Now showing items 7250-7269 of 7598

  • X-XV. asır siyasal-namelerinde eğitim 

   Livatyali, Hüsnü Y. (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   133 bir konferans niteliğinde olmasıdır. Belgelere dayalı olarak düşüncelerini rahatlıkla anlatmıştır. Burada verilen eğitim gençlerin yanında iş başında yetiştirmeyi de amaç edindiğinden her kademedeki devlet erkânı muhatap ...
  • XI-XIII. yüzyıllarda Doğu Akdeniz`de Haçlılar ve Müslümanlar arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkiler 

   Göktepe, Bedia (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-23)
   Doğu Akdeniz ( Levant) hem coğrafi konumu hem de elverişli toprakları sebebiyle talihin en eski dönemlerinden beri mühim bir ticaret merkezi olmuştur. Bu sebeple talihin her döneminde birçok medeniyet tarafından ilgi odağı ...
  • XI. ve XII. yüzyılda Nişabur 

   Akbaş, Murat (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nişabur, ticaret yolları üzerinde Sasani hükümdarlarından I. Şapur tarafından kurulmuş Horasan'ın önemli dört şehrinden birisidir. Nişabur ayrıca iklimi ve kurulduğu coğrafya bakımından da insanların rağbet gösterdiği, ...
  • XII ve XIII. yüzyıllarda Azerbaycan 

   Babayeva, Günay (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-25)
   Bir milletin kültürü, geçmişinden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin tümü ve zaman içinde kendisine has duyuş, düşünüş, ifade ediş tarzı ile ortaya çıkmaktadır. XII-XIII. yüzyıllar Azerbaycan tarihinde gelişim dönemi ...
  • XII. ve XIII. yüzyılda Türk-Gürcü münasebetleri: Türkiye Selçukluları ve Doğu Anadolu Türk Beylikleri Döneminde 

   Özdemir, Vahit (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkler, tarih boyunca değişik bölgelere yayılmış ve farklı milletlerle çeşitli münasebetlerde bulunmuşlardır. Bu milletlerden biri de hiç şüphesiz Kafkasya'nın en köklü milletlerinden biri olan Gürcülerdir. Gürcülerle ...
  • XII. ve XIII. yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti`nde dış ticaret 

   Kaya, Mustafa (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • XII. yüzyıl Türkiye Selçuklularında Türkmenler 

   Sert, Esra (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türk tarihinde ayrı bir yeri olan Türkmenler, devletlerin siyasi, askeri ve sosyal hayatında önemli bir konuma sahip olmuşlardır. Bu sebeple de onların yaşadıkları coğrafya ve kimlikleri ayrı bir önem kazanmaktadır. Orta ...
  • XIII. asırda Anadolu Selçuklularında müslim gayr-i müslim münasebetleri 

   Ceran, Ahmet Şeref (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   musulmans; pendant environ cent cinquante annees, L'AnatoTie a ete turquisee et acquit le cara c tere et les maniares isla- miques a des pas lents. Le facteur important dans cette for mation, c'est la croissance ...
  • XIII. yüzyıl başlarında Anadolu Azerbaycan ilişkileri 

   Nesirov, Elnur (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • XIII. yüzyılda Anadolu`da hâkim olan tasavvuf düşüncelerinin 1980 sonrası çağdaş Türk resim sanatına yansımaları 

   Taş, Mutluhan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın amacı, 13. yüzyılda Anadolu'da hakim olan Tasavvuf düşüncelerinin, ressam Erol Akyavaş, Ahmet Atan ve Gülsün Erbil'in, 1980?2005 yılları arasında yapmış oldukları resimlere etkisinin olup olmadığını ...
  • XIII. yüzyılda Anadolu`dan Mısır ve Suriye`ye yaşanan karşılıklı göçler 

   Alkan, Ahmet Faruk (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Araştırmamızda XIII. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakim olduğudönemde Anadolu'dan Mısır ve Suriye'ye yaşanan karşılıklı göçler üzerindedurulmuştur. Bu göçlerin meydana gelmesinde iç siyasi nedenler ...
  • XIII. yüzyılda Orta ve Doğu Anadolu`dan Batı Anadolu`ya göçler 

   Turan, Şakir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Anadolu en eski devirlerden başlayarak doğudan ve batıdan istilalara maruz kalmış ve değişik medeniyetlere beşiklik etmiştir. XIII. yüzyıl öncesinde Türkmenler Doğu ve Orta Anadolu'da devletler meydana getirmişlerdir. ...
  • XIII.-XIV. yüzyıllarda Anadolu`da Harezmliler (Horzumlular) 

   Ercan, Muhammet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-24)
   Harezmşahlar, 1097-1237 yılları arasında Harezm, Maveraünnehr, İran, Gazne ve Güney Azerbaycan bölgelerine hâkim olan bir Türk devletidir. Celaleddin Harezmşah, Moğol istilalarıyla beraber yıkılış sürecine gelen devletini ...
  • XIX. Yüzyıl İstanbul mutasavvıflarından Muhammed Murad Nakşibendî ve Hülâsatü`ş-Şürûh isimli mesnevî şerhinden ilk 1001 beytin tahlîli 

   Güntan, Zekiye (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   XIX. Yüzyılda yaşamış sûfilerden Muhammed Murad Nakşbendî, İstanbul Fatih'te yaşamıştır. Abdülhalim Naksibendî'nin oğlu olarak 1203'te dünyaya gelmiştir. . Mesnevi'ye Hülasatü'ş-şürûh adlı bir şerh ...
  • XIX. Yüzyıl ortasında Uluborlu kazasının nüfus yapısı 

   Akşit, Bekir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Devletler için önem arz eden insan kaynakları ve mali kaynaklar büyük önem taşımaktadır. Osmanlı devleti de bu kaynakların sayım ve kayıtlarına büyük önem vermiştir. Bu kaynaklardan azami ölçüde yararlanmak amacıyla nüfus, ...
  • XIX. yüzyılda batı düşünürlerinin Hz.Muhammed (sav) hakkında görüşlerinin değerlendirilmesi 

   Şahin (Ertürk), Zübeyde (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • XIX. yüzyılda Çukurova`da doğal afetler ve salgın hastalıklar 

   Turhan Sariköse, Selma (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Doğal afet ve salgın hastalıklar, tarihin şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Pek çok medeniyet, doğal afet veya salgın hastalıklardan dolayı tarih sahnesinden silinmiştir. Başta deprem olmak üzere, yangın, sel, ...
  • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti`nde tarih eğitimi 

   Özteke, Fahri (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   altı asırdan fazla hayat süren osmanlı devletinin yüzyıllarca ayakta kalmasında ve kökünün çok sağlam olmasında en önemli unsurların başında çok yönlü eğitim sistemi gelmektedir.Bu muhteşem eğitim sistemi evrensel nitelikli ...
  • XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde mesleki ve teknik eğitim 

   Çinar, Ebubekir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osmanlı Devletinde meslekî-teknik eitim, XVIII. yüzyıla kadar yaygıneitim eklinde, Ahi Tekilatlarında yapılmaktaydı. Bu tekilatlarda meslekîteknikeitim, usta-çırak ilikisi içerisinde küçük atölyelerde verilmekteydi.Ancak ...
  • XIX. yüzyılda Urduca gazelin teması 

   Öztürk, Solmaz (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   94 7- ÖZET Gazel, genel olarak şekil ve biçimini korumakla birlikte çok az bir farkla Fars ve Arap edebiyatından Urdu edebiyatına geçmiş bir şiir türüdür. XVI. yüzyılda gazel, Urdu edebiyatı içinde Fars edebiyatının bir ...