Show simple item record

dc.contributor.advisorÇandır, Muzaffer
dc.contributor.authorYildiz, Abdullah
dc.date.accessioned2020-12-10T11:45:41Z
dc.date.available2020-12-10T11:45:41Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/266084
dc.description.abstractBu araştırmada, Hisar dergisi şairlerinin şiirleri halk bilimi unsurları bakımından incelenmiştir. Şairlerin gelenekten ne derece yararlandığı ve halk bilimi unsurlarını eserle-rinde nasıl kullandıklarının ortaya konması temel problemi oluşturmaktadır.Bu çalışma, geleneğin çağdaş edebiyata etkisine bir örnek olma özelliğini taşımaktadır.Çalışmamız giriş kısmı ile iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve izlenen metotlar belirtilmiştir. Bu kısımda,Hisar dergisinin oluşumu, topluluğun bir araya gelmesi, yayın hayatı, sanat ve dil anlayışlarına yer verildi. İncelenen şairlerin hayatları ve sanat anlayışları hakkında detaya girilmeden, tanıtıcı nitelikte bilgiler yer almaktadır. Burada önemli olan şairlerin sanat anlayışları ile gelenek arasındaki ilişkidir.Birinci bölüm ve ikinci bölüm, çalışmamızın amacını oluşturan, halk bilimi unsurlarını tespit etmeye yöneliktir. Birinci bölümde, halk kültürü unsurları maddeler halinde verildi.Hisar şairlerinin bu unsurlardan şiirlerinde ne şekilde faydalandıkları tespit edildi ve değerlendirme yapıldı.İkinci bölümde, halk edebiyatı unsurlarını tespit etmek amaçlanmıştır. İlk olarak türler hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Daha sonra Hisar şairlerinin bu türleri eserlerinde kullanış şekli tespit edilip değerlendirme yapıldı. Bu türler manzum, mensur, mensur-manzum ve serbest türler olmak üzere dört başlık altında verildi.Sonuç kısmı, elde edilen bulgular hakkında yapılan değerlendirmeleri kapsamak-tadır.
dc.description.abstractIn this research, the poems in the journal of Hisar were examined in terms of folklore elements. The basic problem is that the extents to which poets make use of tra-dition and how they use the folkloric elements in their works. This work is an example of contemporary literature created under the influence of tradition.This study consists of two chapters and the introduction part. The intent, scope, methodology and method of the study are provided in the introduction part. In this part, the formation of the Hisar journal, the gathering of the community, publishing life, art and language were covered. There is introductory information about the lives and artis-tic understanding of the poets studied. What is important here is the relationship be-tween the artistic understanding of the poets and the tradition.The first chapter and the second chapter are aimed at identifying the folkloric el-ements. In the first chapter, folk culture elements were identified It was determined and evaluated how the Hisar poets benefited from these elements in their poems.In the second chapter, it is aimed to identify folk literature elements. Firstly, in-troductory information on species was given. Then, the usage of these species of Hisar poets in their works was determined and evaluated. These species were given under four titles: verse, prose, prose-verse and free species.The conclusion part includes the evaluations on the findings obtained.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectHalk Bilimi (Folklor)tr_TR
dc.subjectFolkloreen_US
dc.titleHisar dergisi şairlerinin şiirlerinde halk bilimi unsurları
dc.title.alternativeFolkloric elements in the poems of Hisar journal poets
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-09-03
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
dc.subject.ytmHisar magazine
dc.subject.ytmFolklore
dc.subject.ytmPoem
dc.identifier.yokid10218080
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityMANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid532682
dc.description.pages200
dc.publisher.disciplineHalk Bilim (Folklor) Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess