Now showing items 149-168 of 535

  • Farabi ve Spinoza`nın Tanrı anlayışı 

   Artik, Yunus Emre (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Farabi Doğu'nun Spinoza da Batı'nın önde gelen en önemli filozoflarındandır. Her iki düşünür de gerek Yunan'ın felsefi mirasından gerekse içerisinde yetiştikleri dinsel geleneklerin teolojik birikiminden ...
  • Farklı mamul grupları için mamul kalitesi boyutları 

   Zerdali Alyörük, Nurdan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-28)
   İşletmelerin çok fazla önem verdiği süreçlerden biri olan kalite insanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verecek şekilde sunulan ürünlerin ve hizmetlerin özelliklerinin toplamıdır. Canlıların ihtiyaçlarını ...
  • Fedai dergisinde Komünizm 

   Tokaş, Pinar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-08)
   Fedai dergisi, yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren anti-Komünist söylem-leri ile bakış açısını ortaya koymuştu. Özellikle ülkedeki ve dışındaki Komünist kay-naklara dikkat çekerek anti Komünist tezini ortaya koymaya ...
  • Felsefesel intihar ve Camus`da intihar problemi 

   Özdili, Serhat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Dünyada her yıl bir milyondan fazla insan tüm ölüm nedenleri içerisinde onuncu sırada yer alan intihar sebebiyle hayatını yitirmektedir. Ayrıca her yıl yirmi milyona yakın intihar teşebbüsü meydana gelmektedir. İntihar, ...
  • Felsefi bir problem olarak ölümsüzlük düşüncesi ve Turan Koç örneği 

   Yaylaci, Ubeydullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-13)
   İnsanlık tarihi boyunca birçok tartışmaya konu olan ölümsüzlük düşüncesi bu tezin temel tartışma alanını oluşturmaktadır. Hiç kuşkusuz ölümsüzlük düşüncesi dini inançların da önemli konularından biridir. Öyle ki İslam ...
  • Femınısm ın Chrıstıan and Islamıc cultures 

   Ahmed, Kurdawan Ali Ahmed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Feminizmin bir teori olarak toplum üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu birçok bilim adamı ve edebiyat eleştirmeni tarafından dile getirilmiştir. Bu tezin amacı, Feminizmin olumlu ve olumsuz yanlarını Hristiyan ...
  • Finansal okuryazarlık: Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerine bir çalışma 

   Ürün, Hüseyin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-20)
   Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin ölçülmesi ve üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin araştırmada kullanılan demografik değişkenlerle ilişkisinin tespit ...
  • Friedrich Nietzsche felsefesinde Zerdüşt`ün üstinsan bildirisi üzerine bir inceleme 

   Emre, Meltem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Bu tez, Nietzsche felsefesinde merkezi bir yer işgal eden 'üstinsan' kavramının yaslandığı tüm arka planı ayrıntılarıyla incelemeyi ve bunu takiben 'üstinsan' kavramıyla işaret edilen konseptin nasıl ...
  • Fıkıh mezheplerinin teyemmüm ve cebire meselelerine dair görüşleri 

   Böyük, İsmail (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Namaz ibadeti konusunda tavizsiz bir tutum sergileyen İslâm dini bu ibadeti îfâ edebilme noktasında Müslümanlara bir takım ruhsatlar/kolaylıklar tanımaktadır. Bu ruhsatlardan bazıları da teyemmüm ve cebire meseleleri ile ...
  • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının finansal performanslarının incelenmesi: Borsa İstanbul üzerine bir inceleme 

   Kaleli, Şilan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-02)
   Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sermaye piyasası kurumlarından gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım ...
  • Geç dönem Stoa felsefesinde kötülük problemi 

   Bağiş Yaman, Sevda (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu çalışma geç dönem Stoa felsefesinin ahlaki öğretileri kapsamında kötülük probleminin ne olduğuna ve kaynağına yönelmeyi amaçlar. Bu ahlaki öğretiler kötülük probleminde büyük bir öneme sahip olan `irade` kavramının insan ...
  • Geç Hitit, Yeni Asur ve Urartu uygarlıklarında ziyafet/yemek sahneleri 

   Coşkun, İsmail (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-13)
   Geç Hitit, Yeni Asur ve Urartu Uygarlıklarında görülen ziyafet/yemek sahneleri belli bir kültürel birikim ve sanatsal gelişimi ortaya koyar. Birçok prenslikten oluşan Geç Hitit uygarlığı, Hitit Devletinin bir devamı ...
  • Geçici koruma statüsünde olan Suriyelilerin hayata tutunma stratejileri üzerine sosyolojik bir araştırma: Şanlıurfa örneği 

   Coşkun, Funda (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Bu çalışmada 2011 yılından itibaren iç savaştan kaynaklı Suriye‟den Türkiye‟ye göç ederek sığınanların ev sahibi toplum içindeki dönüşümleri, ev sahibi toplumda yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel etkileri ve varış ...
  • Geçmişten günümüze Diyarbakır İçkale ve yapıları 

   İş, Adnan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-21)
   Mezopotamya'nın Bereketli Hilali içerisinde yer alan kadim Diyarbakır kenti, ilk yerleşik hayatın başlangıç noktasından günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmıştır. Diyarbakır suriçi tarihinin ...
  • Gençlerin siyasallaşması ve siyasal katılımında kimlik ve din etkisi: Bingöl örneği 

   Adigüzel, Vefa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Bu araştırmanın amacı, siyasal katılımda kimlik ve din etkisini analiz etmektir. Siyasal katılım, genel olarak sosyolojik ve psikolojik etkilere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Fakat bu çalışma sadece kimlik ve din ...
  • Gençlik müzik festivallerinin yaşam stilleri ve sosyal bütünleşme üzerindeki rolü: Eskişehir Milyonfest 2018 katılımcıları üzerine bir araştırma 

   İşik, Hamit (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-01)
   Bu araştırma, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen MilyonFest Eskişehir Müzik Festivali'nin, katılımcılar üzerindeki yaşam stili ve sosyal bütünleşme algılarının rolünü incelemektir. Araştırma evrenini, ...
  • Gevaş`ta bulunan kültür varlıkları üzerine bir değerlendirme 

   Hakan, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Van Gölü Havzası'nda yer alan Gevaş, girift tarihi evrelere sahiptir. Bununla beraber bölgede bulunan kültür varlıklarının oluşum ve şekillenmesinde bu girift evrelerin izleri çok fazla izlenmez. Bu anlamdaki faaliyetlerin ...
  • Good governance as a new concept of public administration: A study in KRG`s departments in Erbil 

   Saeed, Dilshad Mala Saeed (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
   Bu çalışmanın amacı, iyi yönetişimin anlayışının ve iyi yönetişim bileşenlerinin ve KRG'nin Erbil kentinde planlama bakanlığının hizmet birimlerinin performansı üzerindeki etkisini incelemektir. İyi yönetişim, devlet ...
  • Göç ve mekân bağlamında Suriyeli sığınmacılarda doğurganlık analizi: Mersin örneği 

   Kaya, Vedat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu çalışma Mersin kent merkezinde yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınların doğurganlık özelliklerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Özellikle Suriyeli sığınmacıların sosyoekonomik özellikleri ve doğurganlıkları ...
  • Gurlular Devleti`nin siyasî tarihi 

   Öntürk, Vural (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Gurlular XII. asrın ikinci yarısıyla XIII. asrın başlarında Afganistan ile Herat arasındaki dağlık bölgede kurulmuş bir İslâm devletidir. Bu devletin kökeni hakkın-daki bilgiler kesin değildir. Türk, Arap ve Fars kökenli ...