Now showing items 1-20 of 21

  • 1930`lardan 1960`lara geçişte devletçilik ve planlamanın dönüşümü: Forum dergisindeki tartışmalar 

   Somel, Ali (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   1930'LARDAN 1960'LARA GEÇ ŞTEDEVLETÇ L K VE PLANLAMANIN DÖNÜŞÜMÜ:FORUM DERG S 'NDEK TARTIŞMALARAli SomelÖZET1930'lu yıllar ve 1960'lı yıllar Türkiye'nin siyasi tarihinde devletçi ve ...
  • 2001 krizi sonrasında bir hegemonya projesi olarak AKP`nin doğuşu 

   Yildirim, Deniz (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   2001-2002 iktisadi krizini izleyen süreçte, Türkiye kapitalizminin siyasal alanda hegemonya krizinin de derinleşmesine tanıklık edilmiş ve 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri sonucunda AKP'nin tek başına hükümet kurmasına ...
  • Adorno ve Deleuze`de sanat-politika ilişkisi 

   Yilmaz, Adem (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-15)
   Bu tez çalışmasının ardındaki temel motivasyon, 'politik olmama' noktasında benzer eleştirilerin hedefi olmuş Theodor W. Adorno'nun ve Gilles Deleuze'ün kuramsal üretimleri arasında mümkün bağlantıların ...
  • AKP`nin millet anlayışı 

   Özçelik, Bülent (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) millet anlayışı ele alınacaktır. AKP iktidarları dönemi, Türkiye açısından pek çok siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşüme sahne olmuştur. AKP'nin yeni millet anlayışı, ...
  • Bilim ve ideoloji ekseninde siyasal gelişme kavrayışına eleştirel bir bakış 

   Ayhan Türkbay, Rezzan (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETAyhan Türkbay, Rezzan, Bilim ve İdeoloji Ekseninde Siyasal Gelişme Kavrayışına Eleştirel Bir Bakış, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Filiz Zabcı, 369.sBu çalışma, siyasal gelişme kavrayışını eleştirel bir bakış açısı ...
  • Dünya sistemleri analizi perspektifinde devlet ve etnisite ilişkisi: Kanada ve Quebec örneğiyle 

   Elgin, Şükrü (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-10-20)
   1970 sonrası süreçte neredeyse tüm dünya genelindeki ulus-devletler ve etnisiteler arasındaki ilişkilerde şiddet dozu yükselebilen krizler ortaya çıkmıştır. Devletler ve etnisiteleri arasındaki diyalektik ilişkiyi anlama ...
  • Egemen devlet bağlamında ortak olan, ortaklık ve siyaset ilişkisi üzerine bir inceleme 

   Dişci, Zeliha (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-10)
   `Egemen Devlet Bağlamında Ortak Olan, Ortaklık ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir İnceleme` başlığını taşıyan bu tez çalışması, ortaklık kavramına dayanarak egemen devlet ve siyaset ilişkisini inceler. Egemen devlette siyaset, ...
  • Habermasçı kamausal alanın imkanı: Sosyal medya üzerine bir inceleme 

   Ünlü, Ayhan (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-12)
   Bu çalışmanın amacı, yeni medya teknolojilerinin yarattığı olanaklarla Habermascı anlamda eleştirel aleniyetle bağlantılı yeni bir kamusal alanın ve kamuoyunun olanaklarını değerlendirmektir. Kamusal alanı ve kamuoyunu ...
  • Irak`ın sürekli olağanüstü hal rejimi içinde Kürtler 

   Beyaztaş, Doğuş (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Irak Kürt ulusal hareketini oluşturan ve dönüştüren dinamikleri kavrama amacı taşıyan mevcut teze göre; katliamlar, darbeler, ayaklanmalar, kimyasal silahlar, zorunlu iskân uygulamaları, Arabizasyon ve benzeri olguların ...
  • Kamusal alanlar olarak kent konseyleri 

   Coşkuner, Murat (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, yerelleşmeye yönelik ivmenin gerek dünyada gerek Türkiye'de giderek güçlendiği ve aynı zamanda, yeni bir siyasal arena ortaya çıkarmaya başladığı günümüz dünyasında, bu yerelleşme ivmesinin ve onun sonucunda ...
  • Milli Görüş Hareketi`nin siyasal dönüşümü: Kuruluş döneminden 28 şubat sürecine 

   İyiekici, Burak (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-16)
   Bu çalışmanın amacı, Milli Görüş Hareketinin gelişim ve değişim dinamiklerini, Hareket'in kuruluş aşamasından başlayarak 28 Şubat müdahalesine kadarki dönem içerisinde incelemek ve bu dönüşümün siyasal sonuçlarını ...
  • Modern devlette savunma sanayii ve dış politika ilişkisi: 21. yüzyıl Türkiye örneği 

   Emirkadi, Cem Yiğit (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-25)
   Bu çalışmada, devlet denen siyasi örgütlenmelere ait zor kullanım aygıtı olan silahlı kuvvetlerin, savaş ve savaş hazırlığı faaliyetleri ve teknolojik açıdan geçirdiği değişim ve gelişimler sonucunda, bağlısı olduğu ...
  • Modern dünyaya özgü bir aidiyet anlatısı: Aidiyet siyaseti 

   Taşkesen, Suat (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-06)
   Bu çalışma, aidiyet ve sosyal dışlanma süreçlerinin teorik düzlemde geniş bir incelemesini içermekle beraber esasen aidiyet siyasetinin kapsamlı bir analizini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma temel olarak, aidiyet ...
  • Osmanlı Devleti döneminde yazılan siyasetnamelerde adalet, ahlak ve nizam düşüncesi üzerine bir inceleme 

   Keskintaş, Orhan (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-26)
   Bu çalışma, Osmanlı Siyasetnamelerinde adalet, ahlak ve nizam kavramlarını analiz etmeyi amaçlamıştır. Osmanlı siyasetnamelerinin düşünce havzaları, Türk, Moğol, İran, Yunan ve İslam gelenekleri olduğu kabul edilmektedir. ...
  • Sosyalizm sonrası Romanya`da demokrasi ve siyaset 

   Agi Veli, Elis (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Demokrasi, insan yaşamına dair sadece bir toplumsal yönetim mekanizması değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla, katılımcı kitleleriyle, uzlaşmacı politikalarıyla başlı başına bir kültür ve değerdir. Başarılması ...
  • Sovyet sonrası Rusya`da toplumsal muhalefetin ekonomi politiği 

   Yildirim, Emek (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-17)
   2000'de, Vladimir Putin'in iktidara gelmesi ise, devletin otoriter bir rejim modeline geçiş yapmasının girizgâhı olur. 2000'lerin başları itibariyle, dünya petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişinin bir ...
  • Toplumsal hareketten siyasal partiye: Vetevendosje ve podemos üzerine karşılaştırmalı bir inceleme 

   Thaçi, Arber (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-30)
   Tez, iki sosyal hareket olgusunun karşılaştırmalı bir çalışmasından oluşmaktadır. Tezin açıklama modeli toplumsal hareketlerinin gelişim sürecine yönelik bütüncül yaklaşımla şekillenmektedir. Metodolojik açıdan tez, sıradışı ...
  • Trump etkisi: Amerika`da 2016 sonrası siyasi katılım 

   Rewerts, Amanda Lee (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-19)
   Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi katılım 1970'lerden itibaren hep düşük olmuş, 2000'lerde ise çok az sayıda geniş siyasi protestolar düzenlenmiştir. Bazı araştırmacılar, Kasım 2016'dan itibaren ...
  • Türkiye`de laikliğin oluşum sürecinde camiler (1923-46) 

   Parlak, Deniz (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-11-06)
   Camiler İslam'ın yüzyıllara uzanan kadim mekanlarıdır. Laikleşmenin konusu olmalarına neden olan şey ise, camilerin ulus devletin inşasından günümüze uzanan tarihsel seyirde bir tehdit ya da tahdit gibi görülmesinden ...
  • Türkiye`de neoliberal devlet anlayışı bağlamında devlet-güvenlik ilişkisinin değişen içeriği ve özel güvenlik olgusu 

   Haspolat, Evren (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Güvenlik, kapitalist devlet tarafından bir yönetim tekniği olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla güvenlik, aynı zamanda zapt etmeye de denk düşer. Toplumu güvenlik/zapt etme aygıtları dolayımıyla yöneten kapitalist devlet, ...