Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorGedik, Tarik
dc.date.accessioned2020-12-30T07:00:58Z
dc.date.available2020-12-30T07:00:58Z
dc.date.submitted2010
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/481288
dc.description.abstractİş yaşamında alt kademeden, üst kademedeki yöneticiye kadar çalışan herkesin en çok ilgilendiği konulardan birisi, performansın doğru ve adaletli bir şekilde değerlendirilmesidir. Performans değerlendirme genel anlamda birey veya grubun işe yönelik güçlü ve zayıf yönlerinin saptanması ve çalışana geri bildirilmesidir.İmalat sanayi sektöründe önemli bir yere sahip olan orman ürünleri sanayi sektörünün alt sektörleri olan levha ve mobilya sanayilerinde yer alan işletmelerde çalışanların performanslarını ve verimliliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, analizi ve performans arttırıcı etkenlerin tespiti çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İki aşamada gerçekleştirilen çalışmanın birinci aşamasında, çalışan performansını etkilediği düşünülen, literatürde en fazla değinilen 42 performans faktörü kullanılarak hazırlanan anket, işletmelerde çalışan yönetici ve mühendislerce değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS yardımıyla irdelenmiş ve anlamlı 26 performans faktörü tespit edilmiştir. Belirlenen faktörleri açıklayan anket formu, 19 ilde, 105 işletmedeki 499 çalışana uygulanmıştır.Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sektördeki işletmelerde, çalışan performansını etkileyen önemli temel faktörler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda orman ürünleri sanayinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların sağlığını etkileyen bazı fiziksel çalışma faktörlerinin olduğu, çalışanların politik dünya görüşleri ve kültürel farklılıklarından dolayı sorunlar yaşamadığı, iş arkadaşlarıyla ortak çalışmalar yapma konusunda rahat oldukları belirlenmiştir. Tüm katılımcılar dikkate alındığında çalışanların % 6-7 oranında mobbinge uğradıkları belirlenmiştir.Çalışma sonucunda performans değerlendirme ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen performans değerlendirme ölçeği iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda çalışan tarafından doldurulması gereken sorular yer alırken, ikinci kısımda performans değerlendirici tarafından doldurulması gereken sorular yer almaktadır. İki ölçek toplamından elde edilen en düşük puan 100, en yüksek puan 500'dür. Puan toplamı 249'dan düşük olanların performansı kötü, 350'den yukarı olanlarınsa performansı iyidir sonucuna varılmakta, çalışanların birbirleriyle karşılaştırılması sağlanabilmektedir.
dc.description.abstractOne of the most interested issues, from the bottom to the top management level, is the proper and fair assessment of the performance. Performance evaluation in general meaning covers the systematic assessment of the weak and strong aspects of the employee with respect to the job and feedback of this assessment.The study deals with the panel and furniture industries of the forest products industry which is a significant part of the manufacturing industry. Objectives of the study are the assessing and analyzing the employee performance of the employee in the panel and furniture industry factories and defining the factors helping the performance to increase. Study has two phases. First phase included the evaluation of the 42 most relevant and common factors in the literature that affect the employee performance by the managers and engineers. Data of the evaluation process analyzed via SPSS. 26 of the factors were significant. Second phase included the 499 questionnaires defining the 26 performance factors in detail in 105 particleboard, fiberboard and furniture industries businesses in 19 different provinces.Analysis of the data revealed the most important factors of employee performance in forest products industry sector. The study concluded that some physical job factors are significant for the employee health. Employees don?t have problems in terms of the politic worldview and cultural differences. They feel comfortable to make shared works with other employees. 6-7% of the employees stated that they?ve faced mobbing.Study concluded with a performance assessment scale. This performance scale has two different parts. One part includes the questions to be answered by the employees. The other part includes the questions to be answered by the performance evaluator. Scale produces a performance score between 100 and 500 in the aggregate. Scores less than the 249 represent the bad performance and scores higher than 350 represent the good performance. This scale makes possible to compare the employees.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectOrmancılık ve Orman Mühendisliğitr_TR
dc.subjectForestry and Forest Engineeringen_US
dc.titleOrman ürünleri sanayi sektöründe çalışan performansının belirlenmesi ve arttırılmasına yönelik alan çalışması (mobilya ve levha fabrikaları örneği)
dc.title.alternativeA fieldwork on the assessment and increasing of the employee?s performance in forest products industry sector (furniture and panel factories case)
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentOrman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subject.ytmFiber board
dc.subject.ytmParticle board
dc.subject.ytmFactor analysis
dc.subject.ytmFurniture
dc.subject.ytmPerformance evaluation
dc.identifier.yokid366811
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid270697
dc.description.pages351
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess