Now showing items 203-222 of 505

  • İmâm kastallânî ve tasavvuf 

   Kaya, Hayrulah (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Mutasavvıf ve âlim bir şahsiyet olan, Ebû Bekr Kutbüddîn Muhammed b. Ahmed b. Alî el-Kastallânî (ö. 686/1287), 614 yılında Mısır'da doğdu. 614-686/1218-1287 tarihleri arasında Mısır ve Mekke'de yaşamış hadis, ...
  • İmparator Herakleios döneminde Bizans (610-641) 

   Karakuş, Burcu (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-15)
   Kartaca Eksarhı Herakleios'un oğlu olan Herakleios, İmparator Phokas'ın (602-610) tedhiş rejimine karşı ayaklandı. Mısır eyaletinin desteğini de alarak Kuzey Afrika birliklerinden oluşan bir filonun başında 3 ...
  • İnovasyonun firma performansı üzerine etkisi: Türk sermaye piyasası üzerine bir inceleme 

   Aslan, Yakup (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-05)
   Firmalar değişen müşteri beklentilerini takip etmekte güçlük çekmekte ve küreselleşmenin doğal çıktısı olan amansız rekabetle baş etmenin yollarını aramaktadırlar. Çevresel faktörlerin estirdiği değişim rüzgarları, Türk ...
  • İnsan kaynakları yönetiminde kamu çalışanlarının siyasal kayırmacılık ve liyakatsizlik algısı: Konunun Siirt özelinde analizi 

   Kizilkan, Ömür (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   Liyakatsizlik ve siyasal kayırmacılık sorunu, Türkiye'de son yıllarda üzerinde en çok durulan ve tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bilhassa kamu sektöründe yapılan atamalarda liyakat olgusunun göz önünde ...
  • İntihar olgusunun antropolojik bağlamda analizi 

   Çelik, Cihan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-08)
   İNTİHAR OLGUSUNUN ANTROPOLOJİK BAĞLAMDA ANALİZİÖZETİntihar olgusu başlı başına ilk anda tepki yaratan, bireyin ölüm üzerine geliştirdiği korkuları ve kaygıları çağrıştıran bir kavrama işaret eder. Kendini öldürme isteği ...
  • İran İslam Devrimi`nin politik-ontolojik bir analizi 

   Üzüm, Ceylan (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Tarihi çok eskilere dayanan, Ortadoğu kültürünü taşıyan ve yansıtan, İran olarak bildiğimiz coğrafya geçmişten bugüne birçok kavimin ve milletin yaşadığı; birçok imparatorluğun ve devletin kurulduğu geniş bir alanı ifade ...
  • İsak Varon`a ait TRT repertuarında yer alan eserlerin makamsal analizi 

   Macit, Meltem (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-23)
   Bu çalışmada, gayr-ı Müslim Bestekârlarımızdan İsak (İzak) Varon'a ait TRT repertuarında yer alan farklı makamlarda bestelenmiş eserlerin makam özelliklerinin ve usûllerinin ayrı ayrı açıklanmasının ardından makamsal ...
  • İslam fıkhında farz-ı kifâye 

   Sürek, Şahin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-25)
   `İslâm Fıkhında Farz-ı Kikâye` isimli bu çalışma bir giriş ile iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümü araştırmanın amacı, önemi, yöntemi ve sınırlılıklarından oluşmaktadır.Birinci bölümde önce hüküm kavramı üzerinde ...
  • İslam hukukuna göre azınlık hakları (ırak medeni kanunu ile mukayeseli) 

   Jasim, Hawand Mohsin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-15)
   Azınlık hakları, günümüzde insanların büyük bir bölümünün hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı önemli bir araştırma konusudur. İslam hukuku, Müslüman olmayan azınlıklara birçok haklar vermektedir. Ne var ki, azınlıkların ...
  • İslam hukukunda dârulharp ahkâmı 

   Arslan, Bişar (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-14)
   `İslâm Hukukunda Dârülharp Ahkâmı` adındaki bu tezimiz bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü araştırmanın konusu, amacı, önemi, yöntem ve sınırlılıklarından meydana gelmektedir.Araştırmamızın birinci bölümünde ...
  • İslam ibadet fıkhında niyet ve hükümlere etkisi 

   Şavli, Medeni (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   İnsanların yaratılış gayesi Allah Teâlâ'ya ibadet etmektir. İbadet ise YüceAllah'ın azameti karşısında derin bir saygıyla boyun eğmektir. Dinimizin emrettiğiher bir ibadetin kendine göre rükünleri, şartları ve ...
  • İslam`da çevrenin değeri 

   Yücel Orhan, Şeyma (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-28)
   Günümüz dünyası, varoluşunu tehdit edecek büyüklükteki bir kriz ve sorunlar dizisi olarak çevre krizi ve sorunlarıyla yüz yüze gelmiş durumdadır. Bu devasa soruna yönelik çeşitli çözüm arayışları geliştirilmekte ve etik ...
  • İslâm ahlâk düşüncesinde Tedbîrü`l Müdün 

   Engin, Mesut (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-04)
   Tezimizin içeriğini, felsefî ahlâk alanının önemli düşünürlerinden olan İbn Miskeveyh, Nâsıruddîn et-Tûsî ve Kınalızâde Ali Çelebî'nin ahlâk düşüncelerinde toplum ve siyaset ahlâ-kını nasıl ele aldıklarının değerlendirilmesi ...
  • İslâm hukukuna göre elektronik ortamda yapılan akitlerde rıza unsuru (Medenî kanunla mukayeseli) 

   Sulaiman, Idrees Ahmed Sulaiman (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-13)
   İnternet, ülkeler arasındaki coğrafi sınırları kaldırması ve dünyayı küçük bir köye çevirmeye yardımcı olması hasebiyle geçen yüzyılın sonlarından itibaren enformasyon alanında insan aklının ulaştığı en önemli buluşlardan ...
  • İslâm Hukukunda devlet başkanlığı seçimi 

   Geçit, Mehmet Emin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-27)
   `İslâm Hukukunda Devlet Bakanlığı Seçimi` adındaki bu tezimiz bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü araştırmanın konusu, amacı, önemi, yöntem ve sınırlılıklarından meydana gelmektedir. Araştırmamızın birinci ...
  • İstanbul Türk Ve İslam Eserleri Müzesi`nde yer alan rahleler 

   Katildi, Nejla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-13)
   Tarihi süreçler boyunca kozmopolit bir kültürel yapıya sahip olan İstanbul Kenti, Hıristiyan Kültürü ve İslam Medeniyetlerin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Uygarlığın beşiği konumunda olan bu kent, birçok medeniyetin ...
  • İstanbul Üniversitesi nadir eserler kütüphanesindeki T.6045 numaralı Tarih-i Feth-i Yemen minyatürleri 

   Apaydin, Hüseyin (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-09)
   Osmanlı minyatür sanatı, Orta Asya'dan Anadolu'ya asırlardır devamlılığı sürdürmüş bir gelenektir. Minyatür şüphesiz, üretildiği dönemin birçok verisini bünyesinde barındıran en net belgelerdir. İncelenen eser, ...
  • İstanbul`daki 18. yüzyıl Osmanlı mihraplarında üslup ve değişim 

   Bayrakli, Tayfur (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-03)
   Osmanlı döneminde İstanbul'da yer alan dini mimarinin, mimari ve sanat tarihi açısından önemi, kendi içindeki çeşitliliği, kullanılan malzeme ve tekniği, doğal çevre ve kültür etkenleri altındaki farklılıklarını ve ...
  • İşitme engelli bireylerin kültüre dahil olmalarını mümkün kılan araç ve kurumların sosyal antropolojik analizi 

   Müküs, Hatice (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-23)
   Çalışmanın amacı, işitme engelli bireylerin yaşadıkları kültüre nasıl dahil oldukları, bunun için geliştirilen araçların neler olduğu ve bu araçların işlevselliğinin anlaşılmasıdır. İnsanlar sürekli iletişim halindedir. ...
  • İznik Müzesi`nde bulunan Osmanlı dönemi sikkeleri 

   Yilmaz, Aliye (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-13)
   Sikkeler darbedildikleri ilk yıllardan itibaren alışveriş için kullanılan en önemli ödeme aracıdır. Sikkelerin üzerinde yer alan bilgiler ışığında, bastıran devletlerin sultanlarının tahta çıktığı yıllar, fethettikleri ...