Now showing items 21-40 of 505

  • Üniversite-Kent ilişkisi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği 

   Demir, Nuriye (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-24)
   Eğitim, dünyada çağdaş bir yaşam sürdürmenin en önemli gerekliliklerinden biridir. Eğitimin en üst halkasını oluşturan üniversiteler ise yenilik ve gelişmişliğin temel göstergelerindendir. Üniversiteler, kuruldukları ...
  • Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanından ele geçen yontmataş aletlerin coğrafi bilgi sistemiyle incelenmesi 

   Gülseven, Birkan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-15)
   Paleolitik Dönem'de yaşamış insan gruplarının yaşamsal aktivitelerinin mekanla ilişkilendirildiği çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu kapsamda Gürgürbaba Tepesi'nde iskân etmiş insan gruplarının yaşadıkları çevreyi ...
  • Adli muhasebe ve ilgili tarafların algı düzeyleri 

   Çeliker, Fuat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Dünya ticaretinin küreselleşmesinin bir sonucu olarak ülke ekonomilerinin karmaşık bir hal aldığı görülmektedir. Bu karmaşıklıklar birçok suiistimalin ve yolsuzluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, mevcut denetim ...
  • Molla Sadra`nın Kur`an yorumu 

   Gecit, Mehmet Seyid (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Molla Sadrâ'nın Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Kerîm isimli eseri aklî, naklî, kelâmî, tasavvufî ve felsefî açıdan önemli bir konuma sahiptir. Molla Sadrâ, 979/1571 yılında siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ve ...
  • A new historical approach to female figures in Caryl Churchill`s Top Girls 

   Manguri, Halwest Ali Omer (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-18)
   Bu tez çalışmasında, Caryl Churchill'in Top Girsl(En İyi Kızlar), tiyatro metni yeni tarihselcilik ve kadın karakterinin ikincil doğası bağlamında ele alınmıştır. Oyun, feminizm ve tarihsel kadın karakterler ile ...
  • Çok partili döneme geçişte demokratikleşme çabaları 

   Yildirim, Sedat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   II. Dünya Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinde yarattığı etkileri bakımından ayrı bir yeri vardır. Çünkü bu savaş, demokrasi cephesinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Faşist-totaliter tek parti yönetimine ...
  • Absurdity in Kurt Vonnegut`s Slaughterhouse-Five and The Sirens of Titan, and Albert Camus` The Stranger and The Plague 

   Abdulrahman, Soran A. (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-03)
   İnsan depresyonu ve savaşların acımasızlığı, ikinci dünya savaşından sonra yazarlar ve eleştirmenler tarafından en çok tartışılan ve çalışılan temalardan biri haline gelen felsefi ve edebi bir hareket olarak absürtizmin ...
  • Isauria Hanedanı döneminde Bizans (717-802) 

   Akkuş, Duygu (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-11)
   III. Leon'un 717 yılında Bizans İmparatorluğu'nun tahtına oturmasıyla başlayan Isauria Hanedanı dönemi 802 yılında İmparatoriçe Irene'nin bir ihtilal neticesinde tahttan indirilmesiyle son bulmuştur. ...
  • Molla Halil es-Si`irdî`nin Basîretu`l-Kulûb fî Kelâmi Allâmi`l-Ğuyûb adlı tefsîrinin tahkik ve tahlili (Bakara-İsra) 

   Özcan, Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-14)
   Molla Halil es-Si'irdî, 1750-1843 yılları arasında yaşamış bir âlimdir. Osmanlı Devleti'nin şark bölgesindeki çeşitli medreselerde eğitimini tamamlamış, akabinde aynı bölgede uzun yıllar ders verip onlarca âlim ...
  • المقارنة بين الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية في الجرائم وحججها القضائية 

   Shakir, Najib Muhsin Shakir (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-21)
   AraĢtırmamızda, Ġslâm hukuku ile günümüz hukuku kaynaklar, ceza hukuk vekazaî deliller açısından karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Birinci bölümde geçmiĢmilletlerin inanç ve hukuklarına değinilmiĢtir.Tarih ve Kur‟ân-ı Kerîm ...
  • Osmanlı arşiv kayıtlarında Mahmudî Beyliği 

   Şen, Yağmur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Hoşab, Van Gölü'nün güneydoğusunda kurulmuş bir nahiyedir. Cumhuriyet döneminde adı Güzelsu olarak değiştirilmiştir. Van-İran yolu üzerinde yer alması buranın önemini artırmaktadır. Günümüzde idarî bakımdan fazla ...
  • Ahmed Günbay Yıldız`ın romanlarında gençlik sorunları 

   Ağirtaş, Hamit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-06)
   Ahmed Günbay Yıldız, Türk edebiyatının yaşayan ve günümüzde en çok okunan yazarlardan biridir. Şiir, roman ve deneme türlerinde eserler vermiştir. Asıl yükselişini romanla yapmıştır. Şimdiye kadar kırk dört roman kitabı ...
  • Türkiye`de muhafazakâr partilerde kadın örgütlenmesi ve kadınların siyasal süreçlere katılımı (Van Ak Parti kadın kolları örneği) 

   Özalp, Zeynep (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-18)
   Türkiye'de kadınların demokrasinin gereği olarak siyasal süreçlere katılımı aktif bir şekilde sağlamaları tedricen mümkün olabilmiştir. 1980'lerden sonra çeşitlenen kadın hareketleri kadın mücadelesini daha da ...
  • Lise öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri üzerine bir çözümleme: Siirt örneği 

   Çiçek, Gülşah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-07)
   Bu çalışma lise öğretmelerinin mesleki tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Siirt kent merkezinde yer alan akademik ve mesleki liseler arasından kümelendirilmiş oransal rastlantısal seçim yöntemiyle ...
  • الدولة السلجوقية في العراق 

   Hama Ali, Burhan Khudhur Hama Ali (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
   `Irak Selçuklular` başlığıyla ele alınan bu çalışma, İslâm tarihinde önemli bir döneme ışık tutması bakımından oldukça önem arz etmektedir. Zaten İslâm tarihi açısından Selçukluların önemi ve rolünü bilmeyen yoktur. Onlar, ...
  • Halepçe`ye yapılan kimyasal saldırıda İran`ın rolü (1988) 

   Sharif, Omed Nasih Sharif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-31)
   Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Irak diye bir ülke yoktu. Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Ġngiltere o bölgeleri ele geçirerek bölgenin siyasî haritasını değiĢtirdi. Irak Eyaleti 12 Mart 1921 Kahire kongresiyle Ġngiltere ...
  • İslâm ahlâk düşüncesinde Tedbîrü`l Müdün 

   Engin, Mesut (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Tezimizin içeriğini, felsefî ahlâk alanının önemli düşünürlerinden olan İbn Miskeveyh, Nâsıruddîn et-Tûsî ve Kınalızâde Ali Çelebî'nin ahlâk düşüncelerinde toplum ve siyaset ahlâ-kını nasıl ele aldıklarının değerlendirilmesi ...
  • Mardin/Dargeçit`de kadın işgücü profili üzerine bir araştırma 

   Akman, Emine (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-13)
   Kadının işgücüne ücretli olarak katılması sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir. Gelişen sanayi, kadının ücret karşılığı emeğini satmasının yolunu açmıştır. Kadın işgücünün en sık karşılaştığı sorunlar emek yoğun işlerde düşük ...
  • Antropolojik araştırmalarda hayvan modelleme: Sıçanlarda flor maruziyeti örneği 

   Türkekul, Ramazan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Gerçekleştirilen çalışmada; ölçülebilen önemli bir element olan florun farklı doz ve sürelerde uygulanmasının ağırlık kaybı, kas ve hareket direnci, kemik ve diş dokularında nasıl bir birikim ve deformasyona neden olduğu ...
  • Dezavantajlı gruplar ve yerel siyaset ilişkisi: Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyeleri örneği üzerine bir çalışma 

   Özkaplan, Dicle (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-07)
   Dezavantajlı gruplar, sosyal risk grupları, handikaplı gruplar, marjinal gruplar kavramı; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi işleyişe, her biri kendine özgü nedenlerden dolayı katılamayan, entegre olamayan ve sosyal ...