Show simple item record

dc.contributor.advisorErsöz, Halis Yunus
dc.contributor.authorKocakaya, Muhammed Erkam
dc.date.accessioned2020-12-08T08:43:46Z
dc.date.available2020-12-08T08:43:46Z
dc.date.submitted2015
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/173053
dc.description.abstractAvrupa Birliği - Türkiye ilişkileri dinamik ve iki taraflı katılım müzakereleri ile ilerleyen, çok boyutlu ve çok düzlemli bir ilişki biçimi ile derinleşen ve gelişen bir yapıdadır. Bu ilişkinin önemli bir boyutu, katılım müzakere sürecinde açılması iki kriterin gerçekleşmesi şartına bağlı kılınan sosyal politika ve istihdam faslıdır. Bu faslın müzakereleri bağlamında Türkiye, istihdama ilişkin AB müktesebatına uyum politikaları geliştirmiş ve 2014 yılında Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yayınlamıştır. 2023 yılı hedeflerini ve temel politika eksenlerini açıklayan Türkiye, dört yıldır uygulamada olan Avrupa 2020 Stratejisi'nin AB istihdam politikalarına etkilerini uyum süreci açısından yakından takip etmekte ve değerlendirmektedir. Bu tez çalışmasında, Avrupa Birliği katılım müzakere ve istihdama ilişkin AB müktesebatına uyum sürecinde aday ülke Türkiye'nin 2023 Ulusal İstihdam Stratejisi'nin, literatürdeki çalışmalardan farklı bir biçimde, geliştiği işgücü yapısı ve süreci, politika araçlarının etkinliği ve hedeflerinin tutarlılığı bakımından istatistiki verilerle sağlıklı bir zemin üzerinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle AB ve Türkiye'nin nüfus ve işgücü yapıları karşılaştırmalı olarak incelenmiş, daha sonra AB ülkelerinin iş gücü piyasalarının Avrupa 2020 Stratejisi bağlamında ara dönem değerlendirmesi yapılmış ve son olarak Türkiye'nin Ulusal İstihdam Stratejisi'nin temel politika eksenleri ve hedefleri 2000-2014 yıllarını kapsayacak şekilde etkinlik ve başarı değerlendirmesine tabi tutulmuştur.Anahtar Kelimeler: AB Katılım Müzakere Süreci, İstihdam Politikaları, Avrupa 2020 Stratejisi, Türkiye 2023 Ulusal İstihdam Stratejisi.
dc.description.abstractEuropean Union – Turkey relations have a structure that progressive with dynamic and bilateral accession negotiations, deepening and developing with multidimensional and polyhedral relationship format. An important dimension of this relationship is social policy and employment chapter that to open is depend on condition of fulfilment of two criteria in EU accession negotiations. Turkey is improving policies of adaptation to acquis related to employment in the context of this chapter negotiations and it has published the its National Employment Strategy in 2014. Turkey is following closely and evaluating the impacts of four years implementation of the Europe 2020 Strategy on the Employment policy of EU countries in term of accession negotiations process that describing of 2023 national targets and the main policy axes. The aim of this thesis to evaluate of candidate country Turkey's 2023 National Employment Strategy in process of the European Union accession negotiations and adaptation to the EU acquis relating to employment, with statistical data on a healthy basis as a different form from the other literature studies in terms of workforce structure and process is that developed of strategy, effectiveness of policy instruments and objectives. In the context, firstly EU and Turkey's population and labor structure were analyzed as a comparatively, secondly the interlude is evaluated in terms of labour market of EU countries Europe 2020 Strategy, thirdly main policy axes and objectives of Turkey's National Employment Strategy is subjected to effectiveness and success evaluation covering 2000-2014 years.Key Words: European Union Accession Negotiations Process, Employment Policies, Europe 2020 Strategy, Turkey 2023 National Employment Strategy.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileritr_TR
dc.subjectLabour Economics and Industrial Relationsen_US
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleAvrupa Birliği katılım müzakere sürecinde Türkiye`nin istihdam stratejisi
dc.title.alternativeTurkey's national employment strategy in the European Union accession negotiations process
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
dc.subject.ytmEmployment policies
dc.subject.ytmAdaptation process
dc.subject.ytmEuropean Union
dc.subject.ytmAgontiation
dc.subject.ytmMembership
dc.subject.ytmEmployment
dc.identifier.yokid10085667
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid417857
dc.description.pages269
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess