Now showing items 429321-429340 of 623999

  • P- Medyan tesis yeri seçim problemi: Bir uygulama 

   Durak, İsmail (DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   P-medyan problemleri; bir ağdaki (şebekedeki) n adet düğüm kullanılarak p adet tesisin yerini, talep ile tesis arasındaki toplam ortalama ağırlıklandırılmış mesafeyi en azaltacak şekilde bulmayı amaçlayan yer seçim ...
  • P- tert-butilkaliks 4 arenlerin türevleri ve Pd(II) kompleksinin sentezi 

   Özdemir, Yüksel (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Kaliks[n]arenler, genellikle formaldehit ve p-alkil fenollerin baz katalizörlüğünde elde edilen makrosiklik bileşikleridir. Adlandırma D.Gutsche tarafından yapılmıştır ve vazoya benzer yapısından dolayı Latince vazo ...
  • P- tipi silisyum yarıiletkeni ile yapılan bipolar ve simetrik kontak yapıların I-V ve C-V karakteristikleri incelenerek çeşitli parametrelerin hesaplanması 

   Dartici, Abdulkadir (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET P-TÎPÎ SÎLÎSYUM YARIİLETKENİ İLE YAPILAN BIPOLAR VE SİMETRİK KONTAK YAPILARIN I-V VE C-V KARAKTERİSTİKLERİ İNCELENEREK ÇEŞİTLİ PARAMETRELERİN HESAPLANMASI ABDULKADIR DARTICI Bu çalışmada ilk olarak metal - yarıiletken ...
  • p-(N,N-dietilamino)salisilaldehit türevi bazı Schiff bazlarının kristal yapı analizi 

   Soydemir, Erkan (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, ?(Z)-6-[(4-hidroksifenilamino)metilen]-3-(dietilamino)siklohexa-2,4-dienone? (C17H20N2O2), ?5-(dietilamino)-2-[(E)-(4-etoksifenilimino)metil]fenol? (C19H24N2O2), ?5-(dietilamino)-2-[(E)-(2-metilfenilimino)metil]fenol? ...
  • P-2 cümleler ailesinin karekterizasyonu 

   Öztürk, İlhan (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   V ÖZET {a,b,c} cümlesinin herhangi iki elemanının çarpımını iki eksilttiğimizde bir tam kare elde ediliyorsa, bu cümleye P_2 özelliğine sahip cümle denir. Bu çalışmada, a,b,ceZ+* a<txc almak üsere aşağıdaki eşitlikleri ...
  • p-acid Hardy toplamları 

   Çetinkaya, Yasemin (MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   öz Bu çalışmada, p -adik sayılar, Bernoulli sayıları, Euler sayıları, Dedekind ve Hardy toplamları ayrıntılı olarak verilmiştir. Kudo [4] ve Rosen ve Snyder [3] tarafından bulunan /7-adik Dedekind toplanılan ve özellikleri ...
  • p-adic L-functions & overconvergent modular symbols 

   Karagöz, Berke Noyan (KOÇ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bölüm 1 'de, Amice & Velu ve Vishik'in bir özform f ile iliskili p-adik L-fonksiyonunutanıttık. Altta yatan h-kabul edilebilir dagılımı açıkça yapılandırdık ve L-fonksiyonununtatmin ettigi analitiklik ve ...
  • P-adik alanda bazı genelleştirilmiş boşluk serilerinin transandantlığı hakkında bir inceleme 

   Çalişkan, Fatma (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında, p-adik alanda bazı genelleştirilmiş boşluk serilerinin hangi koşullar altında bazı cebirsel argümanlar için aldığı değerlerin transandantlığı ve transandant olduğu tespit edilen bu değerlerin p-adik ...
  • p-adik gama fonksiyonu ve q-genişlemesinin integral gösterimleri 

   Çolakoğlu Havare, Özge (MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-29)
   Bu çalışmada p-adik gama fonksiyonu ve q-genişlemesinin Volkenborn, q-Volkenborn, fermiyonik p-adik integral ve fermiyonik p-adik q-integral altındaki değerleri incelenmiştir. Bu tez beş bölümden oluşmaktadır:İlk bölümde ...
  • p-adik gamma fonksiyonunun q-genişlemesi 

   Körükçü, Adviye (MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada p-adik Gamma Fonksiyonun q-Genişlemesi ele alınmıştır. Bu fonksiyonun bazı özellikleri incelenmiş ve yeni gösterimler elde edilmiştir.
  • P-Adik hurwitz-lerch L-fonksiyonu 

   Özbek, Selin Selen (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez, iki temel kısımdan oluşmaktadır. İlk bölüm, Morita tarafından kurulan p-adik Hurwitz-Lerch L-fonksiyonunun Washington'ın yöntemiyle kurulmasını ve bu sırada tanımlanan genelleştirilmiş Apostol-Bernoulli ...
  • P-adik q-ölçüm ve uygulamaları 

   Özden, Hacer (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde elde edilen sonuçlar aşağıdaki konu başlıkları altında ayrıntılı olarak verilmiştir. Bunlar q -Euler sayılarının ve polinomlarının üreteç fonksiyonları, yüksek mertebeden twisted q -Euler sayıları ve polinomları, ...
  • P-Adik sayılar cisminde genelleştirilmiş fonksiyonlar ve özellikleri 

   Örgerim, Pelin (MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  • p-adik sayıların istatiksel yakınsaklığı üzerine 

   Bozdağ, Mehmet Cihan (MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-11)
   Bu çalışmada p-adik sayılar cisminde dizilerin istatistiksel yakınsaklığı çalışılmıştır. Reel veya kompleks terimli sayı dizilerin istatistiksel yakınsaklığı için verilen özelliklerin benzerleri p-adik terimli diziler için ...
  • p-Amino benzoik asit hidrazidinden türeyen bazı hidrazonlar üzerinde çalışmalar 

   Kömürcü, Ş.Güniz (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   65 6. ÖZET p-AMİNO BENZOİK ASİT HİDRAZİDÎNDEN TÜREYEN BAZI HİDRAZON- LAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Bu çalışmada; p-amino benzoik asid hidrazidi ile sübstitüe alde- hidlerin [(p-bromo benzaldehid, p-kloro benzaldehid, o-fluoro ...
  • p-amino salisilik asitin karışık ligantlı CD(II) komplekslerinin mikrodalga ışınları yardımıyla sentezi, yapılarının aydınlatılması ve termik özelliklerinin belirlenmesi 

   Camur, Seval (GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada ikincil ligant olarak imidazol ve türevlerini içeren ligantlar kullanılarak [imidazol (imd), 2-metilimidazol (2Mimd), 2-etil-4-metilimdazol (2E4Mimd), N-metilimidazol (NMimd) ve 2-isopropilimidazol (2IPimd)] ...
  • P-aminobenzoik asit türevlerinin komplekslerinin sentezi ve özellikleri 

   Aybirdi, Özgür (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Cu(II), Co(II), Ni(II), Mn(II), Zn(II) ve Cd(II) metallerinin p-aminobenzoik asit türevi olan p-metilaminobenzoik asit (MABA), p-dimetilaminobenzoik asit (DMABA), p-dietilaminobenzoik asit (DEABA) ve biyolojik ...
  • p-aminofenol tayini için duyarlı grafen bazlı elektrokimyasal sensör 

   Çetintaş, Gamze (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Camsı karbon elektrodun Nafyon-grafen (Nafyon-GR) nanokompozit film ile modifikasyonu basit bir damlatma metodu ile yapıldı ve bu elektrot p-aminofenol (4-AP) tayininde sensör olarak kullanıldı. Büyük yüzey alanı, grafenin ...
  • P-aminofenol toksisitesinde serbest radikaller ve antioksidan defans mekanizmalarının rolü 

   Kanbak, Güngör (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İli ÖZET Son yıllarda ksenobiotikler ile ortaya çıkan toksik etkiler üzerinde serbest radikallerin önemli bir paya sahip olabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada, p-aminofenol (PAF) ile ortaya çıkan toksik etkiler ile ...
  • P-aminofenol`ün nitrobenzenden elektrokimyasal olarak elde edilmesi 

   Polat, Kamran (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ııı ÖZET Yüksek Lisans Tezi p-AMÎNOFENOLÜN NÎTROBENZENDEN ELEKTROKÎMYASAL OLARAK ELDE EDÎLMESİ Kâmran POLAT Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman ı Prof. Dr, A. Tarık PEKEL 1992, Sayfa: ...