Now showing items 277-296 of 1485

  • Celali isyanları ve Canboladoğlu Ali Paşa isyanının karşılaştırılması 

   Demirtaş, Hüseyin (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-25)
   Osmanlı Devleti gücünün zirvesine ulaştığında sosyo-ekonomik problemleri de iyiden iyiye su yüzüne çıkmaya başlamıştı. Avrupa'nın teknik silahlar kullanmaya başlaması ve coğrafi keşiflerle yeni güç kaynakları buluşu ...
  • Cemil Cahit Güzelbey`in hayatı, edebi kişiliği ve folklorik faaliyetleri (yayımlanmış ve yayımlanmamış eserleri üzerine bir araştırma) 

   Unayik, Esra (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gaziantep yıllar boyunca halk kültürüne sayısız eserler veren, halk edebiyatına kaynaklık etmiş birçok eserin ortaya çıktığı önemli kültür kentlerimizden biri olmuştur. Ancak bu önemli kaynakların günümüze aktarımında ...
  • Cemil Meriç`in edebiyat üzerine düşünceleri 

   Büyükçapar, Ayşegül (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Cemil Meriç sosyoloji, felsefe, tarih, dil ve edebiyat gibi birçok alanda fikir beyan eden çok yönlü bir düşünce adamıdır. Doğu ve Batı kültürüyle düşünce dünyasını şekillendiren Cemil Meriç, edebiyat ve dünya edebiyatı ...
  • Cenub-i Garbi Kafkas hükümeti ve siyasi faaliyetleri 

   Kuzkun, Emrullah (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-28)
   Elviye-i Selâse: Osmanlı Döneminde Kars, Ardahan ve Batum Sancaklarından oluşan bölgeye verilen isimdir. Bu bölgenin 93 Harbi ile beraber Osmanlıdan koparılması Türk ve Müslüman ahali için bir dönüm noktasını teşkil eder. ...
  • Cessâs`ın nikahla ilgili ayetlere yaklaşımı 

   Doğan, Nihat (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-01)
   Ahkâm tefsirleri, Kurân-ı Kerîm'de hüküm bildiren ayetleri açıklayan, İslam hukuku açısından önemli bir yere sahip olan eserlerdir. Bu çalışmada, hicri dördüncü yüzyılda yaşamış olan Hanefi fakihi Ebû Bekr el-Cessâs'ın, ...
  • Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi ve H. 1288 (R. 1872) tarihli Ceyb ve Harc-ı Hâssa Defterlerinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi 

   Tunç, Muhammet Nuri (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Başarı iyi bir hazine, iyi bir hazine başarı gerektirir sözünden hareketle geçmişten günümüze tüm devletler dolu bir hazineyi temel amaçları olarak belirlemişlerdir. Osmanlı Devleti de kuruluşundan itibaren hazine konusuna ...
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası 

   Şahin, Ragip (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-17)
   Ceza muhakemesi hukukunda asıl amaç, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulduğunda koruma tedbirlerine başvurulmaktadır. Koruma tedbirlerinin haksız veya hukuka aykırı olarak ...
  • Charles Darwin`in evrim anlayışı ile Henr Bergson`un yaratıcı tekâmül anlayışının mukayesesi 

   Bektaş, Ali Sinan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-29)
   Bu çalışmanın amacı evrimin sadece Charles Darwin'in görüşleri bağlamında değerlendirilemeyeceği onun yanında evrende yaratıcı bir tekâmülün varlığını sunan Henri Bergson'un da bilinmesi gerektiğidir. Bu çalışma, ...
  • Cinsel çekicilik unsuru içeren reklamlar: Göçmen kadın TV izleyicilerine yönelik tutum değerlendirmesi 

   Atli, Hamdiye Aydan (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-16)
   Günümüz teknoloji toplumunun en önemli unsurlarından biri şüphesiz reklamlardır. Tüketiciler gün içerisinde yüzlerce defa reklamlara maruz kalmaktadırlar ve hangi reklamların daha iyi algılanacağı ve hatırlanacağı o reklamın ...
  • Cinsel travma yaşantısı olan kadınların kontrol odağı inançları ile sürekli öfke ve öfke tarzları arasındaki ilişki 

   Gökpinar, Fatoş (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın amacı cinsel travma yaşantısı olan kadınların kontrol odağı inançları ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yapılan araştırmada betimsel yöntem ve ilişkisel tarama modeli ...
  • Cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye İBBS-2 düzeyi için bir analiz 

   Doğan, Burak (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-03)
   1970'lere gelindiğinde, beşeri sermaye ve bununla ilgili olarak eğitimin ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu ortaya çıkmıştır ve ülkeler daha fazla ekonomik büyüme ve kalkınma ...
  • Cittaslow kavramı, Türkiye`de Cittaslow unvanını almış ilçelerin tanıtımı ve Eskişehir Han ilçesi`nin Cittaslow kapsamında incelenmesi 

   Cengiz, Şeyma (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-12)
   Geçmişte insanlar köylerde ve küçük kasabalarda yaşamakta, hayatlarını tarıma ve hayvancılığa dayalı olarak geçirmekteydiler. Yiyeceklerini kendi ektikleri sebze ve meyvelerden elde etmekte, stresten uzak, bir yerlere ...
  • Consolidated financial statements and auditing: Preparation and financial analysis 

   Najem, Shaymaa Farsat (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-02)
   Yeni yüzyıl, ekonomilerin politik, sosyal ve ekonomik kısıtlamalardan kurtuluşu ile karakterize edilmektedir. Ekonomik komplekslerin dünyaya hızlı bir şekilde girişi, diğer birçok alanda olduğu gibi muhasebe işlemlerini ...
  • Cuha el-Arabi ve fıkraları üzerine bir inceleme 

   Jubraeil, Obada (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-17)
   Cuha karakterinin Arap ülkelerinde mühim ve Arap halk edebiyatında etkili olması dolayısıyla yaşamış olduğu siyasi, sosyal ve tarihi çevrede fıkralarıyla dönemin siyasi gerçeğini nasıl yansıttığını ve fıkraları halkın ...
  • Cumhuriyet Halk Partisi`nin Gaziantep`teki faaliyetleri (1939-1950) 

   Gürkan, Ayşe (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   XVI ÖZET CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN GAZİANTEP'TEKİ FAALİYETLERİ (1939-1950) GÜRKAN, Ayşe Yüksek Lisans Tezi, Tarih Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÜNÜVAR Mayıs, 2004 Ulusal Kurtuluş ...
  • Cumhuriyet Halk Partisi`nin Konya`daki faaliyetleri (1923 – 1938) 

   Çiloğlu, Mehmet (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra ülke içerisinde hızla düzenlemelere gidilmiş, yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kurum ve kuruluşlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP )'dir. M. ...
  • Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine anlam değişmeleri 

   Kurt, Fatma (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-10)
   Yaşamımızın ve gelişimimizin temeli olan dil, gerek günümüzdeki varlığı gerek tarihi varlığı ve oluşumuyla bilim tarihinin her döneminde araştırma konusu olarak kendine yer bulmuştur. Toplumların kökenleri, akrabalıkları ...
  • Çağdaş İslam düşüncesinde kelâmın temel meseleleri 

   Özer, Cebrail (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-17)
   Son iki asır içinde ilim, inanç, insan hak ve özgürlüklerine yaklaşım tarzında değişiklikler ve gelişmeler meydana gelmiştir. Batı, medeniyet yolunda bilimsel çalışmaları ve teknolojik ilerlemeleri hızla artırırken, bu ...
  • Çağdaş rasyonalizmde bir portre: Gaston Bachelard 

   Kanjo, Abd Aljawad (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-02-17)
   20. yy. başlarında gerçekleşen bilimsel devrim ve gelişmeler özellikle matematik ve fizikte yeni bir formda çağdaş rasyonalizmin ortaya çıkması rasyonalizmi derinlemesine etkilemiştir.Bu çalışmanın amacı, çağdaş rasyonalizm ...
  • Çalışan kadınların annelik ve iş hayatı deneyimleri: Gaziantep örneği 

   Özdemir, Esengül (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Göç Enstitüsü, 2021-04-13)
   Erkeklerle kadınların toplum içindeki rolleri ve konumları biyolojik bir kaderin sonucu değil, toplumsal yaşamda yeniden üretilen ve eşitsizlikleri barındıran bir süreçtir. Geçmişten günümüze süregelen en temel konu, toplum ...