Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Hasan
dc.contributor.authorAkkuş, Zekerya
dc.date.accessioned2021-04-26T19:31:54Z
dc.date.available2021-04-26T19:31:54Z
dc.date.submitted2007
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/537736
dc.description.abstractBu ara ştırmanın amac ı, tarih ö ğretiminde edebî ürünlerle desteklenen ö ğrenci merkezliöğrenme-öğretme süreci ile düz anlat ım yöntemine dayalı öğretmen merkezli öğrenme-öğretme süreciarasında ?Osmanl ı Tarihi? dersinin `Osmanl ı Devleti'nin Do ğuşu ve Geli şimi? ünitesinde ö ğrencierişileri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını ortaya koymaktır.Araştırma altı bölümden olu şmaktadır. Birinci bölümde giri ş ve ara ştırmanın problem durumu,ikinci bölümde ara ştırmanın kuramsal çerçevesi, üçüncü bölümde konu ile ilgili yap ılan araştırmalar,dördüncü bölümde ara ştırmanın yöntemi, be şinci bölümde ara ştırma ile ilgili bulgular ve yorumlar,altıncı ve son bölümde ise araştırma sonuçlarına yer verilerek önerilerde bulunulmuştur.Araştırmada deneysel yöntemin öntest-sontest kontrol gruplu deseni kullan ılmıştır. Ara ştırma,Atatürk Üniversitesi Kâz ım Karabekir E ğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler E ğitimi anabilim dal ı ikincisınıfının Osmanlı Tarihi dersi `Osmanlı Devleti'nin Doğuşu ve Gelişimi? ünitesi üzerinde yapılmıştır.Konu ile ilgili literatürden faydalanılarak kuramsal temeller oluşturulmuştur. Veri toplama aracıolarak 30 sorudan olu şan bir test kullan ılmış ve elde edilen veriler SPSS'den yararlanmak sureti ileanaliz edilerek tablolaştırılmıştır.Araştırma sonucunda, edebî ürünlerle destekli ö ğrenci merkezli ö ğretim yap ılan grubunOsmanlı Tarihi dersindeki eri şi ortalamas ı ile düz anlat ım yöntemine dayal ı ö ğretmen merkezliöğretim yap ılan grubun Osmanl ı Tarihi dersindeki eri şi ortalamas ı aras ında birinci grubun lehineanlamlı bir fark olduğu bulgusu elde edilmiştir.
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal if there is a significant differentiation between the totalattainment scores of the students taking the course of ?Foundation and Development of OttomanEmpire? in ?Ottoman History? on the basis of the learner -centred learning- teaching process with thesupport of literary products and of these who are taught the same course through the traditional teacher-centred learning- teaching process merely based on teaching.The study consists of six sections. The first section covers the introduction and problem state ofthe study, the second section covers the theoretical environment of the study, the third emphasizes theresearch about the subject, the forth presents the method of the study, the fifth covers the fact andcomments about the study, finally, the sixth and the last section covers the results and suggestionsabout the study.Pretest-final test control group pattern of the experimental method was used in the study. Thestudy was conducted on ?Foundation and Development of Ottoman Empire? unit of the ?OttomanHistory? course in the second grade of Social Sciences Education mainsciences, Kaz ım KarabekirEducation Faculty, Ataturk University.Theoretical basis was formed by making use of the relevant literature. A test of 30 questionswas used as the data collection tool, and the obtained data were analyzed by SPSS to form a table.At the end of the study, a significant difference was found between the total attainment scores of thestudents taking the course of ?Ottoman History? on the basis of the learner-centred learning- teachingprocess with the support of literary products and of those who are taught the same course through thetraditional teacher -centered learning- teaching process merely based on teaching in favor of theformer group.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleTarih öğretiminde edebî ürünlerin kullanımının öğrenci başarısına etkisi
dc.title.alternativeThe effect of using literary products on student success in history education
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentİlköğretim Ana Bilim Dalı
dc.identifier.yokid312851
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid210534
dc.description.pages196
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess