Now showing items 354-373 of 505

  • Selçuklu-Gazneli ilişkileri (1025-1157) 

   Aydinç, Abdullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-20)
   Güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan, bölge olarak asırlarca birbirinden farklı etnik yapı, inanç ve kültürü içinde barındırmış, kıymetli ve geniş bir medeniyet alanıdır. Tarihi eski olan Horasan, stratejik ve ...
  • Selim İleri`nin Bodrum dörtlemesi`nin psikanalitik açıdan incelenmesi 

   Kuş Konak, Ayşe (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   Edebiyat ile psikanaliz, insan ve davranışları üzerine eğilen iki farklı disiplindir. Bu iki disiplinin; insan duyguları, bireysellik, çatışma ve bastırılmış duyguların ortaya çıkışı gibi birçok ortak konuları vardır. ...
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası Akdeniz Teşkilatlanması ve Faaliyetleri 

   Çaparlar, Mehmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-20)
   1929 Dünya Ekonomik Bunalımı 'nın yıkıcı ekonomik ve toplumsal sonuçları Türkiye'nin kendine has ekonomik, toplumsal ve iç güvenlik sorunlarını bir derece daha ağırlaştırmıştır. Buna karşın İsmet Paşa iktidarı ...
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası İstanbul teşkilatı ve azınlıklar 

   Koç, İlknur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-05)
   Çalışmada, Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın (SCF) kuruluşu, seçimler, fırkanın İstanbul teşkilatı ve Gayrimüslimlerle ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca SCF'nin ...
  • Seyyid Şerif Cürcânî`nin Şerhu`l-Mevâkıf`ında varlık düşüncesi 

   Şahin, Eşref (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
   Seyyid Şerif el-Cürcânî'nin varlık düşüncesi, diğer filozof ve kelamcılarda olduğu gibi, varlık kavramının bedihi, bütün kavramların en geneli ve en bilineni oluşuna dayalıdır. Bu sebeple varlık hakkında her türlü ...
  • Seyyit Ahmet Arvasi`nin genel eğitim bağlamında din eğitimi hakkındaki görüşleri 

   Arvas, Meryem Betül (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Eğitimci şahsiyeti, özgün fikirleri, muhtelif eserleri, makaleleri, fikir yazıları, Türk-İslam ülküsü şuuru, milli ve manevi kültüre bağlılığı ile adından sıkça söz ettiren Arvasi Cumhuriyet döneminde yetişmiş önemli fikir ...
  • Silivri ağzı (giriş – inceleme – metinler – sözlük) 

   Özdil, Erdoğan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-29)
   Bugüne kadar Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde birçok çalışma yapılmıştır. Ancak günümüzde hala ağız çalışması yapılmayan bölgeler mevcuttur. Bu bölgelerden birisi de İstanbul iline bağlı ...
  • Slow Food Hareketi`ne yönelik etnografik bir araştırma: Germiyan Köyü örneği 

   Kocabaş, Merve (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-14)
   Yiyecek turizmi kapsamında değerlendirilecek olan `Slow Food Hareketi` lokal değerleri ön plana çıkaran, yerel kültürün günlük yaşam pratiklerini deneyimlemeye ve korumaya yönelten bir arz oluşturması, bu hareketin ortaya ...
  • Sokak çocukları üzerine bir araştırma: Süleymaniye örneği 

   Wadi, Pishtiwan Rahem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-31)
   Irak Kürdistan Bölgesi sınırları içinde bulunan yerleşim yerleri yer altı zenginlikleri açısından geniş rezervlere sahip olmasına rağmen, toplumun büyük bir kısmının sosyoekonomik açıdan söz konusu oranda güçlü olmadığı ...
  • Sokrates`te ironi kavramı 

   Çiftçi, Zehra (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu tezin amacı Sokrates'in felsefi söyleminde bir tavır olarak felsefesini ortaya koyma biçimi olan ironi kavramını incelemektir. Her düşünürün felsefi söylemi o düşünürün hayata bakış açısı ve kişiliğiyle ilişkilidir. ...
  • Sosyal hayduttan mafyaya kahramanın dönüşümü: Yavuz Turgul`un Eşkıya filmi 

   Yağiz, Adnan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Eşkıya, taşra toplumunun bir kesiminin çeşitli nedenlerle sempati duyarak kahramanlaştırdığı, geriye kalan kesim ve yöneticilerin ise zorbalar olarak nitelendirdiği kişilerdi. Bu çalışmanın amacı, Sözlü kültür içindeki ...
  • Sosyal medyanın gelişimi ve toplumda sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Erbil Salahaddin Üniversitesi örneği 

   Mustafa, Barham Hasan Mustafa (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Sosyal medya, çağımızın yeni teknolojik buluşlarından olup bilgi paylaşımının yapıldığı dijital bir platformdur. Medyayı klasik kalıbından çıkararak başka bir boyuta taşımıştır. Kürt medyası da bu yeni nesil teknolojiden ...
  • Spinoza`nın din anlayışının değerlendirilmesi 

   Bor, Mehmet Selim (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-26)
   Bu tez çalışmasının amacı, Spinoza'nın din anlayışının bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu doğrultuda ilkin, Spinoza'da Tanrı/Töz ve Doğa aynılığı içkinlik düzleminden hareketle tartışılmış, ardından sıfatlar ...
  • Spinoza`nın felsefesinde demokrasi kavramı üzerine bir eleştiri 

   Arpaci, Vedat (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Modern düşüncenin bir sonucu olan demokrasi bugün bir paradoks içindedir. Bunun nedeni, demokrasinin modern sınırlar içerisinde, modern egemenlik düşüncesi üzerinden tanımlanmasıdır. Modern düşüncenin belli sınırları ...
  • Stratejik yönetim düşüncesinin yerel yönetimlerde uygulanması ve stratejik planlara yansıması: van büyükşehir belediyesi ile gaziantep büyükşehir belediyesi karşılaştırması 

   Yildiz, Mehmet Şerif (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-26)
   Günümüz modern örgütleri, dış çevredeki teknik, sosyal, politik ve ekonomik etkenlerin zorlamasıyla, sürekli bir değişim ve dönüşümle karşı karşıyadırlar. Kurumların hızla değişen ve daha belirsiz bir hal alan bu zorlayıcı ...
  • Suriye iç savaşında İran`ın rolü: Şiiliğin etkisi 

   Sürücü, Beytullah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   İran kadim tarihi, güçlü kültürü ve mezhep anlayışı itibariyle Orta Doğu'da bulunan nadir bir devlettir. Orta Doğu coğrafyasında bölgesel güç olma hedefi olan İran, dış politikada birçok farklı etmene bağlıdır. İran, ...
  • Suzidilara makamı tarifinde kuramcı görüşleri ve makamda bestelenen eserlerin incelenmesi 

   Esen, Mehmet Ali (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Bu araştırmanın amacı Türk mûsikî kuramcılarının nazariyat kitaplarında Suzidilara makamının tarif ediş biçimleri ve bu makamda bestelenen eserlerin makam tarifine uygunluğu, işlenişi ve kullanımını belirlemektir. Bu amaç ...
  • Sünnete göre saîd ve şakî mefhumları 

   Eriş, Ahmet (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-05)
   Hz. Peygamber kendisine vahyedilen bilgiler ile insanlara inanç, ibadet ve ahlakî ilkeler başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında nasıl davranılması gerektiğini bizzat yaşıyarak anlatmış ve bütün insanlar için ideal bir ...
  • Sürdürülebilir kalkınma sağlık ekonomisi ilişkisinin Van ilinde analizi 

   Günsan, Nida (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-08)
   Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında ekonomik ...
  • Sürûrî`nin Şerh-i Mu`ammeyât-ı Mîr Hüseyin adlı eseri(inceleme-tenkitli metin) 

   Öntürk, Tolga (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Sözlüklerde `anlaşılmaz, halledilmez şekilde güç, halli müşkül şey` manasına gelen muamma, divan edebiyatında bir insan veya herhangi bir şeyin ismini nesir veya nazım içerisinde gizlemeye denir. Muamma, Türk edebiyatına ...