Show simple item record

dc.contributor.advisorGüzel Gürbüz, Pınar
dc.contributor.authorTez, Özgür
dc.date.accessioned2020-12-10T11:45:42Z
dc.date.available2020-12-10T11:45:42Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-08-05
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/266088
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, yelkenkanat pilotlarının boş zamanlarda sıkılma algıları ve optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Araştırmanın örneklemini farklı kategorilerde (başlangıç, orta seviye, pilot, deneyimli, eğitmen) 314( kadın 59 =26.47 ss= 4.12 yaş; erkek 255 = 30.98 ss= 6.80) yelkenkanat pilotu oluşturmaktadır.Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bireyin demografik özelliklerini tanımlamaya yönelik kişisel bilgilerin bulunduğu sorulara, ikinci bölümde Boş Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeği (BZSAÖ) ve üçüncü bölümde ise Sürekli Etkinlik Tecrübe Ölçeği-2 (SETÖ-2) kullanılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikilerle birlikte Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Post-hoc Bonferonni testleri kullanılmıştır. Serbest zamanlarda sıkılma algısı ve optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman Brown Korelasyon testi kullanılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, yelkenkanat pilotlarının cinsiyet, katılım düzeyi, katılım sıklığı, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, pilotluk seviyesi, bağlı olunan kurum değişkenlerine göre sürekli etkinlik tecrübe ölçeği açısından (p<.05); cinsiyet, katılım düzeyi, katılım sıklığı, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, pilotluk seviyesi, bağlı olunan kurum değişkenlerine göre boş zamanlarda sıkılma algıları açısından anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (p<.05).Yelkenkanat pilotlarının serbest zamanlarda sıkılma algısı ve optimal performans duygu durumu arasındaki ilişki için yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, ölçek ortalama ve sıkılma alt boyutunda pozitif-doyum alt boyutunda negatif ve düşük yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (ölçek ortalama r: .219, sıkılma r: .233, p<.05; doyum r: -.122, p<.05).Anahtar kelimeler: Serbest zaman, macera rekreasyonu, boş zamanlarda sıkılma algısı, optimal performans duygu durumu, yelkenkanat.
dc.description.abstractpurpose of this research was to investigate relationships between leisure boredom and dispositional flow in hang gliding pilots.Sample group of the research consist of 314 ( female 59 =26.47 sd= 4.12 years; male 255 = 30.98 sd= 6.80) hang-gliding pilots from different categories (beginning, intermediate, pilot, experienced, instructor).Data collection tool for the research has 3 parts. In the first part, there are some personal questions supplied for defining the demographic characteristics of individuals. In the second part, The Leisure Boredom Scale (BZSA) and In the last part, The Dispositional Flow Scale Sort Form (DFS-2) is used.To evaluate the results, Mann Whitney U with descriptive statistics, Kruskal Wallis and Post-hoc Bonferonni tests are used. On the other hand, for determining the correlation between leisure boredom and dispositional flow, the Spearman-Brown Correlation Test is used.As a result of analysis significant differences were in terms of flow experience according to gender, age, live pilot and income, participant level and frequency, educational status, institutional variables (p<.05); significant differences were in terms of leisure boredom according to gender, age, live pilot and income, participant level and frequency, educational status, institutional variables (p<.05).According to correlation analysis, it is determined that there is a weak positive-negative correlation between leisure boredom levels and flow experience (scale average r: .219, embarrassment r: .233, p<.05; satisfaction r: -.122, p<.05).Keywords: Leisure, adventure recreation, leisure boredom, dispositional flow, hang-gliding.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectSportr_TR
dc.subjectSportsen_US
dc.titleYelkenkanat (deltakanat) pilotlarının optimal performans duygu durumu ve boş zaman sıkılma algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
dc.title.alternativeRelationship between flow state and the leisure boredom scale of hanggliding pilots
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-08-05
dc.contributor.departmentRekreasyon Anabilim Dalı
dc.subject.ytmRecreation
dc.subject.ytmAdventure tourism
dc.subject.ytmHang-gliding
dc.subject.ytmPilots
dc.subject.ytmPerformance
dc.subject.ytmMood
dc.identifier.yokid10206988
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityMANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid532346
dc.description.pages90
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess