Show simple item record

dc.contributor.advisorOlt, Serdar
dc.contributor.authorAslan, Sefer
dc.date.accessioned2021-04-09T12:05:05Z
dc.date.available2021-04-09T12:05:05Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2018-10-15
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/514685
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada D vitamini eksikliği olan bireylerde serum vitamin D düzeyleri ile üriner kalsiyum atılımı arasında bir ilişki olup olmadığı ve anlamlı bir ilişki saptanması durumunda üriner kalsiyum atılımı eşik değerinin belirlenmesi amaçlandı.Gereç ve yöntem: Bu çalışma Şubat 2016 - Ocak 2017 tarihleri arasında yapılmış olup, çalışmaya Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar polikliniğinde görülen, 30-50 yaş arası 400 gönüllü dahil edildi. Vitamin D düzeylerini veya idrar kalsiyum atılımını etkileyebileceğinden idrar yolu enfeksiyonu saptanan 38 vaka, kreatinin yüksekliği saptanan 10 vaka ve D vitamin yetersizliği saptanan 33 vaka çalışmadan çıkarıldı. Sonuç olarak çalışmamıza 319 vaka dahil edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, sistolik-diyastolik kan basınçları gibi demografik verileri ile tam kan sayımı, serum 25-OH vitamin D, parathormon (PTH), kalsiyum, albumin, fosfor, tiroid stimulan hormon (TSH), magnezyum, lipid profili (total kolesterol, trigliserid, LDL, HDL), alkalen fosfataz, kreatinin ve idrarda kalsiyum, kreatinin düzeyleri dökümente edildi.Bulgular: Çalışmaya alınan 319 vakadan 265'i D vitamini eksikliği grubunda, 54'ü kontrol grubunda (D vitamini normal seviyelerde) idi. D vitamini eksikliği ve kontrol grubu arasında cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. D vitamini eksikliği grubunun PTH değerleri ortalama 88,57±69,08 ng/L iken kontrol grubunda ortalama 55,52±27,08 ng/L idi (p=0,001). D vitamini eksikliği grubunun kalsiyum değerleri ortalama 9,56±0,46 mg/dL ve kontrol grubunda ortalama 9,95±2,73 mg/dL idi (p=0,032). Parathormon değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek iken, kalsiyum değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu. İki grup arasında fosfor, alkalen fosfataz, magnezyum, kreatinin, albümin, TSH, total kolesterol, trigliserid, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve tam kan sayımı parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Spot idrarda kalsiyum değerleri D vitamini eksikliği grubunda ortalama 9,63±8,17 mg/dL (min. 0,43 ve max. 56,38) iken kontrol grubunda 10,81±8,74 mg/dL (min. 0,81 ve max. 41,00) idi (p=0,337). Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı D vitamini eksikliği grubunda ortalama 0,08±0,06 ve kontrol grubunda 0,09±0,07 idi (p=0,197). D vitamini eksikliği grubu ile kontrol grubu arasında spot idrarda kalsiyum düzeyleri ve spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Vitamin D düzeyleri ile spot idrarda kalsiyum değerleri (r:0,058 ve p:0,298) ve spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranları (r:0,060 ve p:0,288) arasında korelasyon saptanmadıSonuç: Çalışmamızda vitamin D eksikliği saptanan vakalarda kontrol grubuna göre idrarda kalsiyum atılımı bir miktar azalmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Aynı zamanda vitamin D düzeyleri ile idrarda kalsiyum atılımı arasında korelasyon saptanmadı. Bulgularımız spot idrarda ölçülen kalsiyum değerlerinin, vitamin D eksikliğini saptamada yararlı bir belirteç olabileceğiyle ilgili yeterli kanıt sunmayıp, bu konuda daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar kelimeler: Kalsiüri, parathormon, spot idrarda kalsiyum, vitamin D eksikliği
dc.description.abstractObjective: Inthisstudy, we aimed to determine whether there is a relationship between serum vitamin D levels and urinary calcium excretion in patients with D vitamin deficiency and to determine the threshold value, if there is any relationship.Materials andmethods: This study was carried out between February 2016 and January 2017 at Erzincan University Medical Faculty. 400 volunteers without any chronic disease admitted to department of Internal Medicine Policlinic between the ages of 30-50 years who did not use a medication that could affect the vitamin D level and urinary calcium excretion were included in this study. Because they can affect vitamin D levels and urinary calcium excretion; 38 cases with urinary tract infection, 10 cases with high creatinine levels and 33 cases with vitamin D insufficiency were excluded from the study. In the end, 319 cases were included to our study. Demographic data such as sex, age, height, body mass index, systolic- diastolic blood pressure and complete blood count, serum 25-OH vitamin D, parathyroid hormone (PTH), calcium, albumin, phosphorus, thyroid stimulatin hormone (TSH), magnesium, lipid profile (total cholesterol, triglyceride, LDL, HDL) alkalin phosphatase, creatinine and urinary calcium, creatinine levels were documented.Results: Of the 319 volunteers in our study; 265 were in the vitamin D deficiency group and 54 were in the control group (Vitamin D is in normal levels). There is no statistically significant difference between volunteers and control group in terms of gender, age, body mass index, systolic and diastolic blood pressures. The mean PTH value of the vitamin D deficiency group was 88.57 ± 69.08 ng / L while the mean value of the control group was 55.52 ± 27.08 ng / L (p = 0.001). The mean calcium value of the vitamin D deficiency group was 9,56 ± 0,46 mg / dL and 9,95 ± 2,73 mg / dL in the control group (p = 0,032). Parathormone values were significantly higher in the vitamin D deficiency group than control group, while calcium values were found to be significantly lower. No statistically significant differences were found between two groups in terms of phosphorus, alkaline phosphatase, magnesium, creatinine, albumin, TSH, total cholesterol, triglyceride, LDL cholesterol, HDL cholesterol and complete blood count. Mean calcium value in the spot urine was 9,63 ± 8,17 mg / dL (min 0,43 and max 56,38) in the vitamin D deficiency group and 10,81 ± 8,74 mg / dL in the control group (min 0,81 and max 41.00) (p = 0.337). Calcium / creatinine ratio in the spot urine was 0.08 ± 0.06 in the D deficiency group and 0.09 ± 0.07 in the control group (p = 0,197). No statistically significant difference was found between the vitamin D deficiency group and the control group in terms of calcium levels in spot urine and calcium / creatinine ratio in spot urine. There was no correlation between vitamin D levels and calcium values in spot urine (r: 0.058 and p: 0.298) and calcium / creatinine ratios in spot urine (r: 0.060 and p: 0.288).Conclusion: In our study, urinary calcium excretion was slightly decreased in patients with vitamin D deficiency, but there was no statistically significant difference in urinary calcium excretion between volunteers and the healthy control group. Also there was no correlation between vitamin D levels and urinary calcium excretion. Our findings do not indicate enough evidence that calcium value in spot urine is a useful marker for detecting vitamin D deficiency, so further detailed studies are necessary in this issue.Keywords: Calciuria, parathormone, calcium in spot urine, vitamin D deficiencyen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarıtr_TR
dc.subjectEndocrinology and Metabolic Diseasesen_US
dc.titleD vitamin eksikliği için üriner kalsiyum eşik değeri belirlemesi
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-10-15
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmUrinary tract
dc.subject.ytmDisease
dc.subject.ytmVitamin D
dc.subject.ytmVitamin D deficiency
dc.subject.ytmUrinary tract
dc.subject.ytmCalcium
dc.subject.ytmParathyroid hormone
dc.identifier.yokid10184658
dc.publisher.instituteTıp Fakültesi
dc.publisher.universityADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
dc.type.submedicineThesis
dc.identifier.thesisid489922
dc.description.pages90
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess