Recent Submissions

 • Anne-bebek bağlanmasının annelik algısı ve bazı değişkenlere göre incelenmesi 

  Engin, Nida (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-30)
  Bu araştırma, anne-bebek bağlanmasının annelik algısı ve bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Aralık 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında Zonguldak il merkezinde bulunan ...
 • Muvakkit Mustafa b. Ali Rûmî Teshîlü`l-Mîkât fî İlmi`n-Evkât (giriş-inceleme-metin-gramatikal dizin) 

  Sever, Semra (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-17)
  Bu çalışma Mustafa b. Aliʼnin Teshîlü'l-Mîkât fî İlmi'n-Evkât adlı eserinin giriş, inceleme, metin, gramatikal dizin bölümlerini içermektedir. `Giriş` bölümünde eserin konusu, amacı, yöntemi ve müellifin hayatı ...
 • Direktör Ali Bey`in Seyahat Jurnali`ne Göre XIX. Yüzyılda Anadolu ile Hindistan arasındaki ticaret kentleri 

  Danişmaz, Selma (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-22)
  Başka dünyayı merak etme duygusu insanın doğasından gelen bir durumdur. Ancak seyahat etmenin kolay olmadığı geçmiş zamanlarda, kişiler seyahatlerini savaş, eğitim, memuriyet gibi sebeplerle gerçekleştirmişlerdir. Bu ...
 • Özel bütçeli kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin etkinliği ve bir devlet üniversitesinde örnek uygulama 

  Yurtkur, Fatih (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-24)
  Bir işletmede iç kontrol sisteminin var olması ve etkin çalışması işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi ve bu hedeflere ulaşabilmek için yaptığı iş ve işlemlerin yasalara uygunluğu konusunda güvence sağlama açısından çok ...
 • Sevgi Soysal`ın romanlarında kadın sorunları 

  Meral Zeytin, Şenay (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-24)
  Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından olan Sevgi Soysal, kısa yaşantısına birçok eser ve çeviri sığdırmıştır. Eserlerinde kullandığı teknikler, ele aldığı konular ve cesur ifadeleri dikkat çeker. Romanlarında kadın ...
 • Türkistan milli istiklal hareketinde Şir Muhammed Bek 

  Yarimoğlu, Emin (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-23)
  Rusların 1552 Kazan'ı işgal etmeleri ile başlayan Türk coğrafyasında yayılmaları Türklerin Türkistan'daki hakimiyetlerinin süreçte son bulmasına neden olmuştur. Bu yayılma süreci Çarlık Rusyası döneminde olduğu ...
 • II. Meşrutiyet`in ilanına kadar Sıpikan Aşireti 

  Oğul, Fuat (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-15)
  Sıpikan aşireti, birçok Kürt aşireti gibi hem Osmanlı Devleti hem de İran Devleti'nin sınır boylarında yaşamış mücadeleci ve savaşçı bir aşirettir. Sıpikanlılar, Kürt tarihinin en eski yazılı tarihi kaynağı olan ...
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığı Bel_Yz_K0352 numaralı mecmuanın mestap`a (Mecmuaların sistematik tasnifi projesi) göre tenkidli metni 

  Çam, Hatice (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-15)
  Altı yüzyıllık bir edebiyat geçmişine sahip olan Klāsik Türk Edebiyatı, geniş sahalara ulaşmıştır. Bu dönem içinde bilinen bilinmeyen pek çok şair yetişmiş ve sayısız eserler oluşturulmuştur. Dönemin önde gelen sanatçılarının ...
 • Girişimcilik ruhu üzerinde beş büyük faktör kuramının etkisi: Girişimcilik eğitimi verilen KOBİ`lere yönelik bir araştırma 

  Saygin, Serhat (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-03)
  Günümüzde oldukça sık karşılaşılan girişimcilik kavramı ve girişimcilik faaliyetleri yaratmış olduğu toplumsal, sosyal ve ekonomik katma değerler bakımından ülkemizde ulusal açıdan hızla gelişmekte ve uluslararası bir boyut ...
 • Ortaöğretim öğrencilerinin umut, duygu düzenleme algılarının başarı yönelimleri üzerindeki etkisi 

  Berber, Abdulkadir (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-02)
  Bu araştırmanın amacı, umut, duygu düzenleme ve başarı (amaç) yönelimiarasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiden yola çıkarakumut ve duygu düzenlemenin öğrenme yönelimini açıklama-yordama ...
 • Öğretmenlerin yenilenmiş öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri çerçevesinde algılanan yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi 

  Akbaş, Cem (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-28)
  Eğitim ve bireyin niteliği büyük ölçüde öğretmen niteliğini yansıtmaktadır. Öğretmen yeterliliği ve niteliği, gelişen dünyaya ve değişen eğitim anlayışına uyumun bir gereği olduğu kadar öğretmenlik mesleğinin saygınlığının ...
 • Türkiye dış ticareti belirleyicilerinin çekim modeli çerçevesinde analizi 

  Dönmez, Büşra (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-02)
  Uluslararası ticaret son yıllarda iktisadi çalışmalarda gittikçe artan bir öneme sahiptir. Uluslararası ticaret işlemleri sınırlı sayıdaki mal ve hizmetlerden oluşuyorken, yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla birlikte ...
 • Kentsel rant ve vergi uygulamaları: Zonguldak ili örneği 

  Kayacik, Cihan (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-21)
  Üretim faktörlerinden toprağın getirisi olan rant kavramı kent kavramıyla birlikte ilişkilendirildiğinde ortaya kentsel rant kavramı çıkmaktadır. Kentsel rant ise kamu veya özel sektör yatırımları sonucunda meydana gelmekte ...
 • Türkiye`de politik konjonktür dalgalanmalarının analizi 

  Güdenoğlu, Erdem (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-08)
  Politik süreç ve tercihlerin ekonomik büyüklükler üzerinde istikrarsızlıklar ortaya çıkaran etkilerinin konu edinildiği politik konjonktür dalgalanmaları araştırmaları, siyasetin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin ...
 • Behiç Ak`ın çocuk kitaplarının çocuk edebiyatının temel öğeleri bakımından incelenmesi 

  Arikan, Yağmur (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-27)
  Çocuk edebiyatı, çocuğun doğumundan itibaren kitapla tanışmasıyla başlayan ve ergenlik dönemini de kapsayan bir süreçte sanatsal nitelikli yapıtların aracılığıyla hedef kitlenin gelişimine katkı sağlayan yaşamsal bir ...
 • Çocuk yoksulluğu: Türkiye`de mevcut durum analizi ve ülke örnekleriyle karşılaştırma 

  Baştürk, Sultan (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-12)
  Günümüzün önemli sorunlarından biri çocukların belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşamaması durumudur. Çocukların gerek beslenme, gelişme ve yaşama açısından gerekse işgücü sektöründe bulunması açısından birçok problemi ile ...
 • Nevşehir ili Derinkuyu ilçesi halk kültüründe geçiş dönemleri 

  Çifcibaşi, Sevim (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-06)
  Kültürün çok fazla tanımı olmakla beraber kısaca insanoğlunun doğumdan ölüme kadar yapıp ürettiği şeylerin bütünü olarak tanımlanabilir. Halk kültürü ise kültür içerisinde geleneksel yönü olan üretimleri kapsamaktadır. ...
 • Türkiye`de sanayileşme sürecinde savunma sanayinin rolü 

  Yakici Öksüz, Derya (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-02)
  Ülkeler en temelde refah düzeylerini arttırarak ekonomik olarak kalkınmak ister. Bunun yolu da güçlü bir sanayi yapılanmasından geçer. Sanayileşme ülkelerin refah düzeyinin artması ve ekonomik bağımsızlığın kazanılmasında ...
 • Ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelemesi 

  Altin, Selçuk (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-21)
  Bu araştırma, ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırma, tarama modelindedir ve nicel araştırma yöntemleri ...
 • Kocaeli basın tarihi (1847-2017) 

  Çimen, Bahar (ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-21)
  Kocaeli ili konumu bakımından İstanbul'a yakın oluşu ve hinterlandının gelişmiş olması nedeniyle matbaayla diğer illere göre daha erken dönemde tanışmıştır. 1847 yılında azınlıklar tarafından aktif şekilde kullanılmaya ...

View more