Now showing items 1294-1313 of 7598

  • Ca`fer Bin Ebi Talib hayatı ve şahsiyeti 

   Okumuş, Arif (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TEZ N ADI: Ca'fer b. Ebû Tâlib Hayatı ve ŞahsiyetiHAZIRLAYAN: Arif OKUMUŞ?Ca'fer b. Ebû Tâlib Hayatı ve Şahsiyeti? başlığı altında, Hz. Muhammeddöneminde yaşamış ve slâm tarihinde önemli bir yeri olan Ca'fer ...
  • Caferi fıkhı ile mukayeseli olarak Afgan Ceza Hukukunda cezai mesuliyet 

   Hakimi, Abdulnasir (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı hakiki şahısların cezaî mesuliyetini Afgan Ceza Hukuku ve Caferi fıkhı ile mukayeseli bir şekilde ele almaktır. Cezaî mesuliyet ?insanın kendi seçimiyle anlamı ve sonucunu idrakinde olarak işlediği, ...
  • Caferi fıkhında boşama yetkisi 

   Niyazov, Ahmet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Caferi Fıkhında Boşama Yetkisi? konulu tez çalışması ile bu mezhebin evliliği sona erdirme açısından yetki dağılımını teferruatıyla ele aldık.İslam mezhepleri içerisinde boşama yetkisi bakımdan yelpazesi en geniş olan ...
  • Cahit Zarifoğlu`nun çocuk kitaplarında temel değerler 

   Kaya, Vural (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Cahit Zarifoğlu, (1940-1987) Türk Edebiyatında kendi yörüngesini oluşturmuş müstesna şair ve yazarlarımızdandır. Ayrıca çocuk yazını söz konusu edildiğinde Zarifoğlu bu anlamda da kendi dil ve sesini kurabilmiş ve yenilikçi ...
  • Camilerin çocuk eğitimindeki yeri ve yaz kursları üzerinde deneysel bir araştırma 

   Öztürk, Hasan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Candaroğulları Beyliği mimarîsinde celî yazı 

   Gedik, Ahmet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Cavit Bey hayatı ve felaket günleri 

   Aslim, Fatma (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Caz müziği ve piyano eğitimi üzerine bir çalışma 

   Babacan, M. Devrim (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   CAZ MÜZİĞİ VE PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) M. Devrim BABACAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ÖZET Bu çalışmada, ...
  • Celal Nuri ilerinin din anlayışı 

   Çöpel, Hatice (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Din Felsefesi alanındaki problemlerin başında din- felsefe; tanrı-alem; münasebetleri gelir. Tarih boyunca bu problemlerin anlaşılmasında pek çok düşünür fikir ileri sürmüştür. Biz de bu çalışmamızda güçlü ve hareketli bir ...
  • Celi Divani hattında Elif zülfeleri ve Kef serenlerinin tarihi gelişi 

   Okumuş, Murat (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-27)
   Türk hat sanatı geleneksel sanatlar içeresinde çok önemli bir sahiptir. İlahi bir amaçla ve estetik bir kaygıyla Osmanlı'da gelişme göstermiştir. Yazı sanatının Osmanlı'da ki en önemli çeşitlerinden biri olan ...
  • Celil Oker`in romancılığı 

   Aliefendioğlu, Gökçe (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-17)
   Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Celil Oker, başta roman olmak üzere hikâye, tiyatro, şiir, deneme türlerinde eserler vermiş çok yönlü bir şahsiyettir. Yakın dönem Türk Polisiye roman yazarlarına öncülük yapan ...
  • Cem`i, hayatı, edebi şahsiyeti ve divanının tenkidli metni 

   Koparan, Birgül (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   The subject of this study is CemT, Who is one ofthe divan poets in 17th century. It has been stated in the sources that he is from Istanbul. His birth date is not known. His death date is 1070 H./1659 AD. He became a judge ...
  • Cemal Bey`in Konya valilikleri dönemi 

   Pinarci, Süleyman (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Konya, İzzet Paşa Hükümeti ile Tevfik Paşa Hükümetleri zamanında bütün Anadolu vilayetleri gibi İstanbul'a bağlıydı. Çünkü bu hükümetler döneminde herhangi bir fikir ayrılığı henüz ortaya çıkmamıştı. Fakat İtilaf ...
  • Cemaleddin Afgani`nin düşünce dünyası 

   Ahmady, Enamullah (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Cemâleddîn Afgânî İslam dünyasının birlik ve bütünlüğünü kaybettiği, ilmî, siyasî, askerî ve iktisadî olarak gerilediği, fikrî ve siyasî alanda büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde yaşamıştır. Emperyalist Batı ülkeleri ...
  • Cemaleddin Aksarayi`nin hayatı-eserleri 

   Görkaş, İrfan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Cemaleddin el-Kasımi`nin (1283/1866-1332/1914)hadis ilmindeki yeri 

   Şirin, Süleyman (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETMuhammed Cemâleddin el-Kâsımû, XIX. asrın sonlarıyla XX. asrın başlarındayaşamış olan mütefekkir, müceddid ve ıslahçı bir islam alimidir.Yaşadığı tarihi dönem, sadece doğup yetiştiği ve hayatının sonuna kadarikamet ...
  • Cemâleddin Aksarâyî ve ona nispet edilen `Erbaûne Hadîsen` adlı eserin tahkiki 

   Kencik, Ali Riza (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yazı, vahyin başlangıcından itibaren ayetlerin yazılması sadedinde İslam kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Sonraki dönemlerde ise yazılmış olan yazma eserler kendi dönemlerine ait bilgi birikimi ve dönemin özelliklerini ...
  • Cemâleddin el-Kâsimi`nin Mehâsinü`t-Te`vil adlı tefsiri ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi 

   Bağci, Selami (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Cemil Meriç`te milli kültür unsurları 

   Aciyan, Muhammed (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Cengiz Aytmatov`un `Deniz Kenarı ile Gaçan Alabaş` adlı eserlerindeki cümlelerin yapı ve anlam bakımından incelenmesi 

   Rehimov, Enver (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)