Now showing items 1063-1082 of 1485

  • R.1287 / M. 1871 yılı Ceyb-i Hümâyûn (Ceyb ve Harc-ı Hâssa-i Şahane) defterlerinin trankripsiyonu ve değerlendirilmesi 

   Işiktaş, Erkan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ceyb-i Hümâyûn, padişahın özel kesesi olup, padişahın şahsî parası için kullanılan tabirdi. Ceb, şahane ve mülükane manasına gelen hümayûn kelimelerin terkibinden meydana gelen bu tabirin lügat manası padişahın cebi idi. ...
  • Refik Halit Karay`ın hikâyelerinde yapı ve tema 

   Kelkit, Neşe (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   `Refik Halit Karay'ın Hikâyelerinde Yapı ve Tema` adlı bu çalışmanın amacı; yazarın hayat hikâyesini, sanat anlayışını ortaya koymak ve hikâyelerini incelemektir. `Giriş` kısmında `Refik Halit'e Kadar Türk Hikâyesi` ...
  • Refik Özdek`in romanlarının ve hikaye kitaplarının yapı bakımından incelenmesi 

   Tomakin, Elif (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Refik Özdek, Türk Edebiyatı?na pek çok eser kazandırmış bir yazardır. O roman ve hikâye yazarı olmanın yanında aynı zamanda çevirmen ve araştırmacı bir gazetecidir. Beş roman ile iki hikâye kitabının yanında çok sayıda ...
  • Refugee entrepreneurship in Turkey: The case of Syrians in Gaziantep 

   Akyol, Fatma (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-10)
   Göç; kişinin toplumsal, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı bir ülkeden başka ülkeye gitme veya taşınma durumudur. Göç olgusu hem menşei hem de ev sahibi ülkeleri ekonomik ve sosyal anlamda önemli derecede etkilemektedir. ...
  • Rehber öğretmenlerin algıladığı yıldırma davranışlarının incelenmesi (Gaziantep ili örneği) 

   Emiroğlu, Mürşide (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın amacı rehber öğretmenlerin algıladıkları yıldırma ( mobbing) davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın evrenini Gaziantep ...
  • Rehber öğretmenlerin görevlerini yerine getirme düzeyleri 

   Gültekin, Ümit Tayfun (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Eğitim, genel anlamda bireyin toplumsal değerlere ve yaşam biçimlerine sağlıkla uyumuna yardım eden bir süreçtir. Dolayısıyla eğitim kurumlarına yüklenen önemli misyonlardan birisi de çocukların sağlıklı bir sosyal ...
  • Rekabet gücü kriterlerinin markalaşma ile ilişkisi ve Gaziantep hazır giyim işletmelerinde bir uygulama 

   Bağci, Işil (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Küreselleşmeyle büyük bir pazar haline gelen dünyamızda, işletmeler rekabet güçlerini artırıcıpolitikalar uygulamaktadır. İşletmelere faaliyette bulundukları sektörde veya sektörlerderekabet avantajı kazandıran araçlardan ...
  • Rekabet olgusu ve rekabet gücünün ekonomik büyümeye etkisi: OECD ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz 

   Erdemli, Muhyettin (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tarihin her devrinde önemini koruyan rekabet gücü ve ekonomik büyüme ilişkisi küreselleşmenin ve bilgi çağının yaşandığı günümüzde önemini artırmış ve sürekli bir yenilenme içine girmiştir. Sanayi devrimi öncesinde özellikle ...
  • Reklamlarda erkeklik imgesinin yeniden üretimi 

   Gökpinar, Pinar (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesiyle birlikte televizyon reklamlarında erkek imgesinin yeniden inşasını araştırmak üzerine odaklanmıştır.Kültür endüstrisi ve tüketim kültürünü yaymada önemli bir ...
  • Reklamlarda sağlıklı yaşam miti 

   Özyurtseven, Nüge (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-02)
   Gündelik yaşantımızın bir parçası haline gelen reklamlar, ihtiyaçlarımızı tanımlama süreçlerinde önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu durum, meta merkezli tüketim piyasalarının bir hakikati olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketim ...
  • Reklamlarda yuva imgesinin yeniden üretilmesi 

   Tüfekçi, Sabiha Yudum (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-05-09)
   Bu çalışmanın amacı reklamlarda yer alan yuva imajının kurgulanışının toplumdaki egemen ideolojiyle yeniden üretilmesini araştırmak üzerine odaklanmıştır. Yuva kavramı için temel unsur olan ailenin, toplumsal bir kurum ...
  • Relationship between financial ratios and the volatility of stock prices: An econometric application on BIST manufacturing industry index 

   Yiğituşaği, Metin (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-18)
   Bu tezin amacı, panel veri tekniği gibi bir ekonometrik analiz kullanarak finansal rasyolar ile hisse senetleri fiyat oynaklığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışma Türkiye'de Borsa İstanbul'da imalat ...
  • Relationship between instant messaging, social networking, knowledge sharing and team work performance 

   Ismail, Ahmad (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-26)
   Modern teknoloji insan hayatını her yönden etkilemektedir. Bireyler ve gruplar arası iletişim yöntemleri de her geçen gün değişime uğramaktadır. Ortaya çıkan yeni iletişim yöntemleri de gündelik yaşamın vazgeçilmez bir ...
  • Religion, culture, luxury consumption: A behavioral study on Nigerian consumers 

   Abdulfatai, Yusuf Olaide (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma din ve kültürün Nijeryalıların lüks tüketim davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu araştırmada lüks mallara yönelik tüketici davranışlarını belirlemede kültür ve dinin etkisi incelenmektedir. Bu ...
  • Religious geopolitics in the middle east: The importance of jerusalem for Abrahamic religions 

   Alçiçek, Yusuf (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-11)
   20. yüzyılda dinin önemi göz ardı edilmiştir; çünkü insanların odak noktası genel anlamda kendi günlük gerçekliklerine ya da liberalizm ve ulusalcılık gibi ideolojilere yönelmiştir. Bu durum doğal olarak dini jeopolitik ...
  • René Guénon`un bilgi teorisi 

   Özyurt, Ali (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, yaşadığı dönemde Batı düşüncesinin insanı içine soktuğu çıkmazları eleştiren René Guénon'un bilgiye bakışı ele alınmıştır. Guénon'a göre insanın içine düştüğü çıkmaz, gerçek bilgiden uzaklaşmasının ...
  • Resmi ilköğretim okulu yöneticilerinin kültürel liderlik davranışlarına ilişkin yönetici ve öğretmen algıları 

   Büyükelbaşi, Özlem (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   oz RESMİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KÜLTÜREL LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ALGILARI BUYUKELBAŞI, Özlem Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU Aralık, ...
  • Reşadiye ve yöresi ağızları (giriş-inceleme-metin-sözlük) 

   Ünal, Ergül (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkçemiz son zamanlarda yabancı kelimelerin akınına uğramaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan Türk Dili her türlü kavramı karşılamaktadır. Türk Dilinin Batı Grubunda yer alan Türkiye Türkçesinin önemli dil alanlarından ...
  • Reşat Enis Aygen`in romanlarında toplumcu gerçekçilik 

   Soğukömeroğullari, Mehmet (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sovyet Yazarlar Birliği Kongresiyle kuram haline getirilen toplumcu gerçekçiliğintemel ilkeleri devrimci romantizm, çelişki, olumlu kahraman, çilecilik ve sömürüdür. Bukuram, Komünist Parti tarafında yer alır ve halkı ...
  • Reşat Nuri Güntekin`in tiyatro oyunları üzerine bir araştırma 

   Peker, Hacire (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   `Reşat Nuri Güntekin'in Tiyatro Oyunları Üzerine Bir Araştırma` adlı bu çalışma, yazarın hayat hikâyesini, sanat anlayışını, tiyatro oyunlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde ...