Now showing items 463-482 of 505

  • Van ve Hakkâri yöresi halılarından örnekler 

   Oktay, Bülent (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Doğal şartlara, iklim koşullarına, insanoğlunun ihtiyaçları ve inançlarına bağlı olarak geçmişten günümüze kadar yüzyıllar boyunca çeşitli gelişme ve değişimler gösteren dokumacılık, kuşkusuz insanlığın en eski sanatlarından ...
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ergonomik yaklaşım 

   Göçeber, Aydin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-08)
   ÖZET ''Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine Ergonomik Yaklaşım'', Tez çalışmasında, Üniversitenin ergonomik yapısı ele alınmıştır. Genel olarak binaların giriş merdivenleri, giriş kapıları, tekerlekli sandalye ...
  • Van-Erciş geçiş dönemleri ve geçiş dönemleri bağlamında kadın 

   Akgün, Özlem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Bu çalışma Erciş'i kapsayan bir çalışmadır. Çalışmada Erciş'in geçiş dönemleri etrafında şekillenen inanış ve ritüeller `gelenek` kavramı etrafında ele alınmış ve elde edilen verilerde kadın olgusuna değinilmiştir. ...
  • Van-Gevaş yöresi anlatı geleneği(hikâye-masal) 

   Bayezit, Rabia (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-03)
   Geleneksel sözlü kültür ürünleri, toplumun yaşayan kültürel belleğinin önemli bir unsurudur. Bu sözlü kültür ürünleri belli bir gelenek içerisinde oluşur ve yayılır. `Anlatı geleneği` diye adlandırılabilecek bu ürünlerin ...
  • Van`da boşanma olgusu üzerine sosyolojik bir inceleme 

   Karabektaş, Fatma Elif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-20)
   Sosyo-kültürel değişimlerin hızlı yaşandığı zamanımızda değişimden en fazla etkilenen kurumların başında aile gelmektedir. Bu değişimlerin aile üzerindeki ve dikkat çekici sonuçlarından biri de boşanmadır. Bu çalışmada ...
  • Van`ı ziyaret eden İranlı turistlerin alışveriş davranışları ve alışveriş memnuniyet düzeylerinin belirlemesine yönelik bir araştırma 

   Samsa, Ramazan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-06)
   Türkiye son yıllarda, özellikle İranlı turistler tarafından alışveriş turizmi kapsamında yüksek oranda tercih edilmektedir. Alışveriş konusunda oldukça çeşitlilik arzeden Türkiye, birçok dünya ülkesine kıyasla oldukça ...
  • Van`ın uluslararası turizm pazarı ve turistlerin Van algısı 

   Şit, Cihat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-02)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, Van'ın uluslararası turizm pazarı ve turistlerin Van algısını tespit etmeye odaklanmıştır. Şehirler kendilerini geliştirmek ve uluslararası alanda kabul görmek için ...
  • XVII. yüzyıl Divân şiirinde âdetler ve gelenekler: Şeyhülislâm Yahyâ, Nev`izâde Atâyî, Nef`î ve Azmi-Zâde Hâletî örnekleri 

   Oskay, Levent (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-19)
   Şairler eserlerini oluştururken mensup oldukları toplumun sosyal hayatı ile âdet ve geleneklerini eserlerine yansıtırlar. Bu durum XVII. yüzyıldaki divan şairleri için de geçerlidir. Bu açıdan divan şiirine ilham kaynağı ...
  • Yapay sinir ağları yöntemi ile çağrı merkezi çalışanlarının performanslarının tahmin edilmesi 

   Ortakaya, Sefa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-24)
   ÖZETYüksek Lisans TeziSefa ORTAKAYAVAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜŞubat,2019YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARININ TAHMİN EDİLMESİBilgi teknolojilerindeki hızlı ...
  • Yaşar kemal`in Ortadirek ile Fakir Baykurt`un Irazca`nın Dirliği romanlarında ana kadın karakterler ile temaların karşılaştırılması 

   Hakan Örgün, Mukadder (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yy. sonlarında Batı karşısında askeri başarısızlıkları, dönemin devlet adamları ve aydınlarını mevcut aksaklıkları sorgulamaya sevk etmiştir. Bu nedenle Batı medeniyetiyle çeşitli nedenlerle ...
  • Yazılı belgeler ve tasvirli eserler ışığında Yeni Assur Krallığı`nda libasyon 

   Aşan, Emrullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Libasyon, tanrı veya tanrıçaya adanmış bir sıvının zemine veya belirli bir noktaya dökülmesi ile yapılan içki sunumu anlamına gelir. Libasyon, törenin yapıldığı mekânda kutsal kabul edilen bir takım yerlerin önüne, yanına ...
  • Yedigün mecmuasındaki röportaj ve anılar üzerine bir araştırma 

   Ergin, Mehmet Akif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-26)
   Bu çalışmada, 15 Mart 1933 ile 26 Ekim 1950 tarihleri arasında toplamda 921 sayı olarak çıkmış Yedigün mecmuasında neşredilmiş röportaj ve anı türündeki yazıların tespiti, özeti ve değerlendirmesi yapılmıştır.Yedigün ...
  • Yeni Assur Krallığı`nda haremağaları 

   Öztürk, Muhammed Onur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   Tez çalışmamızda buluntularına rastlanan Haremağalarıyla ilgili betimlemelerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Haremağaları ile ilgili bilgileri yazılı kaynaklardan ve tasvirli sanat eserlerinden edinmekteyiz. Bu bilgiler ...
  • Yeni insan dergisinin sistematik tahlili 

   Şaran Ergün, Melike (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Bu çalışmada Türk edebiyatının 1960-70'li yılarının önemli süreli yayınlarından biri olan ve Celal Sılay tarafından Ocak 1963'ten Eylül 1971'e kadar 105 sayı olarak çıkarılan Yeni İnsan dergisi ele alınmıştır. ...
  • Yeni kamu yönetimi anlayışı kapsamında kamu hizmet algısının ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği 

   Telsaç, Cüneyt (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-27)
   Küreselleşen dünyamızda, her bakımdan soluksuz bir değişim söz konusudur. Bu değişim rüzgârı her alanda hissedildiği gibi yönetim alanında da belirgin şekilde gözlemlenmektedir. Gerek kamu ve gerek özel sektör kurumlarına ...
  • Yerel basın`da şehir: Van postası gazetesi örneğinde van (1976-1980) 

   Tayan, Adem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-14)
   Yerel gazeteler bir kentin ya da bölgenin hafızasını oluşturan yazılı belgelerin başında gelir. Yerel gazete sayfalarına yansıyan haberler; bir kentin sosyo- ekonomik ve fiziki yapısı, kent kültürü, eğitim, o kente dair ...
  • Yerel demokrasinin yerel bir aktörü olarak kent konseyleri: Malatya Büyükşehir kent konseyi örneği 

   Narinç, Mustafa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-24)
   Bu araştırmanın amacı Malatya Büyükşehir Kent Konseyi özelinde kent konseylerinin yerel demokrasinin yerel bir aktörü olma durumlarının incelenmesidir. Araştırmada Malatya Büyükşehir kent konseyi odak alınarak, temsiliyet ...
  • Yerel ekonominin kalkınmasında turizmin etkisi: Van örneği 

   Karaağaç, Mazlum (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-30)
   Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yerel-bölgesel gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Yerel ekonomik kalkınma politikaları ile geri kalmış alanlarda sosyo-ekonomik dengesizlikler ...
  • Yerel kalkınmada ilçe stratejileri: İzmir / Torbalı örneği 

   Çelik Efşan, Nur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-30)
   Ulusal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde temel faktör olan yerel kalkınmanın yerel kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak sağlanabileceği görüşünden hareketle yerelde bulunan kaymakamlık, belediye, üniversite, sivil ...
  • Yerel yönetimlerde kayyımlık algısı ve belediye hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi 

   Uzan, Haci Arslan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-29)
   Bu araştırma ile değişen yerel yönetim paradigmasıyla Dünya da ve Türkiye'deki yerel yönetim sistemlerini inceleyerek, yerel yönetimlerde kayyım görevlendirmesine giden süreci irdelemek, kayyımlığa ilişkin algı ve ...