Now showing items 1-3 of 3

  • 16.yüzyılda gazel rediflerinden hareketle dîvân şiirinin felsefesi 

   Ata, Muhammet Behiç (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-25)
   Bu çalışmada XVI. yüzyıl şairlerinin dîvânlarındaki, redifleri dünya görüşü, hayat felsefesi ifade etmeye yarayan gazeller incelenmiş, bu inceleme sonucunda şairlerin bu redifleri kullanarak hayat felsefelerini nasıl ...
  • Behiştî Ramazan`ın Mevlid-i şerîfi(İnceleme- metin ) 

   İçen, Ecem (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-31)
   Hz. Peygamber'i anmak, ona duâ etmek ve onun şefâatine nâil olmak için çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Bunlardan biri de mevliddir. Mevlid, şairlerin Hz.Peygamber'in hayatını, mucizelerini, vefatını ve özellikle ...
  • Üsküdarlı Aşkî`nin Delîlü`s-Sâlikîn adlı mesnevisi: Metin-inceleme 

   Şenol, Nevzat (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-21)
   XVI. yüzyılda yetişen Üsküdarlı Aşkî, gençliğinde Kanunî Sultan Süleyman'la birlikte seferlere katılmış, yeniçerilikten ayrılma bir dîvân şairidir. Aşkî Yenihisar doğumlu olmasına rağmen, yeniçerilikten emekli olunca ...