yaşamaktadırlar. Çalışıp çalışmama durumunun obezite ameliyatı olmaya karar veren bireylerin benlik saygıları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. İlaveten araştırmanın bulgularına göre, çocuk sahibi olmayan bireylerin daha hayalperest ve psişik izolasyon yaşadıkları, cinsel hayatından memnun olmayan bireylerin babayla ilişki düzeylerinin daha yüksek olduğu ve psikolojik destek alıp ya da almamalarının anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Obezite, Tüp Mide Ameliyatı, Benlik Saygısı.
dc.description.abstractThe aim of this research is to examination of the self-esteem of individuals decided to undergo obesity operation (bariatric surgery) in terms of some variables such as gender, age, education, marital status, employment status, having children, being satisfied in their sexual lives and receiving psychological support. Quantitative data and easily accessible sample method were used in this descriptive model research. Participants of the research consisted of individuals (106 female and 26 male) aging between 18 and 60 who applied to an obesity clinic in Istanbul between 1 February 2018 and 30 June 2018 to undergo obesity operation (bariatric surgery). The data was collected through the `Rosenberg Self-Esteem Scale` that was developed by Rosenberg (1965) and adapted into Turkish by Çuhadaroğlu (1986) and `Personal Information Form` prepared by researcher. 63 questions and 12 subscales of the '' Rosenberg Self Respect Scale'' were used in the research. SPSS 17 program was used to analyze obtained quantitative data. In addition to descriptive statistics, due to the non-normal distribution of the data Mann Whitney U- test and the Kruskall-Wallis H test were prefered. According to the results of the research, it was found that the individuals decided to undergo obesity operation (bariatric surgery) have high level self-esteem and the continuity of the concept of self. It has reached the conclusion that participants trust people at a moderate level and are too sensitive to criticism. Also they have slight depressive affect (depression), dream less, experience psychosomatic symptoms (anxiety) less, feel highly threatened in interpersonal relations, become less participated in discussions, do not suffer from psychic isolation and get considerable attention from their parents while they maintain a moderate relationship with their fathers. It was also identified that male participants get more attention from their parents and have a higher level of participation in discussions when compared to female counterparts; individuals aged between 18 and 21 are more romantic and experience psychosomatic symptoms than the others. Additionally according to results primary school graduate participants are more sensitive to criticism; single individuals are more dramatic and suffer from psychic isolation compared to married persons who are also more dramatic and suffer from psychic isolation compared to divorced people. Employment status does not have a significant impact on the self-esteem of individuals decided to undergo obesity operation (bariatric surgery). Furthermore according to the results obtained from the research individuals who do not have any children are more dramatic and suffer from psychic isolation; individuals who are not satisfied with their sexual life have a higher level of relationship with their fathers; and whether or not receiving psychological support does not have a significant impact in this respect.Key Words: Obesity, Gastric Sleeve Surgery, Self-Esteem.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectPsikolojitr_TR
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleObezite ameliyatı (Bariatrik cerrahi) olmaya karar veren bireylerin benlik saygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
dc.title.alternativeExamination of the self-esteem of individuals decided to undergo obesity operation (Bariatric surgery) in terms of some variables
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-09-05
dc.contributor.departmentPsikoloji Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmObesity
dc.subject.ytmBariatric surgery
dc.subject.ytmSelf esteem
dc.identifier.yokid10201672
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid516662
dc.description.pages139
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess