Now showing items 2730-2749 of 5729

  • J2ME destekli telefonlarda mobil harita uygulamaları 

   Tunççekiç, Yeşim (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   J2ME DESTEKLİ TELEFONLARDA MOBİL HARİTA UYGULAMALARI Yeşim Tunççekiç OZ Bu tezin amacı, çoğunlukla dizüstü bilgisayar ve PDA gibi gelişmiş özelliklere sahip mobil cihazlarda kullanılan ve coğrafi veriler ile çalışan mobil ...
  • J2ME platformu ve elde tutulan cihazlar üzerinde J2ME ile geliştirilmiş ağ uygulaması 

   Kemerkaya, Kamer (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   JAVA 2 MICRO EDITION (J2ME) MİMARİSİNİN İNCELENMESİ Kamer Kemerkaya Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZ Bu çalışma ile hücresel telefonlar, iki yönlü çağrı cihazları ve kişisel ...
  • Jack bean (Canavalia ensiformis) üreazın izolasyonu ve afinite teknikleri kullanılarak saflaştırılması 

   Tekiner, Pinar (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Jack bean, modern biyokimyaya çok büyük katkıda bulunan ilginç proteinlerin kaynağıdır ve bunların başında da ?Üreaz (E.C.3.5.1.5)? gelir. Üreaz, doğadaki rolü ve bulunuşundan dolayı kapsamlı çalışmaların bir parçası haline ...
  • Java iş uygulamaları için yazılım işlevsel büyüklüğünün işletim izlerinden ölçülmesi 

   Sağ, Muhammet Ali (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yazılım büyüklüğünün ölçülmesi, geliştirme sürecinin tüm evrelerinde, artan yazılım büyüklükleri sebebiyle giderek karmaşıklaşan proje yönetim süreçleri için büyük önem taşımaktadır. Manuel olarak gerçekleştirilen büyüklük ...
  • Jelatin bentonit ile ön floklaştırmanın elma suyunun ultrafiltrasyon performansı üzerine etkileri 

   Çetinkaya, Özge (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   JELATİN BENTONİT ÎLE ÖN FLOKLAŞTIRMANIN ELMA SUYUNUN ULTRAFİLTRASYON PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ Özge Çetinkaya ÖZ Bu çalışmanın birinci aşamasında, elma suyunun ultrafiltrasyon ile berraklaştırılması sırasında elde edilen ...
  • Jelatin matriksten vitamin B2 nin in-vivo kontrollu salımı ve kan plazma seviyesine etkisi 

   Kartal, Ayşe (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   iv ÖZET Bu çalışmada amaç, mide-bağırsak sisteminde metabolizması yavaşlayan ve böylece vitamin emilim kapasitesi düşen insanlarda, kan plazması vitamin konsantrasyonunun belli bir süre istenen seviyede kalması sağlanarak ...
  • Jeoistatistiksel kestirimde lokal belirsizliğin değerlendirilmesinde alternatif yaklaşımlar 

   Baltaci, Arzu Giray (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma kapsamında örneklenmemiş bir noktadaki bilinmeyen değerle ilgili belirsizliğin değerlendirilmesinde koşullu dağılım fonksiyonları kullanılarak yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Ortalamasız kriging varyansı ve ...
  • Jeoistatistiksel variogram ve modelleme yazılımı: Sayaca (Ulubey, Ordu) altın cevherleşmesinde uygulanması 

   Topal, Baran (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, ?HJeMY?, ([HGeMS]) olarak isimlendirilen yazılım; variogram hesaplama, kriging tahmini ve simülasyon tekniği uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tez çalışması kapsamında; jeoistatistiksel tanımlar, ...
  • Jeoistatistiksel yöntemler kullanarak bir mermer yatağındaki seleksiyonların değerlendirilmesi 

   Aksoy, Kemal (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-03)
   Yaşadığımız zaman dilimi içerisinde yeryüzünün metrelerce altında yatan her türlü maden oluşumunun çeşitli kalite dağılımları net bir şekilde elde edilebilmektedir. Madenlerin bulunduğu bölgelerde sondajlardan elde edilen ...
  • Jeoistatistiksel yöntemler yardımıyla karstik havzaların hidrolojik modellemesi 

   Gökmen, Ali (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak matematiksel modellerin kurulması ve işletilmesinde de önemli ilerlemeler gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir ortamı temsil edecek bir modelin kurulmasında ...
  • JEOVAR3: Jeoistatistiksel variogram analizleri ve kriging teknikleri bilgisayar yazılımı 

   Uyar, Hakan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   JEOVAR3: JEOİSTATİSTİKSEL VARİOGRAM ANALİZLERİ VE KRİGİNGTEKNİKLERİ BİLGİSAYAR YAZILIMIHAKAN UYARÖZBu çalışmada, ?JEOVAR3? olarak isimlendirilen bir variogram hesaplama vekriging yazılımı geliştirilmiştir. Tez çalışması ...
  • Jinekolojik örneklerde makrofaj-demir ilişkisinin sitolojik ve sitokimyasal olarak incelenmesi 

   Yücel Polat, Ayşegül (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Makrofajlar patojenlerin fagositozu, antijen sunumu, apoptoik hücrelerin sindirilmesi ve doku yenilenmesi gibi bir çok önemli görevlerinin yanı sıra vücuttaki demirin depolanması ve bu depolanan demirin gerektiği zaman ...
  • K dağılımlı ortamda uyarlanır sezimleme kullanan iki yeni algoritma 

   Açikgöz, Yasemin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   K DAĞILIMLI ORTAMDA UYARLANIR SEZIMLEME KULLANAN İKİ YENİ ALGORİTMA Yasemin Açıkgöz Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ÖZ Sabit Yanlış Alarm Oranı (SYAO) işlemcileri, gürültü seviyesinin ...
  • K-Kazeinin serbest ve tutuklu kimozin ile hidrolizinin kinetiği 

   Turhan, Mahir (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Bu çalışmanın amacı kimozin/K-kazein tepkimesini kinetik açıdan serbest ve tutuklu enzim sistemlerinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda serbest kimozin/K-kazein tepkimesi kinetiği değişik sıcaklıklarda (7 °C, ...
  • Ka-bant uydu-yer haberleşme sistemlerinde link üzerinde etkili atmosferik oluşumların modellenmesi 

   Çelik, Burak (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   KA-BANT UYDU-YER HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK ÜZERİNDE ETKİLİ ATMOSFERİK OLUŞUMLARIN MODELLENMESİ Burak ÇELİK Hacettepe Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZ Bu tez çalışmasının ilk kısmında, ...
  • Kaba küme teorisi ve dokular 

   Yayla, Hilal Rabia (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-06)
   Bu çalışmada kaba küme teorisinin gelişim süresi Pawlak'ın yaklaşımlarının sırası değiştirilmeden sunulmaktadır. İkinci bölümde bilgi tabanı (yaklaşım uzayları) denklik bağıntıları gözönüne alınarak tanımlanmış, temel ...
  • Kaba küme teorisinin literatür tabanlı bilgi keşfine uygulanması 

   Güleç, Fatih Mehmet (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilim, merak edileni açığa kavuşturmak için yapılan disiplinli akademik çalışmalar bütünü olarak düşünülebilir. Akademik çalışmaların sonuçları, diğer araştırmacılar ile paylaşımı sağlamak amacıyla bilimsel bir uslup ile ...
  • Kablolu haberleşme kanallarının çok girdili çok çıktılı olarak modellenmesi 

   Doğutekin, Çelebi (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablo demetleri birçok kablolu haberleşme sisteminde iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır. Örneğin, sayısal abone hattı (DSL) hizmeti bükülü tel çiftlerinin oluşturduğu kablo demetleri üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcıların ...
  • Kablosuz ağlarda geometrik programlamaya dayalı giriş denetimi 

   Özcan, Murat Kaan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz bir ağdaki tüm kullanıcıların, sağlıklı iletişim kurabilmek için belirli hizmet niteliği (QoS) ihtiyaçları bulunur. Ancak ağdaki kaynakların yetersizliğinden dolayı, kimi zaman tüm kullanıcıların bu ihtiyaçlarının ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarının IEEE 802.15.4 standardına göre simülasyonu 

   Noyan, Hakan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Belirli bir alanda gözetleme ve kontrol amaçlı kullanılması için öngörülen kablosuzalgılayıcı ağlarının önemi son yıllarda artmıştır. Bundan dolayı da simülasyon vegeliştirme araçlarına olan ihtiyaç da artmıştır. Kablosuz ...