Now showing items 5440-5459 of 5725

  • Yağmur sularında indirgenmiş demir (Fe+2) ölçümü için otomatik analiz sisteminin geliştirilmesi 

   Durukan, İlkiz (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sahra kaynaklı çöl tozlarının atmosferdeki taşınımı uzun zamandır bilinen bir olgudur.Sahra kuzey yarım küredeki en büyük kaynaktır. Sahra Çölü'nden kalkan tozlaratmosferde kilometrelerce yol alarak Avrupa, Asya, ...
  • Yağı azaltılmış minyatür ultrafiltre beyaz peynir üretiminde protein-glutaminaz kullanımı ve bunun peynir kalitesi üzerine etkisi 

   Mollazadeh, Malek (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-05-11)
   Bu çalışmada, yağı azaltılmış ultrafiltre (UF) beyaz peynir üretiminde protein glutaminaz (PG) ve protein-glutaminaz-transglutaminaz (Activa-SYG) kullanım olanakları araştırılmış ve bunun peynir kalitesi üzerine etkileri ...
  • Yakacık toplu konut alanı zeminlerinin jeoteknik incelemesi 

   Çakir, Demet (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, Yakacık köyü ve çevresindeki birimlerin jeo-mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve uygun yerleşim alanlarının araştırılması amaçlanmıştır. Yukarıdaki amaca yönelik olarak önce çalışma alanının 60 km2 ...
  • Yakın alan iletişimi tabanlı güvenli ev otomasyon yönetim sisteminin geliştirilmesi 

   Oduncu, Tolga Hakan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Teknolojinin gelişimine paralel olarak, akıllı ev sistemleri ve ev otomasyonları günlük hayatımızda daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler, insan hayatını kolaylaştıracak bir çok yeniliğin yanısıra bir takım ...
  • Yakın kızılötesi spektroskopisi ile girişimsel olmayan kan şekeri ölçümü 

   Kodal, Anil (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Şeker hastalığı diğer adıyla diyabet çağımızın en önemli hastalıklarından biridir. Şeker hastalığı pankreasın ürettiği insülinin yetersizliğinden, eksikliğinden veya işlevini yitirmesinden kaynaklanır. İnsülin olmayınca, ...
  • Yakınımsı uzayların doku uzaylarına genellemesi 

   Yildiz, Gökhan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı yakınlık kavramının, nokta-tabanlı bir yapı olan doku uzaylarına bir genellemesini vermek ve bu kavramın dimetrik ve didüzgün uzaylarla olan ilişkisini incelemektir.Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci ...
  • Yakıt hücresi uygulamaları için stiren-(etilen-bütilen)-stiren (SEBS) esaslı kompozit polielektrolit membran geliştirilmesi 

   Polat, Kinyas (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   SEBS (stiren-(etilen-bütilen)-stiren) termoplastik ve elastomerik özelliğe sahip bir triblok kopolimerdir. SEBS triblok kopolimeri uygun bir metot ile sülfonik asit (SO3H) grubu ile fonksiyonelleştirildiğinde yakıt hücresi ...
  • Yakıt ile zarfın etkileşiminin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi 

   Alim, Fatih (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV Özet Nükleer endüstride karşılaşılan çalışma problemlerinden birisi de, yakıt ile zarfın etkileşimidir. Bu etkileşim yüzünden, yakıt elamanında meydana gelen zarar sonucunda, önemli bir miktardaki radyoaktif madde ...
  • Yalın altı sigma: Mobilya endüstrisinde bir araştırma 

   Akgül, Fahrettin (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-02)
   Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaynaklarını verimli kullanmayı vehataları azaltmayı hedefleyen işletmeler, rekabetin çok yoğun olduğu günümüzpiyasa şartlarında yalın üretim ve altı sigma gibi yönetim sistemlerini ...
  • Yalınkat fonksiyonlarda subordinasyon, majorizasyon 

   Zirek, Mehmet (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada esas olarak: 1. Hille 'nin Analytic Functions Theory 11.(1962) adlı kitabı, 2. Campbell'in Majorization-Subordination Theorems for Locally Univalent inunctions II (1973) adlı makalesi, 3. Robinson* ...
  • Yalınkat fonksiyonların kesirli mertebeden türev ve integralleri 

   Ertekin, Yüksel (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   iv 02ET Beş bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde önbilgiler verilmiştir. £. bölümde; negatif katsayılı analitik yalınkat fonksiyonların TCa.bD ve R^Cct.bD sınıfları, 3. bölümde; p-degerli, negatif katsayılı ...
  • Yamabe tipli denklem için 3. sınıf sınır probleminin incelenmesi 

   Öztürk, Eylem (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Yamabe tipli denklem için konulmuş 3. sınıf sınır değer problemininçözümünün varlığını ve tekliğini inceledik. Birinci bölümde, incelediğimiz problem tanımlanarak,son zamanlarda bu tipteki problemler üzerine ...
  • Yanar kovan malzemelerinin hazırlanması 

   Eroğlu, Enis Tolga (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   YANAR KOVAN MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI Enis Tolga EROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı. ÖZET Bu tez çalışmasında yanar kovanların yapımına yönelik yanar keçe tabakalarının ...
  • Yangın olaylarında bazı taksonların polen morfolojilerindeki değişikliklerin saptanması 

   Tanyeri, Özge (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-09-26)
   Yangın, meydana geldiği yerde ve yakın çevresinde fiziksel etkiler meydana getirenkimyasal bir reaksiyondur. Bu nedenle yangın araştırmacılarının bazı materyallerinfiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında yeterli bilgi ...
  • Yangın sigortalarında risk analizi 

   Ergin, Betül (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sigortacılıkta risk, istenmeyen bazı olayların meydana gelmesindeki belirsizliktir. Risk analizi ise üstlenilen riskin doğru tanımlanması, analiz edilmesi ve hasarı önleyici ya da azaltıcı bir takım önlemlerin alınmasıdır.Yangın ...
  • Yangın sıklığı ve vejetasyon örtüsünün Akdeniz vejetasyonu dinamikleri üzerine etkisinin modellenmesi 

   Bahar, Anil (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-04)
   Son yüzyılda gerçekleşen küresel değişimler, Akdeniz havzasında yangın rejimleri ve vejetasyon yapısında değişimlere yol açmaktadır. Bu tez çalışmasında Akdeniz'deki çam ormanı ve maki çalılığı peyzajlarında yangın ...
  • Yanma yöntemiyle TiO2 sentezi, karakterizasyonu ve adsorpsiyon özellikleri 

   Aytekin, Bilsen (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Titanyum dioksit kullanım alanı çeşitliliğinden dolayı oldukça önemli bir malzemedir. Bu çalışmada, titanyum kaynağı olarak titanyum oksisülfat (TiOSO4) kullanılarak çözeltide yanma yöntemiyle titanyum dioksit sentezi tek ...
  • Yansıtıcı düşünme etkinlikleri ile desteklenmiş web tabanlı öğrenme ortamlarının problem çözme üzerine etkisi 

   Kizilkaya, Gonca (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırma, web tabanlı öğrenme ortamında yansıtıcı düşünme becerilerinin problem çözme üzerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada aynı zamanda yansıtma niteliği ve cinsiyetin, problem çözmenin anlamlı ...
  • Yapay açıklıklı radarların karıştırılması 

   Çakal, Serdar (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yapay Açıklıklı Radar (Synthetic Aperture Radar (SAR)) radarın aydınlattığıbölgeye ait yansıtıcılık fonksiyonunun iki boyutlu veya üç boyutlu yüksekçözünürlüklü haritalarını elde etmeyi sağlayan bir radar sistemidir.Bu ...
  • Yapay diz eklemi için denetim ve test amaçlı mikrodenetleyici tabanlı donanım tasarımı 

   Altinöz, Ökkeş Tolga (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yapay diz eklemleri doğal bir yürüyüşe yaklaştıkları ölçüde hastaya önemli bir rahatlık sağladıkları bir gerçektir. Günümüzde etkin yarı etkin ve pasif yapay diz eklemleri bu amaca hizmet etmektedirler. Ayrıca etkin ve ...