Now showing items 5571-5590 of 17178

  • g ve aşırı ince yapı tensörlerinin deneysel olarak belirlenmesi 

   Deligöz, Tuncay (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yüksek Lisans Tezi g ve AŞIRI İNCE YAPI TENSÖRLERİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Tuncay DELİGÖZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN 1999, Sayfa: 54.İmi ...
  • G. Van Der Leeuw ve din fenomenolojisi 

   Çetinkaya, Cahit (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-22)
  • Gabion tipi dayanma duvarlarında tasarım kriterlerinin araştırılması 

   Uray, Esra (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında, inşaat mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan gabion dayanma duvarının tasarım kriterleri Taguchi yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Gabion dayanma duvarının tasarımını etkileyen başlıca parametreler, ...
  • Galatia`nın tarihi coğrafyası 

   Yildizturan, Deniz (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-19)
   Galatia'nın Tarihi Coğrafyasının ve sınırlarındaki değişimlerin incelendiği bu çalışmada Antik ve Geç Antik Dönem'de Anadolu Tarihi açısından oldukça önemli olan Galatlar ve onlardan adını alan Galatia Bölgesi ...
  • Gama-orizanol içeren ham pirinç kepek yağının bazı bitkisel yağların oksidasyon stabilitesi ve yağ asidi kompozisyonu üzerine etkisi 

   Ercan, Muhammet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada ayçiçek, kanola ve mısırözü yağlarına antioksidatif doğal bir bileşen olan gama orizanol içeren ham pirinç kepek yağı eklenmiştir ve 90 gün boyunca oda sıcaklığında depolama işlemi yapılmıştır. Depolama sürecinde ...
  • GAP`ın Şanlıurfa ili sosyo-ekonomik coğrafyasına etkileri 

   Akiş, Ayhan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET `GAP' in Şanlıurfa ili sosyo-ekonomik coğrafyasına etkileri` bu çalışmanın konu sudur. Şanlıurfa ili, bünyesinde geçmişten günümüze gerek İslamiyet öncesine gerekse İslamiyet sonrasına ait değişik uygarlıkların ...
  • Garanti belgeleri 

   Göçer, Ahmet Alpaslan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Garanti belgelerine ait düzenlemeler pazarlama stratejilerinin önemli bir faktörüdür. Ayrıca garantiler alıcı ve üretici arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir fonksiyon icra ederler.Garanti belgeleri içerisinde ...
  • Garipler tümülüsü 

   Uğur, Hayati (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ?Garipler Tümülüsü? başlıklı yüksek lisans tezinde bugün Kayseri ili Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 1971 yılında bir hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkartılan tümülüs tipi mezar ile bu mezara ait ...
  • Gas metal arc welding defect detection using sound signals 

   Laving, Salman Farooq (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-04-30)
   Gerçek zamanlı kaynak kalitesi kontrolü, kaynağın dinamik özelliği nedeniyle hala zor bir görevolmaya devam etmektedir. Kaynak Sesi ve Gaz Metal Ark Kaynağı Akım Sinyalleri, kaynak kalitesideğerlendirme amacıyla analiz ...
  • Gastrik kanserli hastalarda PTEN geni değişikliklerinin araştırılması 

   Kalayci, Aysel (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gastrik kanserler yüksek ölüm oranı ile dünyada en yaygın malignensilerden biridir. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemesine rağmen gastrik karsinogenezden birçok çevresel ve genetik faktörler sorumlu tutulmaktadır. Genetik ...
  • Gastrointestinal maligniteli hastalarda karaciğer metastazlarının manyetik rezonans ile saptanmasında gadoksetik asit ve gadopentate dimegluminin etkinliğinin karşılaştırılması 

   Kadıyoran, Cengiz (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi, 2010)
   Bu çalışmanın amacı GİS maligniteli hastalarda karaciğer metastazlarının MRG ile değerlendirilmesinde gadoksetik asit ve gadopentate dimegluminin etkinliğinin karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.Histopatolojik tanısı ...
  • Gastronomi turizmi açısından Mevlevi mutfağının Konya turizmine katkısı 

   Büyükipekci, Büşra (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-05-20)
   Ekonomik, sosyolojik ve kültürel gelişmeler ile birlikte turizm sektörü de gelişme göstermektedir. Turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte alternatif turizm türleri içerisinde yer almakta olan gastronomi turizmi önem ...
  • Gastronomi turizminin turizm eğitimi programlarındaki yeri ve önemi ?bir uygulama- 

   Aslan, Hasan (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu araştırmanın amacı, gastronomi turizminin turizm eğitim programlarındaki yeri ve öneminin belirlenmesidir. Araştırma'da Selçuk Üniversitesine bağlı turizm eğitimi veren önlisans programlarında okutulan gastronomi ...
  • Gaunt katsayılarının matrisler yardımıyla hesaplanması 

   Çetinkaya, Çağla (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETYüksek Lisans TeziGAUNT KATSAYILARININ MATR SLER YARDIMIYLA HESAPLANMASIÇağla ÇET NKAYASelçuk üniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüFizik Anabilim DalıDanışman: Yrd.Doç.Dr. Erhan AKIN2005, sayfa:45Jüri:Doç.Dr.Ayhan ...
  • Gauss tamsayıları halkasında kongrüans denklemlerinin çözümleri ve 4. dereceden kalanlar üzerine 

   Aktaş, Kevser (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Gauss tamsayılarının özellikleri yardımıyla Elemanter Legendre Sembolünün 4. dereceden Legendre sembolüne genişlemesini inceledik. 4. dereceden Legendre sembolünün özelliklerini inceledik. Buradan 4. dereceden ...
  • Gayb`e iman 

   Kocaaslan, Abdulbaki (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • Gayri menkul kiralarının İslam Hukuku açısından değerlendirilmesi 

   Çinar, Nazim (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-29)
  • Gaz dinamik denklemlerine yeni bir yaklaşım: Diferensiyel transform metodunun bir uygulaması 

   Eser, Hülya (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada diferansiyel dönüşüm yöntemi homojen gaz dinamik denklemlerini çözmek için kullanılmıştır. Denklemin benzer analitik çözümü, kolaylıkla hesaplanabilen bileşenleri olan bir formda hesaplanır. Bilinen diğer ...
  • Gaz robotu gerçekleştirilmesi ve kontrolü 

   Qutub, Ali Mardan Hameed (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gaz, maddenin üç temel halinden biridir. Saf bir gaz, bireysel atomlardan, bir atom çeşidinden meydana gelen basit moleküllerden veya çeşitli atomlardan meydana gelen bileşik moleküllerden oluşabilir. Bir gaz karışımı, ...
  • Gazali`de bilgi problemi 

   Akdağ, Mehmet (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gazali bilgi meselsini teorik ve pratik düzlemde ele almıştır. O, hemen hemen bütün eserlerinde muhtevaları farklı da olsa bu konu üzerinde durmuş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştur.Bu çalışma giriş ve iki bölümden meydana ...