Now showing items 2185-2204 of 7717

  • G. Van Der Leeuw ve din fenomenolojisi 

   Çetinkaya, Cahit (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-22)
  • Galatia`nın tarihi coğrafyası 

   Yildizturan, Deniz (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Galatia'nın Tarihi Coğrafyasının ve sınırlarındaki değişimlerin incelendiği bu çalışmada Antik ve Geç Antik Dönem'de Anadolu Tarihi açısından oldukça önemli olan Galatlar ve onlardan adını alan Galatia Bölgesi ...
  • GAP`ın Şanlıurfa ili sosyo-ekonomik coğrafyasına etkileri 

   Akiş, Ayhan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET `GAP' in Şanlıurfa ili sosyo-ekonomik coğrafyasına etkileri` bu çalışmanın konu sudur. Şanlıurfa ili, bünyesinde geçmişten günümüze gerek İslamiyet öncesine gerekse İslamiyet sonrasına ait değişik uygarlıkların ...
  • Garanti belgeleri 

   Göçer, Ahmet Alpaslan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Garanti belgelerine ait düzenlemeler pazarlama stratejilerinin önemli bir faktörüdür. Ayrıca garantiler alıcı ve üretici arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir fonksiyon icra ederler.Garanti belgeleri içerisinde ...
  • Garipler tümülüsü 

   Uğur, Hayati (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ?Garipler Tümülüsü? başlıklı yüksek lisans tezinde bugün Kayseri ili Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 1971 yılında bir hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkartılan tümülüs tipi mezar ile bu mezara ait ...
  • Gastronomi turizmi açısından Mevlevi mutfağının Konya turizmine katkısı 

   Büyükipekci, Büşra (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-20)
   Ekonomik, sosyolojik ve kültürel gelişmeler ile birlikte turizm sektörü de gelişme göstermektedir. Turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte alternatif turizm türleri içerisinde yer almakta olan gastronomi turizmi önem ...
  • Gastronomi turizminin turizm eğitimi programlarındaki yeri ve önemi ?bir uygulama- 

   Aslan, Hasan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın amacı, gastronomi turizminin turizm eğitim programlarındaki yeri ve öneminin belirlenmesidir. Araştırma'da Selçuk Üniversitesine bağlı turizm eğitimi veren önlisans programlarında okutulan gastronomi ...
  • Gayb`e iman 

   Kocaaslan, Abdulbaki (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Gayri menkul kiralarının İslam Hukuku açısından değerlendirilmesi 

   Çinar, Nazim (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-29)
  • Gazali`de bilgi problemi 

   Akdağ, Mehmet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gazali bilgi meselsini teorik ve pratik düzlemde ele almıştır. O, hemen hemen bütün eserlerinde muhtevaları farklı da olsa bu konu üzerinde durmuş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştur.Bu çalışma giriş ve iki bölümden meydana ...
  • Gazali`de tasavvuf felsefesi 

   Altuntaş, Servet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TEZ ÖZETİGAZÂLÃ'DE TASAVVUF FELSEFESİServet ALTUNTAŞDanışman: Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM86 sayfa, 2006Bu çalışmada, ünlü İslam düşünürü Gazâlû'de Tasavvuf Felsefesi konusuincelenmiştir. Tez, giriş ve iki bölümden ...
  • Gazali`nin epistemolojisinde akıl-zevk ilişkisi 

   Benli, İlknur (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Gazali`nin eserlerinde Yahudiliğe yaklaşımı 

   Yavuz Yüksel, Ayşe (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ebu Hamid Gazali, sadece İslam tarihçileri tarafından iyi bilinmez,Yahudilik öğrencileri, felsefe ve İlahiyat öğrencileri de onu iyi tanır. Onun sıradaninsan seviyesine indiğini ve onları doğru dinsel deneyimlerin zirvesine ...
  • Gazali`nin Furu-ı Fıkıh eserlerinde Eşya ve Borçlar Hukuku ile ilgili Hanefilere nisbet edilen görüşlerin tahkiki 

   Toktaş, Fatih (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gazâlî'nin Furû-ı Fıkıh eserlerinden el-Basît, el-Vasît ve el-Veciz adlı eserlerini tesbit edebildik. Bunlardan el-Basît matbu halde bulunmadığından dolayı, bizde çalışmamızı el- Vasît ve el-Vecîz adlı iki eser üzerinde ...
  • Gazâlî`nin düşünce sisteminde aklın yeri 

   Deveci, Melek (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Düşünce tarihi incelendiğinde akıl, aklın değeri, akıl-bilgi ilişkisi, aklınçıkmazları, akıl-din ilişkisi her zaman için din felsefesinde tartışıla gelen konulardanolmuştur. Bazı filozoflar, aklı bilginin tek kaynağı olarak ...
  • Gazete haberlerinde manipülasyon: 28 Şubat örneği 

   Özer, Nuri Paşa (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kitle iletişim araçlarında, manipülasyonun nasıl uygulandığı ve manipülasyon sonucunda toplumun nasıl yönlendirildiğini anlatılan tezde ayrıca manipülasyonun propaganda boyutu da incelenmiştir. Manipülasyon ve propaganda ...
  • Gazete karikatürlerindeki ideolojik kodların 2009 yerel seçimleri örneğinde analizi 

   Sariiz, Betül Meral (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nin gazete karikatürlerine nasıl yansıdığının söy-lemsel ve ideolojik analizinin yapıldığı bu çalışmada, karikatürlerin içerdiği ideolojik kodların çözümlenmesi amaçlanmıştır. Cumhuriyet, ...
  • Gazete reklamlarının nitel ve nicel özellikleri: Otomotiv reklamları üzerine içerik analizi 

   Çekiç Akyol, Ayça (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Gazete tasarımının haberin algılanması ve anlamlandırılması üzerindeki etkisi 

   Şimşek İşliyen, Fadime (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İçinde yaşadığımız çağda görsellik son derece önemlidir. Yüz yüze iletişimden kitle iletişimine kadar iletişimin her türünde görselliğin etkisini hissetmek mümkündür. Bu durum yazılı basının en etkili araçlarından biri ...
  • Gazete ve cuma hutbeleri gündemlerinin karşılaştırılması: Bir gündem belirleme araştırması 

   Gülnar, Mehmet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-22)
   Bu çalışma, Türkiye'de basın ve Cuma Hutbeleri gündemlerini gündem belirleme kuramı çerçevesinde incelemekte ve karşılaştırmaktadır. Çalışma, ele alınan dönem içerisindeki gazetelerin ve Cuma hutbelerinin gündemlerinde ...