Now showing items 1418-1437 of 1486

  • WEB tabanlı pedagojik formasyon eğitimi ve örnek sanal ders tasarımı ve yönetimi (Gaziantep Üniversitesi örneği) 

   Sular, Mehmet Kasim (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETWEB TABANLI PEDAGOJ K FORMASYON E T M ve ÖRNEK SANAL DERSTASARIMI ve YÖNET M(Gaziantep Üniversitesi Örne i)SULAR, Mehmet KasımYüksek Lisans Tezi, E itim Bilimleri Anabilim DalıTez Danı manı: Yrd.Doç.Dr. M. Semih ...
  • Work motivation in the context of expectancy theory: A research on bank employees of Cameroon 

   Edjimbi Nga, Andree Perpetue (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-28)
   İş motivasyonu örgütsel davranışın her zaman önemli bir parçası olmuştur. Yıllar geçtikçe birçok teori yapılmış ve uygulanmıştır çünkü bir kurumun çalışanlarını performanslarını ve üretkenliklerini artırmak için neyin ...
  • XVIII. yüzyılın ilk yarısında Ayıntab`da su kültürü 

   Yücel, Ali (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   VI ÖZET XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA AYINTAB'DA SU KÜLTÜRÜ YÜCEL, Ali Yüksek Lisans Tezi, Tarih Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi : Yard. Doç. Dr. Celâl PEKDOĞAN Mayıs, 2004, 105 sayfa Aymtab kenti, fiziki şartlan ...
  • XVIII. yüzyılın ilk yarısında Sofya 

   Mercimek, Yunus (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-08)
   Asya ve Avrupa arasındaki bağlantıyı sağlayan Balkan Yarımadası'nda, ana yol güzergâhı üzerinde yer alan Sofya, stratejik konumu ile tarihi öneme sahiptir. Osmanlılar tarafından 1385 yılında fethedildikten sonra Rumeli ...
  • XX.ve XXI. dönem Gaziantep milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri(1996-1999-2002) 

   Çinği, Zeliha (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-28)
   Bu çalışmanın amacı, 20 ve 21. dönemlerde (1996-1999-2002) seçilip mecliste yer alan Gaziantep Milletvekilleri ve milletvekillerinin yasama faaliyetleri ele alınmıştır. Bunun yanında siyaset ve siyasal faaliyetin kavramsal ...
  • XXIII. dönem Gaziantep milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri (2007-2011) 

   Coşkun Tuna, Pinar (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-09)
   Bu çalışmada, XXIII. dönemde (2007-2011) seçilen ve mecliste yer alan Gaziantep Milletvekilleri ve milletvekillerinin meclisteki siyasi faaliyetleri ele alınmıştır. Ayrıca, siyaset kavramı üzerine kavramsal çerçeve ...
  • Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım ve iletişimsel yetinin Avrupa dil portfolyosu çerçevesinde değerlendirilmesi: Sekizinci sınıf örneği 

   Demir, Kenan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İletişim Bilimleri günümüzde bütün bilim dallarıyla teması olan, hayatın neredeyse her alanına nüfuz eden devasa bir çalışmalar bütünüdür. Yabancı dil öğretimi de iletişim bilimleriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü yabancı ...
  • Yahya Akengin`in hayatı, şiirleri ve sanatı üzerine bir araştırma 

   Hastaoğlu, Betül (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hisarcıların önemli bir ismi olan Yahya Akengin'in hayatının ve şiirlerinin incelenmesi için hazırlanan bu çalışma, şairle ilgili detaylı bir bilgi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Birinci bölümde şairin hayatı ve ...
  • Yapay zekâ yöntemleri ile işletmelerin finansal başarısızlığının tahmin edilmesi: Bist imalat sektörü uygulaması 

   Yürük, Muhammed Fatih (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-16)
   Finansal başarısızlık, işletmelerin geleceğini tehdit etmesi yanı sıra başarısız işletme sayısının artmasıyla ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Başarısızlığı önceden öngörmek ve bunun neticesinde ...
  • Yaratıcı liderlik, içsel motivasyon ve iç girişimcilik davranışı ilişkisi 

   Mahli, Ali (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-02)
   Bu çalışmanın amacı yaratıcı liderlik, içsel motivasyon ve iç girişimcilik davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu bağlamda Gaziantep ilinde sivil toplum kuruluşlarında çalışan 250 kişi ile anket uygulaması ...
  • Yargı kararları ışığında anonim ve limited şirketlerde kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğu 

   Köroğlu, Ömer Alper (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Vergi; devletin veya devletin verdiği yetkiyle kamu tüzel kişilerinin kamusal faaliyetlerinin harcamalarını karşılamak ya da kamusal görevlerini yerine getirmek amacıyla ve yasal esaslara uyarak hukuki müeyyide altında, ...
  • Yargı kararları ışığında görevi kötüye kullanma suçu 

   Altun, Hatice Tuğba (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-16)
   İnceleme konumuz olan görevi kötüye kullanma suçu, 5237 sayılı kanunun dördüncü kısım, birinci bölümünde `Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar` başlığı altında 257. maddede düzenlenmiştir.Görevi kötüye ...
  • Yargı kararları ışığında vergi kaçakçılığı suçu 

   Babayiğit Aksu, Merve (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-17)
   Vergi kanunlarına aykırı fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezalar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiştir. Vergi hukukunun suç ve cezaları düzenleyen kısmı olan Vergi Ceza Hukukunda, vergi kanunlarına aykırı ...
  • Yargıtay kararları ışığında miras bırakan muvazaasının ispatı 

   Kuybu Gebel, Zeynep (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-14)
   Bu tezin konusunu muvazaanın uygulamada çok sık karşılaşılan türlerinden biri olan miras bırakanın muvazaası oluşturmaktadır.Çalışmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bir Borçlar Hukuku müessesesi olan ...
  • Yarın Mecmuasının tafsilli fihristi (1-10 sayılar) 

   Meikel, Salma (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yarın mecmuasının tafsilli fihristinin yapıldığı bu çalışma, dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Yarın mecmuası, sahibi, müdürü, başyazarı Suphi Nuri hakkında bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölüm kronolojik sıraya ...
  • Yaşlılıkta bir yaşam aranjmanı olarak tek başına yaşamak: Gaziantep`te yaşlanmak 

   Sever, Hasan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-17)
   Modernleşme, endüstrileşme ve kentleşme ile beraber yaşanan demografik değişmeler, sağlık alanında ilerlemeler ve azalan doğum oranları ile yaşlanma olgusu dünya genelinde tüm toplumları ilgilendiren bir sorunsala ...
  • Yatırım teşviklerinin bölgesel gelişmişlik bazında değerlendirilmesi 

   Özkök, Yildiz (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda dünya ekonomisinde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Özellikle 1980'lerden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşme hareketinin ardından, 2008 yılında ABD'de mortgage sisteminin çöküşü ile ...
  • Yavuz Bülent Bakiler`in `Seninle` adlı şiir kitabının söz varlığı 

   Kalkan, Gülşah Parlak (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Dillerin söz varlığı denince akla bir dildeki kelimelerin tamamı gelir. Ancak söz varlığını basit bir terim şeklinde, kelimeler bütünü olarak anlamak ve yorumlamak da doğru değildir. Söz varlığı dili kullanan toplumun ...
  • Yavuz Bülent Bakiler`in Duvak adlı şiir kitabının söz varlığı 

   Gögebakan, Ceren (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Söz varlığı denince akla bir dilde bulunan kelimelerin tamamı gelir. Söz varlığı, sadece bir dilde bir takım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş simgeler ya da dilbilimdeki terimler değildir. Aynı zamanda o dili konuşan ...
  • Yazılı yerel basın`da LGBTT temsili: Gaziantep örneği (2009-20014) 

   Yenmez, Fatma (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çalışmanın temel amacı, LGBTT bireylerin yerel basında nasıl temsil edildiklerini eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ile saptamaya çalışmaktır. Bu tez çalışmasının yapılması için, Gaziantep Yazılı Yerel Basın'dan ...