Show simple item record

dc.contributor.advisorPişkin, Erhan
dc.contributor.authorÇeken, Mehmet Cumhur
dc.date.accessioned2020-12-30T07:15:14Z
dc.date.available2020-12-30T07:15:14Z
dc.date.submitted1996
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/485072
dc.description.abstractÖzet ÖZET Bu araştırmanın amacı vasküler kanalların embolizasyonu için yeni bir emboli ajanı geliştirilmesidir. Bu amaçla sunulan çalışma kapsamında etilenglikol dimetakrilat (EGDMA) ve 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) monomerlerinin modifiye süspansiyon kopolimerizasyonu ile ortalama boyu 100 u,m civarında olan, dar boy dağılımına sahip, şişebilen ve gözenekli polimerik mikroküreler üretilmiştir. Polimerizasyon cam reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. Başlatıcı olarak benzoil peroksit (BPO) ve stabilizör olarak polivinilalkol (PVAL) kullanılmıştır. İstenilen boy ve boy dağılımı ve şişme yüzdesine ulaşabilmek için EGDMA/HEMA/toluen oranı 12/4/8 olarak tutulmuştur. Monomer faz/su fazı oranı 16/50 değerinde seçilmiş, BPO ve PVAL miktarları ise 0.06 g, 0.2g olarak alınmıştır. Polimerizasyon önce 65°C'de 4 saat sonra 90°C'de 2 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Toplam monomer dönüşümü % 92.5'dir. Mikrokürelerin optik fotoğrafları şişebilen gözenekli yapıda olduklarını göstermiştir. Ortalama mikroküre çapı kuru ve şişmiş durumda sırasıyla 67±13 ve 83±12 um'dir. Yüzde şişme değeri ise %90 olarak hesaplanmıştır. Poli(EGDMA/HEMA) mikroküreler ve ticari emboli ajanı olarak kullanılan PVAL partikülleri üzerinde insan kan serumunda protein adsorbsiyonu (albumin, total globulin ve total protein) incelenmiştir. Başlangıç konsantrasyonları albumin için 46 mg/ml, globulin için 34 mg/ml, total protein için 80 mg/ml olarak tespit edilmiştir. Poli(EGDMA/HEMA) mikroküreler ve PVAL partiküller üzerinde insan kan plazmasında fibrinojen adsorpsiyonu incelenmiştir ve başlangıç fibrinojen derişimi 2.6 mg/ml'dir.Özet Polimerik partiküller ile serum etkileşimi sonucu albumin konsantrasyonu poli(EGDMA/HEMA) mikroküreler'inde 43 mg/ml'ye, PVAL partikülleri'nde 44 mg/ml'ye gerilemiştir. Total globulin konsantrasyonu her iki partikülde de 26 mg/ml'ye azalmıştır. Toplam protein konsantrasyonu poli(EGDMA/HEMA) mikroküreler'inde 69 mg/ml'ye, PVAL partikülleri'nde 70 mg/ml'ye düşmüştür. Plazma ile etkileşim sonucunda ise fibrinojen konsantrasyonu poli(EGDMA/HEMA) mikrokürelerde 2.1 mg/ml'ye gerilerken PVAL partikülleri'nde 2.6 mg/ml değerinde sabit kalmıştır. Protrombin Zamanı ve Aktive Kısmi Tromboplastin Zamanı insan plazmasında in-vitro olarak tayin edilmiştir. Poli(EGDMA/HEMA) ve PVAL partikülleri için protrombin zamanı ve aktive kısmi tromboplastin zamanları sırasıyla 16, 14 san ve 60, 45 san olarak gözlenmiştir. Bu araştırma kapsamında üretilen poli(EGDMA/HEMA) mikroküreler ile köpeklerde embolizasyon uygulamaları yapılmıştır. Hedef olarak seçilen sağ böbrek arterinin çok başarılı şekilde embolize edildiği, dolayısıyla bu yeni emboli ajanının başarıyla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler. Süspansiyon Polimerizasyonu, Embolizasyon, p(EGDMA/HEMA) mikroküreler.
dc.description.abstractAbstract Hi ABSTRACT The aim of this study is to develop a new embolic agent for the embolization of vascular system. Therefore, under the consideration of this study, having average size of 100m and small size distribution, swellable and porous polymeric microspheres were produced by using modified suspention copolymerization of ethyleneglycol dimethacrylate (EGDMA) and 2- hydroxyethyl metracrylate (HEMA) monomers. Polymerization has been performed in glass reactors. Benzoyl peroxide and Polyvinyl alcohol) were used as initiator and stabilizer, respectively. In order to acheive the desired size, size distrubution and swelling ratio, the ratio of EGDMA/HEMA/toulen has been held as 12/4/8. The ratio of monomer phase/water phase has been choosen as 16/50 and quantities of BPO and PVAL have been taken as 0.06g and 0.2g, respectively. Polymerization were performed first in 65°C for 4 hours and then in 90°C for 2 hours. Total monomer conversion was 92.5 %. Optical photographs of microspheres showed that they have swellable and porous structure. The average size of dry and swelled microspheres were 67±13 and 83±12 Jim respectively. The swelling ratio was calculated as 90%. Protein adsorption (ie albumin, total globulin and total protein) onto poly(EGDMA/HEMA) microbeads and commercial polyvinylalcohol particles were investigated in human serum. Initial concentrations were 46 mg/ml for albumin, 34 mg/ml for globulin and 80 mg/ml for total protein. Fibrinogen adsorbtion has been investigated on poly(EGDMA/HEMA) microbeads and commercial polyvinylalcohol particles ann the initial fibrinogen concentration value of 2.6 mg/ml has been found.Abstract iv After interaction of polymeric particles with human blood serum, albumin concentration decreased to 43 mg/ml for poly(EGDMA/HEMA) and 44 mg/ml for PVAL. Total globulin concentration decreased to 26 mg/ml for both particles; Total protein concentration decreased to 69 mg/ml for poly(EGDMA/HEMA) and 70 mg/ml for PVAL. After interaction of polymeric particles with human blood plasma, fibrinogen concentration decreased to 2.1 mg/ml for poly(EGDMA/HEMA), while no change has been observed in PVAL particles. Prothrombin and Activated Partial Thromboplastin Times were determined in human plasma in in-vitro experiments. Prothrombin times were observed as 16 and 14 sec; Activated Partial Thromboplastin Times were determined as 60 and 45 sec for poly(EGDMA/HEMA) and PVAL particles respectively. The microspheres produced for this study were applied very successfully on the targetted left kidney of a dog. This successful embolization revealed that these microspheres can be used as arterial embolic agent. Keywords: Embolization, Suspention Polimerization, Poly(EGDMA/HEMA) microspheresen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectBiyomühendisliktr_TR
dc.subjectBioengineeringen_US
dc.titleP(EGDMA/HEMA) kopolimerik mikroküreler ile embolizasyonu
dc.title.alternativeEmnolization with p(EGDMA/HEMA) copolymeric microspheres
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmEmbolization
dc.subject.ytmCopolymers
dc.subject.ytmMicrospheres
dc.identifier.yokid55397
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid55397
dc.description.pages57
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess