Now showing items 934-953 of 1485

  • Nadir Keskin (hayatı, sanatı ve eserleri) 

   Korkmaz, İskender (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Âşıklık geleneği, Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyasının çeşitli bölgelerinde yüzyıllar içinde pek çok değişim ve dönüşüm süreci geçirerek günümüze ulaşmıştır. Âşıklık geleneğinin günümüze ulaşmasında ve varlığını ...
  • Naim Tirali`nin öykücülüğü 

   Gedikoğlu, Yasemin Gül (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Naim Tirali'nin Öykücülüğü? adlı bu çalışmanın amacı, yazarın hayat hikâyesini, sanat anlayışını ortaya koymak ve öykülerini incelemektir. Birinci bölümde Cumhuriyet Dönemi Türk Öyküsüne panoramik bir bakış açısıyla ...
  • Nano kompozit ve hibrit kompozitlerin üretim ve deneyleri sırasında insan sağlığını etkileyen riskler ile alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin araştırılması 

   Çolak, Mehmet (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-16)
   Araştırmacılar, endüstriyel malzemelerin dayanım özelliklerini, gün geçtikçe artan endüstriyel beklentileri karşılamak amacıyla, sürekli geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Ve çalışmaların birçoğu kompozit malzemelerin ...
  • National culture and innovativeness: A cross-national comparison 

   Köse, Hakan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-05)
   Bu çalışmanın amacı ulusal düzeyde kültürel özelliklerin yenilikçiliği nasıl etkilediğini tespit etmek ve ulusal kültür ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiye dayanarak örgütsel düzeyde daha yenilikçi olunmasını engelleyen ...
  • Nazar, nazarlıkla ilgili inanışlar, uygulamalar ve bunların dini, mitolojik kökenleri (Gaziantep yöresi) 

   Şahin, Çiğdem (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nazar inancı ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen uygulamalar, pek çok toplumda görülmektedir. Yüzyıllardır insanlar, nazardan korunmak ve nazarın etkisini yok etmek için çeşitli uygulamalar gerçekleştirmektedir. ...
  • Nâbî`nin Hayriyye adlı eserindeki ayet ve hadis iktibasları ile Nâbî`nin dinî ve ahlaki bakış açısı 

   Canbolat, Murad (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yusuf Nâbî, XVII. yüzyılda yaşamış önemli bir şair ve fikir adamıdır. Nâbî'nin yaşadığı dönemde siyasi manada yaşanan olumsuzluklar sosyal hayata da aksetmiştir. Nâbî, toplumda yaşanan bu olumsuzluklara kayıtsız ...
  • Necatî`nin gazellerinde anlam çerçevesi 

   Varişoğlu, Behice (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETNECATÃ'NİN GAZELLERİNDE ANLAM ÇERÇEVESİVARIŞOĞLU, BehiceYüksek lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı ABDTez Danışmanı: Prof. Dr. Muhsin MACİTTemmuz 2005, 160 sayfaOn beşinci yüzyıl şairi Necatû, Türkçe kelimelerin ...
  • Necip Fazıl Kısakürek`in tiyatro eserlerinde şahıs kadrosu 

   Temel, Betül (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ?Necip Fazıl Kısakürek?in Tiyatro Eserlerinde Şahıs Kadrosu? adlı bu çalışmanın amacı; yazarın hayat hikâyesini, hayat hikâyesinin eserlerine ve şahıslara yansımasını, sanat anlayışını ortaya koymak ve bu bağlamda tiyatro ...
  • Nedim Divanı`nda mitolojik ve efsanevi unsurlar 

   Uçar, Doğan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-11)
   Eski Türk Edebiyatı sadece kalıplaşmış birkaç söylem üzerinde muhkimkalmayıp muhteviyatında fizik, kimya, matematik, geometri, astronomi, coğrafya,tarih, felsefe gibi bilim dalları ile birlikte Doğu, Batı ve Türk mitolojilerini, ...
  • Nef`i Divanı`ndaki mitolojik ve efsanevi şahıslar 

   Öztürk, Gülcan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Divan edebiyatında kaside önemli bir yere sahiptir. Kaside denilince ilk akla gelen 17.yy şairi Nef'i'dir. Nef'i, övgü ve yergi şairi olarak da tanınır. Nef'i, Divan'ında yer alan kasidelerinde ...
  • - negatif gelir vergisi özelinde- zekâtın modern vergi teorisi ile mukayesesi 

   Yilmaz, İsmail (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-23)
   Zekât, vergi ve negatif gelir vergisi fonksiyonları, ilkeleri ve unsurları itibariyle birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Ayrıca fakir ve muhtaçların sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi hizmetlerinin büyük bir kısmı ...
  • Nehcü`l-feradis`te yardımcı sözler 

   Gültekin, Elif (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nehcü'l-FerÄdÄ«s, Harezm sahasında yazılan önemli eserlerden biridir. YazarıKerderli Mahmut olan eser, 14. yüzyılda yazılmıştır; ve Dil özellikleri bakımındanTürk dili tarihi incelemelerinde önemli bir yere sahiptir. ...
  • Neoliberal kent politikaları ışığında mekânın ekonomik dönüşümü ve simgesel yeniden üretimi: Gaziantep Bey mahallesi örneği 

   Yildirim, Berkay (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-08)
   Neoliberal ekonomi atmosferi, sermaye birikimi ve bu birikimin istikrarını sağlamakla mükellef bir atmosfer olduğu varsayımıyla kendisine kâr maksimizasyonu sağlamak amaçlı kategoriler belirlemektedir. Mekânsal bir alan ...
  • Neoliberal politikalar ışığında gelir dağılımı adaleti ve finansal krizler: Seçilmiş ülkeler üzerine bir inceleme 

   Destek, Mehmet Akif (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-06)
   Adil gelir dağılımı hedefi, son yıllarda birçok ülke için öncelikli strateji planı hedefleri arasında gösterilmeye başlamıştır. İktisat biliminde bölüşüm teorileri kapsamında incelenen adil gelir dağılımı hedefi, tarih ...
  • Nermin Bezmen`in hayatı ve romanları üzerine bir inceleme 

   Yavuz, Kenan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nermin Bezmen'in Romanları ve Romancılığı konulu araştırmanın amacı, Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olmasına karşın gerek hayatı gerekse romanları üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmayan Nermin ...
  • Nesefî tefsirinde belagat uygulamaları 

   Yildirim, Seyit (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-25)
   Bu Tezde, h. 6. asrın önemli âlimlerinden Ebu'l-Berekât en-Nesefi'nin Medarikü't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl isimli tefsirindeki Belagat uygulamaları ele alınmıştır. İslamî ilimlerin hemen her ...
  • Nesîmî divanı anlam çerçevesi 

   Sertkaya, Mustafa (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Metin üzerinde çözümleme niteliği taşıyan bu çalışmada anlambilimin temelgörüşlerinden hareketle Nesûmû Divanının anlam çerçevesi çizilmiştir. Çalışmamızın asılamacı, klasik edebiyat metinlerinin modern anlambilimin verileri ...
  • Nevsâl-i Askeriye kitabının transkripsiyonu 

   Çelik, Yücel (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nevsaller, genel olarak geçmiş yılların veya bir yılın bütün olaylarını, her nevi icraatlarını, siyaset, ziraat, ticaret, sağlık, eczacılık, denizcilik, askerlik, istatistik, tarih, edebiyat ve biyografibilgilerini özet ...
  • Nizip efsaneleri 

   Başarkanoğlu, Levent (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nizip Efsaneleri adlı bu çalışmamızda, Gaziantep'e bağlı Nizip ilçesinin kültürel mirası olan efsane ve menkıbelerin unutulmadan, kayıt altına alınması amaçlanmıştır.Efsanelerle ilgili saha çalışması yapılmadan önce ...
  • Normal (tam gün) ve ikili öğretim (yarım gün) yapan ilköğretim okullarında birinci kademe öğrencilerinin başarılarının karşılaştırılması(Gaziantep ili örneği) 

   Camuzcu, Sevim (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZNORMAL (TAM GÜN) VE K L ÖĞRET M (YARIM GÜN) YAPANLKÖĞRET M OKULLARINDA B R NC KADEME ÖĞRENC LER N NGENEL BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI.(Gaziantep li Örneği)CAMUZCU, SevimYüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Ana Bilim ...